Etikettarkiv: Forskningsinfrastruktur

Både utmaningar och möjligheter

Tobias Krantz, särskild utredare av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur. Foto: Ernst Henry

– Kanske finns det en föreställning om att Sveriges forskningsinfrastruktur är mer enhetlig än vad den är, säger Tobias Krantz, som under det senaste året haft regeringens uppdrag att leda utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur.

En sak som under arbetets gång slagit Tobias Krantz, särskild utredare av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur, är komplexiteten i det svenska landskapet för forskningsinfrastruktur.
– Forskning väntas möta många olika politiska och samhälleliga mål. Att det är så många aktörer, finansiärer och institutioner involverade i forskningspolitikens direkta utförande, ger ett mångfasetterat landskap som även påverkar hur svensk forskningsinfrastruktur är uppbyggd.
Efter att i stort sett vara i hamn med den pågående utredningen konstaterar Tobias Krantz att det finns både utmaningar och möjligheter med den svenska modellen för forskningsinfrastruktur.
– Komplexiteten skapar alltid diskussion kring effektiviteten i styrningen, om resurserna används på rätt sätt och om besluten tas på rätt ställe. Å andra sidan finns det en fördel med att det är många aktörer, i den meningen att man kan tillfredsställa många olika samhällsmål. Systemet kan också bli mer flexibelt genom att det är flera skilda aktörer som svarar upp emot de behov som finns.

”Jag tror att forskningspolitiken behöver vara mångfasett­erad, det är närmast oundvikligt.”

Behövs balans
Han påpekar att den nuvarande modellen inte primärt har skapats genom stora medvetna politiska beslut, utan snarare genom organisk tillväxt.
– Jag tror att forskningspolitiken behöver vara mångfasetterad, det är närmast oundvikligt. Men det gäller också att hitta en bra struktur och ordning, inte minst eftersom satsningar på forskningsinfrastruktur ofta innebär rätt så stora investeringar med långa tidshorisonter. Det gäller att finna en balans mellan det mångfasetterade och behovet av styrning och långsiktighet.

Fortsatt diskussion
I slutet av maj skulle utredningen ha lämnat förslag både om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå samt på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Tobias Krantz har dock fått ett tilläggsuppdrag gällande möjligheterna för svenska polarforskare att få tillgång till en kraftfull forskningsisbrytare anpassad för att kunna nå Nordpolen och Antarktis. Utredningen har därför fått förlängd tid och ska lämna sitt betänkande senast den 30 juli 2021.
– Vi har gjort en kartläggning och analys och kommer att lämna ett antal förslag som kan sjösättas i det korta perspektivet, och insatser med längre tidsperspektiv. Diskussionen kommer att fortsätta även efter att den här utredningen är klar, fastslår Tobias Krantz.

Samverkan och rörlighet prioritet för regeringen

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Lars Hultman, vd för SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Lars Hultman, vd för SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Den strategiska forskningen står högt på regeringens agenda. Samtidigt har Sverige en relativt liten andel sådan forskning.
Därför behövs en mångfald finansiärer och aktörer som alla bidrar utifrån sina styrkepositioner, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Lars Hultman, vd för SSF.

En viktig del av regeringens satsning på strategisk forskning är de Strategiska samverkansprogrammen som sjösattes för ett drygt år sedan, där näringsliv, offentlig sektor och akademi arbetar tillsammans för att hitta innovativa lösningar som kan stärka Sveriges konkurrenskraft och ge en hållbar samhällsutveckling. Programmen fokuserar på fem styrkeområden: Resor och transporter, Smarta städer, Biobaserad ekonomi, Livsvetenskaperna samt Uppkopplad industri och nya material.
– Alla fem delar är igång. Detta är en kraftsamling och en tydlig signal till omvärlden om att vi stärker forskning och innovation inom områden där det finns samhällsutmaningar och där Sverige redan har en framskjuten position. Programmen har även fokus på att involvera små och medelstora företag, inte minst genom forskningsinstituten. Vår förhoppning är att detta ska stärka svensk industri och leda till nya företag, partnerskap och exportmöjligheter, säger Mikael Damberg.
SSF deltar i samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material samt spelar in livsvetenskapsprogrammet. Lars Hultman anser att regeringens initiativ har goda förutsättningar att bli verkningsfulla.
– Samverkansprogrammen är bra, liksom att regeringens strategiska forskningsområden, SFO, permanentas och nya tillkommer. Det är viktigt att även industrin är aktiv och formulerar sina långsiktiga strategiska behov, säger han.

