Etikettarkiv: WASP

WASP fortsätter att storsatsa

Sara Mazur, ordförande för WASP. Foto: Gonzalo Irigoyen

Spetskompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara är av avgörande strategisk betydelse för Sverige.
– Sverige kan bli ledande inom nischer i detta snabbväxande område, säger Sara Mazur, ordförande för WASP.

WASP är ett forskningsprogram med samverkan mellan näringslivet och universitet och är Sveriges enskilt största forskningssatsning någonsin. Det är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, som står bakom programmet, som startade 2015 för att skapa en världsledande plattform för forskning inom AI, autonoma system och mjukvara samt en plantskola för unga forskare. Det handlar både om grundforskning och forskarutbildning. Förra året beslutades att programmet ska förlängas och löpa fram till 2030 och att stiftelsen skjuter till ytterligare medel så att den totalt bidrar med 4,2 miljarder kronor. Medverkande universitet och industrier bidrar med 1,3 miljarder kronor.
Möjliga framtida tillämpningsområden för WASP är självkörande bilar, industriella beslutssystem, robotar, datorseende, reglerteknik, och signalbehandling.
– Stiftelsen såg att digitaliseringen skapar en enormt stor och snabb transformation i industrin och ville därför satsa på forskare och grundforskning som kan bidra till att det svenska näringslivet inte tappar konkurrenskraft i den här snabba omvandlingen. Satsningen har fallit mycket väl ut, vilket är väldigt roligt, säger Sara Mazur, som är docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik. Genom sin karriär har hon arbetat i gränssnittet mellan akademi och näringsliv.

”Totalt satsar stiftelsen tio miljarder kronor de kommande tio åren på forskning som är till gagn för Sverige.”

Stor forskarskola
Linköpings universitet är värd och övriga medverkande universitet är Chalmers, KTH, Umeå, Lund, Örebro och Uppsala. Förutom svensk expertis har flera internationella toppforskare rekryterats och det pågår även samarbeten med ledande universitet i utlandet.
Ett 40-tal företag medverkar, inte minst genom att ta emot doktorander och ge forskare tillgång till industriella arenor.
– Forskarskolan är en enormt viktig del av programmet och vi fortsätter att rekrytera. Allt som allt räknar vi med att utbilda minst 600 doktorander, varav åtminstone 150 är industridoktorander. De är superduktiga och kommer att kunna bidra stort till svensk forskning och utveckling. Därför har vi ett antal initiativ, exempelvis ett postdoc-program med repatrieringsstöd, så att de stannar i Sverige och fortsätter sina karriärer här, säger Sara Mazur.
Man räknar med att under programmets löptid bygga upp 80 till 100 nya forskargrupper, och forskningsarenor där industri och akademi samverkar. Under det senaste året har nya forskningsarenor startat inom bland annat mjukvaruteknologi, mediateknologi, robotik och automatiserad produktion.
– Det finns så många intressanta frågeställningar där industri och akademi kan samverka och vi är väldigt glada över att forsknings­arenorna verkligen har tagit fart. Det finns ett stort intresse för programmet från både akademin och industrin, säger Sara Mazur.
För att få fler excellenta forskningsmiljöer har WASP även lanserat den nya utlysningen NEST (Novelty, Energy, Synergy and Teams) som uppmuntrar multidisciplinärt samarbete som ger synergieffekter.
Wallenbergstiftelsernas satsningar inom AI, autonoma system och mjukvara omfattar inte bara teknik och naturvetenskap. Ett eget program vid sidan av WASP, WASP-HS, fokuserar på humaniora och samhällsvetenskap.
– Det är viktigt att förstå hur vi ska hantera etiska, sociala, ekonomiska och juridiska konsekvenser av de nya teknologierna. Programmet är i högsta grad tvärvetenskapligt, säger Sara Mazur.

Många program i KAW
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en av Europas största privata forskningsfinansiärer och har många olika forskningsprogram.
Ett exempel är en satsning på beräkningsinfrastruktur, där stiftelsen finansierat en ny superdator för AI vid Linköpings universitet. Ett annat projekt är Datadriven Life Science, inom ramen för SciLifeLab, där man nu rekryterar doktorander och postdocs för forskning inom bland annat cellbiologi, precisionsmedicin, infektionsbiologi, biodiversitet och evolution. WALP, Wallenberg Launch Pad, som stödjer så kallad research validation och proof of concept för att testa ny innovativ teknologi, är ett annat viktigt program.
– Totalt satsar stiftelsen tio miljarder kronor de kommande tio åren på forskning som är till gagn för Sverige, säger Sara Mazur. Det handlar om hundratals nya forskare och över tusen doktorander i våra forskarskolor. Dessa är ett fantastiskt tillskott till svensk forskning och kommer att bidra enormt mycket för att Sverige ska kunna kliva fram som forskningsnation.

Stort samverkansprojekt för ledande forskning

Sara Mazur, docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik och en av initiativtagarna till WASP-programmet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Mazur, docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik och en av initiativtagarna till WASP-programmet. Foto: Gonzalo Irigoyen

Autonoma system, mjukvara och artificiell intelligens är områden där Sverige har förutsättningar att profilera sig. Forskningsprogrammet WASP skapar en världsledande plattform där akademi och näringsliv samverkar för att bygga framtidens kunskap och kompetens inom detta fält.

