FoU-barometern

Ökar Sveriges attraktionskraft för investeringar

Publicerad 15 juni 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Elin Elliot
Hampus Lindh, projektledare för FoU-barometern på IVA. Foto: Elin Elliot
Hampus Lindh, projektledare för FoU-barometern på IVA. Foto: Elin Elliot

IVA:s årliga FoU-barometern kartlägger näringslivets FoU-investeringar, belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige och synliggör utvecklingen över tid. I år genomförs FoU-barometern för femte gången. Syftet är att spegla utvecklingen över tid och att öka Sveriges attraktionskraft för internationella FoU-investeringar.

IVA tar sedan 2019 fram FoU-barometern för att förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, och kunna utforma policyförslag, baserade på svenska företags FoU-prioriteringar. Barometern bygger på en enkät om det svenska FoU-klimatet. De företag som besvarat undersökningen motsvarar tillsammans 72 procent av samtliga medarbetare i företagssektorn. Generellt har företagen en ganska positiv bild av det svenska innovationsklimatet. Sju av tio FoU-chefer svarar att förhållandena för att bedriva FoU är bra eller mycket bra. Positiva faktorer som lyfts fram är bra samverkan mellan företag, akademi och myndigheter och att Sverige ligger långt fram inom digitalisering.

Kompetensbrist hämmar
– En anmärkningsvärd siffra i vår senaste barometer är att mer än hälften av FoU-cheferna på Sveriges mest FoU-tunga företag anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal till FoU. Det är en ökning med nära tio procentenheter jämfört med föregående år, säger Hampus Lindh, projektledare på IVA.
En viktig förklaring till svårigheten att rekrytera rätt FoU-kompetens är näringslivets snabba omställning mot ökad digitalisering och elektrifiering. Den leder till stor konkurrens om kompetensen inom dessa områden. Kompetensbristen hämmar företagens tillväxt och försvårar dessutom genomförandet av utvecklingsprojekt.
– Cybersäkerhet är ett område där flera företag rapporterar ett ökat kompetensbehov. För att möta efterfrågan efterlyser FoU-cheferna fler akademiska kurser och utbildningar inom cybersäkerhet. Kompetenstillgången är en central fråga, där tillgång på rätt kompetens kommer på överlägset första plats bland totalt 17 faktorer som påverkar var företagen väljer att förlägga sina FoU-satsningar, säger Hampus Lindh.

Optionsprogram viktiga
FoU-cheferna betonar också skattepolitikens betydelse. Skatterna i Sverige får lägst betyg av alla undersökta faktorer. Företagen vill se skattemässiga incitament riktade mot forskning och utveckling och en förlängd expertskatt.