RISE

Stöder näringslivets omställning på vetenskaplig grund

Publicerad 17 juni 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Pia Sandvik, vd på RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Pia Sandvik, vd på RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

RISE ska vara en dynamisk samverkansarena, en ständigt föränderlig innovationsmiljö som förmår svenska företag att ta de stora stegen mot en framtidssäkrad, hållbar och fortsatt konkurrenskraftig verksamhet. RISE fyller en viktig funktion i det svenska innovationssystemet, och efterfrågan på det oberoende statliga industriforskningsinstitutets samlade kompetens ökar stadigt.

RISE bildades 2016 utifrån det övergripande uppdraget att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svensk industri. RISE fungerar som en länk mellan näringslivet och akademin, och verksamheten står för mångfald och diversifiering genom att representera ett brett forskningsfält som innefattar alltifrån samhällsbyggnad, skog och transport till ICT, biovetenskap och hälsa. Ett generellt syfte för RISE är att stärka näringslivets konkurrenskraft genom att bidra till hållbar tillväxt och forskningsresultat som verkligen gör nytta. En central del av RISE uppdrag är också att bistå näringsliv och samhälle i digitalisering och fossilfri omställning.

Förlängd FoU-avdelning
Pia Sandvik, vd på RISE, konstaterar att behovet av en grön och digital omställning för hållbarhet och konkurrenskraft är brådskande och tillägger att RISE har en central roll i sammanhanget.
– Vi hjälper våra kunder att på vetenskaplig grund ställa om för att klara utmaningar, ta helhetsgrepp på komplexa frågor och stärka sin konkurrenskraft. Det gör vi genom våra spetskompetenser, ofta i kombination med våra unika test- och demonstrationsmiljöer och våra avancerade labbinstrument. Det innebär bland annat att vi kan vara ett stöd för små och medelstora företag som deras förlängda forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi stärker kontinuerligt vår kompetens som omställningsaktör, bland annat genom att utveckla omställningskompetens utifrån ett systemiskt perspektiv, säger hon.

Forskning inom cybersäkerhet
Klimat- och miljöområdet, digitalisering och hälsa är tre starka fokusområden för RISE.
Under 2021 etablerade RISE ett Centrum för cybersäkerhet, som ska stärka den tillämpade forskningen och utveckla kompetensen inom cybersäkerhet i Sverige. Som ett led i detta har RISE också etablerat den nya testbädden Cyber Range i Kista, där man kan simulera storskaliga cyberattacker. Här erbjuds även utbildningar som på senare tid ökat exponentiellt i efterfrågan.
– På materialsidan har vi etablerat en unik anläggning för att framställa hållbara kompositer. Den kommer tillsammans med våra investeringar i testbäddar för bioraffinaderi att snabba på utvecklingen av morgondagens hållbara produkter, och bidra till förnyelse av svensk industri. Vi ser även att totalförsvarsfrågor och resiliens hamnat allt högre upp på agendan under 2022, säger Pia Sandvik.

”Vi ska fortsätta vara tvärvetenskapliga i vår ansats och verka gränsöverskridande mellan olika forskningsområden.”

Ökad efterfrågan genererar tillväxt
Hon ser framför sig en kontinuerligt ökad efterfrågan på den samlade kompetens och den typ av tillämpad forskning som RISE erbjuder.
– Vi behöver växa framöver för att kunna ta hand om den efterfrågan som finns. Vi ser ett ökat behov bland företag att testa och verifiera sina industriella lösningar och innovationer. Vi ska fortsätta vara tvärvetenskapliga i vår ansats och verka gränsöverskridande mellan olika forskningsområden. Vi ser även en ökad efterfrågan på vår kompetens kring frågor som berör energiförsörjning och energikapacitet. Vi är en aktör som kan bistå företag med de stora strukturella greppen som krävs för att arbeta med grön omställning, säger Pia Sandvik.

Framtidsplan för hållbar produktion
Ytterligare ett fokusområde för RISE är hållbar produktion kopplat till den gröna och digitala omställningen. Forskningsinstitutet har, i samverkan med näringslivet, tagit fram en framtidsplan för hållbar produktion, en faktor som på senare tid blivit alltmer avgörande för svenska företags globala konkurrenskraft. Ett fjärde prioriterat forskningsområde för RISE är jordbruk och livsmedel, en sektor som beräknas stå för mellan 20 och 25 procent av världens samlade CO2-utsläpp. Inom det här området analyserar RISE bland annat hur Sverige kan öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel genom att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen.
– Vi har även förstärkt våra satsningar inom materialforskning. Vi har bland annat, på regeringens uppdrag, inrättat ett resurscentrum för industriell symbios. Vårt fokus är att betrakta material och materialåtervinning ur nya synvinklar. Det handlar bland annat om att skapa system för cirkulära affärsmodeller och skapa förutsättningar för smart och genomtänkt återvinning, säger Pia Sandvik.