RISE

Innovativ och snabbfotad nyckelspelare

Publicerad 16 juni 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Pia Sandvik, vd på RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

– På tre till fem års sikt har vår roll blivit ännu tydligare. Vi ska fortsätta utveckla den spetskompetens som är helt avgörande för att vi ska kunna bibehålla vår konkurrenskraft och relevans. Många utmaningar kopplade till de två stora forskningsområdena grön omställning och digitalisering kräver att man lyfter blicken och betraktar frågorna i ett bredare perspektiv, vilket vi ständigt strävar efter, säger Pia Sandvik, vd på RISE.

Det oberoende statliga industriforskningsinstitutet RISE fungerar som en länk mellan näringslivet och akademin. RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag.
RISE bildades för fem år sedan och representerar en mängd forskningsfält som innefattar allt från samhällsbyggnad, skog och transport till ICT, biovetenskap och hälsa. RISE har under årens lopp byggt upp ett hundratal test- och demonstrationsanläggningar där idéer, innovationer och prototyper testas och utvecklas
– Vi stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft genom att bidra till hållbar tillväxt, och tillämpad forskning som säkerställer att forskningsresultaten verkligen gör nytta. Vi är verksamma inom i princip samtliga teknikområden. Några av de områden som vi fokuserar lite extra på är digitalisering, cybersäkerhet, tillämpad AI, elektrifiering av fordon och additiv tillverkning, säger Pia Sandvik.

”Vi stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft genom att bidra till hållbar tillväxt.”

Nya testbäddar
Klimat och miljö är ytterligare ett prioriterat forskningsområde. För närvarande bygger RISE bland annat en testbädd för elektromobilitet i samarbete med Chalmers, Scania och Volvokoncernen. Den kommer att driftsättas under första halvan av 2023. Utvecklingen av framtidens batterier är ett fokusområde, så i RISE framtidsplaner ingår att etablera en centrumbildning med fokus på just batteriforskning.
– Vi investerar även i en ny test- och demomiljö för additiv tillverkning i Mölndal. Här ska företag kunna testa innovativ teknik inom additiv tillverkning och samtidigt ta del av spetskompetens och tillhörande tjänster. Ett annat område som vi investerar mycket i är tillämpad AI, ett forskningsområde med potential att förändra samhället i grunden. Det kan tillämpas inom många områden, till exempel utveckling av klimatsmart teknik till läke­medel, säger Pia Sandvik.
Vätgas är ytterligare ett område där RISE accelererar sin aktivitet, inte minst eftersom behovet av testanläggningar för vätgas är omfattande. Vätgas är en otroligt viktig möjliggörare för framtidens klimatneutrala industri. Den svenska vätgasstrategin är under bearbetning och RISE strävar efter att, i samverkan med andra aktörer, skapa ett nationellt forskningsprogram med fokus på just vätgas.

Världsledande inom tillämpad AI
RISE har beviljats 350 miljoner kronor från staten för att modernisera och komplettera sina testbäddar med fokus på bioraffinaderiverksamhet, ett spännande område eftersom varken processerna, produkterna eller marknaderna är fördefinierade. Samtidigt har industrin ett stort behov av att använda biobaserade restströmmar, vilket innebär ett fortsatt behov av tillämpad forskning.
Sverige har en generellt hög digital kompetens men när det gäller AI ligger Sverige inte i topp. Här ska RISE nya centrumbildning göra skillnad, speciellt för att utnyttja möjligheterna med tillämpad AI i industrin och offentlig sektor.
– Vi satsar på utökad spetskompetens inom AI för att vi ska kunna utnyttja de nya möjligheterna inom alla områden, från effektivare läkemedelsutveckling till klimatsmarta energisystem och telekomnät. Sverige ska vara världsledande inom tillämpad AI, säger Pia Sandvik.

Pandemin har tillfört nya dimensioner
Mycket har hänt sedan RISE bildades 2016. Det statliga industriforskningsinstitutets roll gentemot näringslivet har tydliggjorts. Samtidigt har kännedomen om RISE och deras roll i innovationssystemet stärkts. Enligt Pia Sandvik har RISE även varit en viktig möjliggörare för storskaliga testbäddsinvesteringar under de senaste fem åren.
– Coronapandemin har påverkat hela samhället, vilket förstås inkluderar forskningsstrukturerna. Under 2020 såg vi att industrin minskade sina forskningsinvesteringar, men nu ser vi ett ökat behov av att accelerera forskningen inom grön omställning och digitalisering. Det är två forskningsområden som hade hög relevans även innan pandemin, men som nu har fått en helt annan magnitud, säger Pia Sandvik.