Etikettarkiv: Mistra

Långsiktig finansiering till småföretag skapar nya produkter

Lars Frenning, programchef på Mistra Innovation.
Lars Frenning, programchef på Mistra Innovation.

Innovation är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Men små företag saknar ofta resurser för mer långsiktig FoU. Mistra Innovation ger dem förutsättningar att utveckla nyskapande idéer till kommersialiserbara produkter och processer som är bättre för miljön.

Syftet med Mistra Innovation är att svara mot ett behov hos svenska små och medelstora företag att kunna arbeta mer långsiktigt med FoU för att ta fram konkurrenskraftiga och innovativa produkter och processer. Till skillnad mot storföretagen saknar de mindre företagen ofta både ekonomiska muskler och akademiska nätverk för att omsätta bra idéer i marknadsmässiga produkter.
När Mistra Innovation nu går in i en ny programperiod är det med ett digert facit av framgångsrik forskning och produktutveckling hos deltagande företag. Av de 24 projekt som har finansierats inom ramen för programmet har nu 18 avslutats och 14 av dessa har resulterat i konkreta produkter som nu finns på marknaden. Ytterligare fyra projekt har resulterat i koncept som är på god väg att kommersialiseras, berättar Lars Frenning, som är programchef.
– Jag är enormt imponerad av innovationskraften och kreativiteten hos företagen. Det är väldigt hög kvalitet på projekten och det är glädjande att vi kan ta vara på det nytänkande som finns i många småföretag och på så sätt stärka den svenska konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen, säger han.

Höga krav
Programmet riktar sig till företag med högst 250 anställda och även om storföretag också kan medverka i ett projekt, så ska det mindre företaget vara ansvarigt och leda projektet. Anslagen inom Mistra Innovation är i genomsnitt 3-5 miljoner kronor per projekt och kriterierna är höga. Visionära förslag med hög potential och högt risktagande premieras. Ett vetenskapligt och ett industriellt råd ansvarar för urvalet.
– Det är ett nålsöga som ska passeras, men erfarenhet visar att det ger mycket större effekt med färre projekt som får en rejäl summa, snarare än att sänka kraven och dela ut mindre summor till ett större antal projekt. Då är risken stor att det inte mynnar ut i någonting alls, säger Lars Frenning.

Bygger på samverkan
Ett grundläggande krav är att projekten ska ha ett hållbarhetsfokus och syfta till att skapa en miljöförbättrande produkt eller process. Ofta rör det sig om att minska energiförbrukning eller materialåtgång, eller att utveckla en alternativ produkt. Därutöver ska det vara en idé som verkligen har potential att relativt snabbt kunna finna en konkret tillämpning, att projektet ska samfinansieras av deltagande företag samt att det görs i samarbete med högskola, universitet eller forskningsinstitut.
– Den här typen av samverkan mellan industri och akademi är enormt gynnsam för båda parter. Företagen får ett nätverk av kvalificerade forskare och kanske möjlighet att anställa en industridoktorand, som bidrar med sitt kunnande. Akademiska forskare får jobba med ett verkligt projekt, som har en omedelbar tillämpning och som kan ligga till grund för vetenskapliga artiklar av hög relevans. Det blir win-win för bägge parter, framhåller Lars Frenning.

Sverige behöver produktion
Mistra Innovation har sina rötter i ProViking, som Stiftelsens för strategisk forskning, SSF, startade i början av 2000-talet för att motverka att produktion flyttade ut från Sverige och att Sveriges ställning som industrination därmed försvagades. Lars Frenning var med som programdirektör även då.
– Det fanns på den tiden en missuppfattning om att Kina skulle vara världens fabrik och att Sverige gick mot ett postindustriellt samhälle. Samtidigt såg vi hur företag flyttade ut och att Sverige förlorade viktiga arbetstillfällen och konkurrenskraft. Nu vet vi att framgångsrik produktion på hemmaplan är enormt viktigt.
Lars Frenning betonar vikten av långsiktighet för att FoU i mindre företag ska lyckas. De flesta projekten inom Mistra Innovation pågår i två till fyra år och det kan bli flera projekt efter varandra.
– Innovationer och upptäckter byggs upp successivt och kräver tid. Sveriges välstånd byggdes inte med någon ”quick fix”, utan med målmedvetet och framåtblickande arbete. Det är så våra små och medelstora företag kan stå starka inför framtiden.

Mistra Innovation
Mistra, eller Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har fokus på forskning över disciplin-gränser, där akademi, industri och offentliga aktörer samverkar. Mistra Innovation finansierar FoU på små och medelstora företag för att skapa marknadsmässiga och miljöanpassade produkter. Programmet och har nu förlängts med ytterligare en period, som löper till och med 2023. De nya anslagen ligger på 50 miljoner kronor och alla projekt ska samfinansieras med minst 50 procent. Utlysningen pågår till den 2 oktober.