Mångfald finansiärer behövs
Mikael Damberg anser att det är dags att sudda ut gränser mellan grundforskning och tillämpad forskning och menar att uppdelningen till stora delar är konstruerad och irrelevant.
– Det är samhällsintresset och de behov som ska lösas som är intressanta. Där har oberoende finansiärer en friare roll och det ger styrka. Jag ser gärna mer av nya, otraditionella samarbeten och synergier genom forskning som blandar discipliner, aktörer och intressen, säger han.
Den senaste reformeringen av det svenska systemet för forskningsfinansiering gjordes 2000. Lars Hultman anser att det är dags för en översyn, inte minst för att säkra finansieringen till strategisk forskning, teknikvetenskaplig forskning och finansiering av forskningsinfrastruktur samt testbäddar.
– Vi ser idag att exempelvis Vinnova och VR drar ifrån varandra och det finns risk för luckor i systemet. Men det är inte önskvärt med en sammanslagning av finansiärer, utan istället bör systemen ordnas efter forskningslogik och innovationslogik, säger han.
Mikael Damberg konstaterar att det betänkande som vid den senaste översynen föreslog en sammanslagning aldrig blivit verklighet eftersom man såg risker med detta.
– Över tid har man sett över både de strategiska forskningssatsningarna, den tvärvetenskapliga forskningen och strategiska innovationsområden för att hitta nya sätt att samverka mellan finansiärerna. Men det är farligt att stirra sig blind på finansiärer. Det finns mycket annat som påverkar. Se bara på offentlig upphandling. Om bara en liten del av de över 600 miljarder kronor som årligen går till detta lades på innovation skulle det få stora effekter. Vi bör fundera över hur man kan koppla till andra aktörer och ta in dem i innovationskedjan.

Samverkan bör uppmuntras
Mikael Damberg och Lars Hultman är överens om att det är viktigt att samverkan och rörlighet mellan industri och akademi uppmuntras. Lars Hultman menar att idag är incitamenten alltför svaga och att akademin bör ge större meritvärde till anställda för samverkan och nyttiggörande samt att mobilitet blir ett krav för fast anställning för lektorer och professorer.
– Sverige är duktigt på både innovation och forskning, säger Mikael Damberg. Men konkurrensen internationellt är stenhård. Därför är samverkan och rörlighet en prioritet för regeringen.

RISE – nationell aktör som ger avtryck

Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Sara Burman
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Sara Burman
– Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften för näringsliv och offentlig sektor. Gemensamt för de förändringar vi bidrar till är att de ligger ganska nära i tiden men har långsiktighet i fokus, RISE ska vara en nationell aktör som ger avtryck, säger Pia Sandvik, vd.

RISE Research Institutes of Sweden övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. Sedan drygt ett år tillbaka, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut som även äger 43 procent av institutskoncernen Swerea. RISE har 2200 anställda på över 30-talet orter i Sverige och Europa.
Institutet verkar i gränslandet mellan högskolans forskning och näringslivets utveckling, en mycket viktig roll, enligt vd Pia Sandvik.
– Vår uppgift är att bygga upp, förädla och förmedla behovsmotiverad forskning och utveckling samt innovation, med målet att skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle. Vi samverkar ofta med universitet och högskolor för att tillsammans hitta lösningar.

Bred bas
Som industriforskningsinstitut vilar RISE på en bred bas. Forskningsområdena omfattar allt från samhällsbyggnad, skog, transport och material till ICT, biovetenskap och hälsa.
– Vår verksamhet omfattar bland annat ett hundratal test- och demonstrationsanläggningar där idéer, innovationer och prototyper kan testas och utvecklas, antingen i full volymskala eller som piloter för att säkerställa processer eller produkter.
Ett färskt exempel är Sveriges första slurry-hydrokracker för skogsbaserad grön diesel som Pia Sandvik var med och invigde i mitten av maj. Bakom anläggningen står ett konsortium bestående av RISE ETC, Preem, Chalmers och entreprenörsbolaget SunCarbon.
– Krackern är placerad vid RISE Energy Technology Center där akademi, institut och näringsliv ges möjlighet att studera hela värdekedjan från råvara till biodiesel. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av biodrivmedel baserade på lignin, vilket är en förnybar råvara.

Brygga till akademin
Pia Sandvik påpekar att det idag görs stora satsningar på forskningsinfrastruktur i Sverige.
– Jag tänker på MAX IV och sedan även ESS, där jag ser att RISE har en viktig roll att spela som en aktör och brygga till universitet och näringsliv. Det stora antalet testbäddar inom RISE bygger på att vi har djup kompetens i att förstå behov och planera tester för att verifiera, säkerställa och utföra olika forskningsprojekt. I nästa steg kan vi utvärdera utfallen för att sedan bygga kompetens och ett strukturellt kapital kring innovationen. Detta är värdefull erfarenhet och kunskap som vi även skulle kunna använda på MAX IV.
Om tio år ser Pia Sandvik RISE som en ännu tydligare aktör i innovationssystemet.
– Redan under det första året har vi satt RISE på den nationella kartan och även lyckats skapa en plattform i Bryssel. Om tio år är jag övertygad om att vi kan vi se tillbaka på projekt där vi i samverkan med företagen varit med och utvecklat en del av morgondagens teknologier som gett stort avtryck, både inom det aktuella teknikområdet och samhället i stort.