Läs mer i vår annons samt på www.mistra.org samt www.mistrainnovation.se


Mistra finansierar forskning om geopolitik och hållbar konsumtion

Björn-Ola Linnér, professor i miljöteknik och programchef för Mistra Geopolitics och Åsa Svenfelt, en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption.
Björn-Ola Linnér, professor i miljöförändring och programchef för Mistra Geopolitics och Åsa Svenfelt, en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption.
Mistras forskning främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla. Två aktuella forskningsprogram är Mistra Geopolitics, som kritiskt utforskar samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar samt Mistra Sustainable Consumption, som forskar kring hållbar konsumtion.

Mistra Geopolitics handlar om att öka samhällets framsynthet, särskilt svenska aktörers förmåga till förutseende i en värld som präglas av stor osäkerhet och snabba förändringar. Dagens geopolitiska landskap påverkas av en enorm miljö­förändring samtidigt som vi skall nå de globala målen för hållbar utveckling.
– Vår målsättning är att forskningsprogrammet ge ökad beredskap för svenska aktörer, som har unika möjligheter att bidra med praktiska erfarenheter, kompetens och innovationskraft för att uppnå Agenda 2030. Vi samlar företag, myndigheter, organisationer och akademiska forskningspartners med kompetens inom områden som freds- och konfliktfrågor, global miljöförändring, hållbar utvecklingspolitik, migration, mänskliga rättigheter, visualisering och beslutsstöd, säger Björn-Ola Linnér, professor i miljöförändring och programchef för Mistra Geopolitics.
Mistra Geopolitics ska utveckla framtidsanalyser som är relevanta för svenska beslutsfattare från politik, myndigheter och näringsliv. Dessa analyser ska tydligt bidra till målen i Agenda 2030 samtidigt som de stärker svensk välfärd och konkurrenskraft.

Omställning till hållbar konsumtion
– Utgångspunkt i Mistra Sustainable Consumption är att forskningen till stor del redan vet vilka förändringar som behövs för att åstadkomma hållbar konsumtion, utmaningen är att ställa om på bred front. Vi behöver fokusera på hur omställningen ska gå till och analysera sidoeffekter som kan uppstå om hållbar konsumtion skalas upp, exempelvis effekter på människors hälsa eller på internationell handel, säger Åsa Svenfelt,
Inom ramen för forskningsprogrammet kartläggs vad hållbar konsumtion av mat, semestrande och heminredning kan innebära enligt olika samhällsgrupper och i olika delar av världen.
– Därefter görs hållbarhetsanalyser och till sist utforskar vi hur de förändringar som bedömts vara hållbara skulle kunna komma till stånd och utvecklar färdplaner för framtiden, säger Åsa Svenfelt.
– Det är viktigt att inte bara fokusera på att ersätta vår nuvarande konsumtion med mer hållbara produkter eller tjänster, det är också betydelsefullt att utforska minskad konsumtion och alternativ som kan skapa välbefinnande utan konsumtion, säger Åsa Svenfelt.

Mistra
De investeringar Mistra gör ska även bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter framtidens miljöutmaningar.
www.mistra.org

Mistra stöder strategisk forskning för en god livsmiljö

Åke Iverfeldt, vd för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Åke Iverfeldt, vd för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, investerar årligen runt 200 miljoner kronor för att skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass, med fokus på att lösa komplexa miljö­problem och att stärka svensk konkurrenskraft.

Då Mistra grundades, 1994, var det med kapital från de nyligen avvecklade så kallade löntagarfonderna. Målet var att utveckla den miljöstrategiska forskningen och lösa samhällsviktiga miljöproblem genom stora och långsiktiga programsatsningar. Startkapitalet på 2,5 miljarder var tänkt att räcka i drygt 10 år. Idag har Mistra investerat över fyra miljarder kronor i miljöforskning och förvaltar ett kapital på dryga tre miljarder. Således en mycket kostnadseffektiv forskningssatsning.
– Den röda tråden för Mistra har alltid varit hållbarhet. Vi försöker leva som vi lär och resurseffektivitet är en kärnfråga. Vi är också övertygade om att en långsiktig och hållbar kapitalförvaltning betalar sig bättre och att detta i förlängningen bidrar till en bra samhällsutveckling, säger Mistras vd, Åke Iverfeldt.

Hållbarhet och långsiktighet
Mistra är en aktiv finansiär som gör stora satsningar på för Sverige strategiska områden; stiftelsen har ett genomsnittligt tidsperspektiv på åtta år för sina program, vilket möjliggör mycket forskning och lång tid för att skapa samhällsnytta.
– Hållbarhet är en komplex fråga, något som syns inte minst på de 17 hållbarhetsmål och den stora mängd delmål som FN formulerat och söker adressera till 2030. Komplexiteten gäller självklart också mer specifikt när marknaden och det finansiella systemet ska bli mer hållbart. Detta är utgångspunkten när Mistra finansierar Misum (Mistra Centre for Sustainable Markets) och programmet Mistra Financial Systems på Handelshögskolan i Stockholm.
Åke betonar att Mistras forskning generellt ska vara lösningsinriktad och leda till samhällsnytta samt vara pådrivande för en hållbar utveckling och en stark svensk konkurrenskraft.
– Att Sverige går i spetsen inom miljö och hållbarhet gynnar vår närvaro på den internationella marknaden och gör att vi bidrar till en bättre utveckling även globalt. Det är viktigt att den svenska rösten får inflytande inom EU och i internationella förhandlingar som syftar till en hållbarare värld.

Tvärvetenskaplighet – en framgångsfaktor
En framgångsfaktor – som Mistra har drivit ända från början – är ett uttalat tvärvetenskapligt angreppssätt, som grundar sig i disciplinär vetenskaplig kompetens av hög internationell klass och fruktbara samarbeten mellan disciplinerna. Inom ramarna för sina forskningsprogram stimulerar stiftelsen därför just sådana samarbeten.
– Fungerande tvärdisciplinära samarbeten tar dock ofta tid att etablera. Olika områden präglas av olika språk och olika sätt att arbeta och meritera sig. Siktar man på att åstadkomma samhällsnytta, som ofta är komplext och kräver kompetens inom många områden, gäller det därför att ha ett långsiktigt perspektiv.

Faktabaserad kunskapsspridning
Förutom forskningsfinansiering och kapitalförvaltning står Mistra också på ett tredje ben: idé- och kunskapsspridning. Åke betonar att Mistra inte räds påverkan, snarare tvärtom.
– Vi vill skapa en hävstångseffekt för att driva på samhällsutvecklingen och vi uttalar oss ibland inom olika miljö- och hållbarhetsfrågor, men gemensamt för alla våra tre verksamhetsben är att det baseras på fakta. Sverige är ett föregångsland inom hållbar utveckling, och Mistra vill stödja och stärka detta. Därför försöker vi utlysa program där samhället har ett stort behov av kunskap, så att de resultat som produceras redan är efterlängtade och efterfrågade. Kan vi sedan själva genom att sprida kunskap stimulera denna efterfrågan gör vi det gärna.

Många framgångsrika program
Åke ger flera exempel på framgångsrika forskningsprogram, bland annat det avslutade forskningsprogrammet Mistra Indigo, som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ledande amerikanska forskningscentrumet Resources for the Future i Washington. Programmet följde förhandlingsarbetet och gav stöd till den internationella klimatpolitiken och tog fram verktyg och instrument.
– Ett annat nyligen startat exempel är Mistra Geopolitics, som stödjer Sveriges ambitioner inom FN och säkerhetsrådet. Programmet har som mål att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar. Ytterligare ett exempel vi är stolta över är programmet Mistra Innovation, där små och medelstora företag samverkar med forskare på universitet, högskolor och institut i konkreta projekt och därmed kan driva på sin innovationsprocess. Ett mervärde skapas genom att det också sker en övergripande samverkan mellan de sinsemellan mycket olika projekten. Denna programform för att involvera små och medelstora företag är något vi verkligen tror på, avslutar Åke.

Läs mer om Mistra
Vill ni läsa mer om Mistra och deras forskningsprogram, besök: www.mistra.org

Mistra pionjär i hållbara placeringar

Klas Eklund, ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och seniorekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
Klas Eklund, ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och seniorekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
På Mistra handlar kapitalförvaltning inte bara om att få pengarna att växa. Det ska också ske på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
– Våra investeringar ska gynna den gröna ekonomin och omställningen till ett hållbart samhälle.

Det säger Klas Eklund, ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och seniorekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
När Mistra grundades 1994 med pengar från de avvecklade löntagarfonderna fick stiftelsen ett kapital på 2,5 miljarder kronor och det var tänkt att kapitalet skulle räcka i tio femton år. Tack vare strategiska och kloka placeringar och ett gott börsresultat har Mistra idag tre miljarder kronor, samtidigt som man genom åren har finansierat forskning med fyra miljarder kronor. Placeringspolicyn har varit att inte bara få en bra avkastning, utan att investeringarna också ska bidra till en god och hållbar samhällsutveckling.
– På så sätt uppnår vi dubbel effekt, både genom placeringarna och genom forskningsprojekten. Mistra har varit en pionjär när det gäller hållbar kapitalförvaltning och nu ser vi att många andra börjar tänka i samma banor, vilket är väldigt glädjande, säger Klas Eklund.

Flera krav
Mistra investerar framför allt i aktie- och obligationsfonder men gör även en del alternativa placeringar i exempelvis fastigheter och private equity. Placeringarna är långsiktiga och flera kriterier ska uppfyllas.
– Hållbarhet är ett brett begrepp och innefattar såväl miljö och klimat som jämställdhet, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Konkret kräver vi att fonderna stödjer FN-konventioner och är transparanta i redovisning och rapportering. Vi ser gärna investeringar i miljövänlig teknik. Kompetensen hos förvaltarna är avgörande och vi tackar nej till investeringar som är tveksamma ur ett hållbarhetsperspektiv.
För Klas Eklund har hållbarhetsfrågor löpt som en röd tråd genom karriären. Bland annat drev han som politiskt tillsatt på Finansdepartementet på 1980-talet den då kontroversiella frågan om ekonomiska styrmedel för att nå miljömål. När han senare blev chefekonom på SEB var också ekonomisk analys kopplat till klimatfrågan viktig.
– Jag är glad att få ha varit en del i att driva en grönare finansmarknad. Jag hade hoppats att det skulle gå snabbare, men det finns tyvärr en splittring på global politisk nivå. Ofta går näringslivet före politikerna i miljötänkande. Det finns många utmaningar och bakslag men idag ser vi alltmer att både teknikutveckling och ekonomiska drivkrafter drar åt samma håll och att hållbarhet anses såväl lönsamt som självklart.

STEPS utvecklar morgondagens miljövänliga plast

Åsa Halldén Björklund och Rajni Hatti-Kaul.
Åsa Halldén Björklund och Rajni Hatti-Kaul.
– Vår vision är ett framtida samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt, säger Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik vid Lunds universitet och programchef för det MISTRA-finansierade projektet STEPS.

Forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transmission Pathways, handlar om att i nära samarbete med industrin utveckla plaster som är baserade på någon form av bioråvara, vilket är ett led i att få fram nya koldioxidneutrala material, d.v.s. som inte tillför nytt fossilt kol till atmosfären, och produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.
Programmet är uppdelat i tre olika delprojekt där ett handlar om att utveckla miljövänliga processer baserade på bioteknik eller grön kemi för tillverkning av polymerbyggstenar från förnyelsebara råvaror. De används sedan i det andra delprojektet för att skapa nya plaster med önskade egenskaper för material och återvinningsbarhet eller bionedbrytbarhet. I ett tredje delprojekt är fokus på att analysera potentiella omställningsvägar mot hållbart plastsystem för att utveckla forskningsbaserade styrningsstrategier.
Perstorp AB är en av flera industripartners som ingår i projektet. Företaget har en lång historia av samarbete med akademin i syfte att skapa förnybara byggstenar som kan användas i kemikalietillverkning och inom plastindustrin.
– Att utveckla nya förnyelsebara och återvinningsbara råvaror är en central del av vår miljöstrategi, säger Åsa Halldén Björklund, Technical Market Development Manager på Perstorp AB.

Rivstart
STEPS som startade 2016 fick något av en rivstart, redan förra sommaren demonstrerades en sockerbaserad golvlack.
– Vi lyckades på kort tid ta fram en molekyl som är lämplig för bland annat tillverkning av polyuretaner där Bona, industripartner i STEPS, utvecklat en tänkbar konsumentprodukt som är baserad på socker och har en miljöprofil som passar in i framtidens cirkulära samhälle, säger Rajni Hatti-Kaul.
Hon påpekar att den stora utmaningen på vägen mot ett samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt handlar om ekonomi.
– Tekniken finns och det viktigaste här är snarare att visa att det går att ta fram plaster och system som är hållbara, för själva omställningen kommer att ta lång tid. Så länge olja är billigt kommer det att vara en råvara som används.
Åsa nickar instämmande.
– Kunskapsspridning är oerhört viktigt för det finns inga enkla lösningar på miljöproblemen. I slutänden handlar det om att konsumera mindre. I första steget är det kunskapsspridning som kan göra störst skillnad, och här kan STEPS vara en viktig röst i debatten.

Lunds Universitet – Sustainable Plastics
STEPS målsättning är att utveckla plast­er som är baserade på förnyelsebara råvaror och produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.
Programtid: 2016–2020
Finansiering: Mistra investerar 45 MSEK.

Kemicentrum
Lunds Universitet
221 00 Lund
Tel: 046-222 83 49
www.steps-mistra.se