WASP är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och universitet och Sveriges enskilt största forskningssatsning genom tiderna. Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, som står bakom programmet, som startade 2015. Nyligen beslutades att programmet ska förlängas och löpa fram till 2029 och att stiftelsen skjuter till ytterligare medel så att den totalt bidrar med 4,2 miljarder kronor. Medverkande universitet och industrier bidrar med 1,3 miljarder kronor.
– Det är fantastiskt roligt att programmet växer och att vi i Sverige har gjort en satsning som är en av de största i sitt slag i Europa. Detta är forskning som är till stort gagn för landet och där Sverige har chans att positionera sig i viktiga nischer, säger WASP:s ordförande Sara Mazur, docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik och en av initiativtagarna till programmet.

Industriella arenor
Linköpings universitet är värd och de övriga medlemsuniversiteten är Chalmers, KTH, Umeå samt Lunds universitet. Även Örebro och Uppsala universitet deltar. Ett stort antal företag medverkar, bland annat genom att ta emot doktorander och ge forskare tillgång till viktiga industriella arenor. Möjliga framtida tillämpningsområden för WASP är självkörande bilar, industriella beslutssystem och robotar som samarbetar med varandra och med människor.
En viktig del av WASP är att rekrytera världsledande forskare inom relevanta områden, både i Sverige och internationellt. Målet är att bygga 60 forskargrupper där akademi möter industri inom AI, autonoma system och mjukvara. Sara Mazur framhåller att detta gått över all förväntan.
– Vi möter ett mycket stort intresse. Det är väldigt attraktivt att få möjlighet att bygga egna stora forskargrupper och komma in i det svenska ekosystemet med svensk industri. I många länder finns det inte samma tillgång till industriella avnämare.

”Vi hoppas kunna behålla den här kompetensen i Sverige”

Hundratals doktorander
WASP bygger också en forskarskola med över 400 doktorandtjänster. Även här är intresset för att delta mycket stort, och i programmet finns idag 258 doktorander varav 79 är industridoktorander från ett 40-tal företag. Efter avslutade doktorandstudier finns möjlighet att söka post doc-tjänst utomlands med ett repatrieringsstöd för att återkomma till Sverige och bygga forskargrupper här.
– Vi hoppas kunna behålla den här kompetensen i Sverige, så att de kan fortsätta att bidra till svensk forskning och näringsliv, framhåller Sara Mazur.
Ett annat stort fokus är att fortsätta att bygga starka arenor för samverkan mellan akademi och industri. Exempelvis har en ny arena för Public safety, med forskning om autonoma fordon i räddningssyfte, öppnat i Västervik.

Kraftfull satsning på livsvetenskaperna

Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet och vice vd för SciLifeLab. Foto: Mikael Wallerstedt
Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet och vice vd för SciLifeLab. Foto: Mikael Wallerstedt

Coronapandemin har satt än tydligare fokus på vikten av forskning inom livsvetenskaperna. Nu planeras området att knytas ihop med det stora forskningsprojektet WASP.

Livsvetenskaperna är en central del av den forskning som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, inte minst genom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och Wallenberg centrum för molekylärmedicin.
I ett program, som nu är på planeringsstadiet, är målsättningen att kombinera datadriven forskning i livsvetenskaperna med den forskning som sker inom WASP, om bland annat artificiell intelligens och autonoma system.

”Planen är att bygga framtidens kompetens inom datadriven life-science”

Plattform för framtiden
– Planen är att bygga framtidens kompetens inom datadriven life-science med en plattform för doktorander, postdocs och unga toppforskare. Verksamheten kommer att ha en stark anknytning till WASP, där vi kan dra nytta av deras expertis inom beräkningskraft. Forskning inom livsvetenskaperna handlar idag mycket om att analysera och förstå stora mängder data, men det finns en brist på kompetens, berättar Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet och vice vd för SciLifeLab. Sedan lång tid är hon nära knuten till KAW.

Coronasatsning
Under våren har Siv Andersson varit en av nyckelpersonerna i KAW:s stora satsning att i samverkan med SciLifeLab finansiera forskningsprojekt relaterade till covid-19. På rekordtid har man byggt ett laboratorium för forskning om det nya coronaviruset och möjliggjort storskalig diagnostik av pågående sjukdom och antikroppar. Utlysningen resulterade i hela 285 ansökningar, varav 67 beviljades. Totalt satsar KAW cirka 130 miljoner kronor.
– Intresset hos forskare är enormt. Coronapandemin har verkligen visat nyttan av den här typen av forskning. Det är oerhört viktigt att vi bygger en bred kompetens och beredskap, både för att hantera den nuvarande situationen och för framtiden, konstaterar Siv Andersson.

Jättesatsning positionerar Sverige inom AI

Sara Mazur, tillträdande ordförande för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Mazur, tillträdande ordförande för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vi står på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen, då automation övergår i autonomi med hjälp av artificiell intelligens.
– Sverige är i stort behov av spetskompetens. Det handlar om avgörande nyckelteknik, säger Sara Mazur, tillträdande ordförande för WASP, Sveriges enskilt största privata forskningsprogram, där fokus är autonoma system, mjukvara och AI.

Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som står bakom WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Stiftelsen bidrar med tre miljarder kronor till grundforskning, och deltagande universitet och industri med ytterligare en miljard kronor. Linköpings universitet är värd och de övriga medlems­universiteten är Chalmers, KTH, Umeå och Lunds universitet. Även Örebro och Uppsala universitet deltar i satsningen. Ett stort antal företag medverkar, bland annat genom att ta emot doktorander och ge forskare tillgång till viktiga industriella arenor. Möjliga framtida tillämpningsområden för WASP är självkörande bilar, industriella beslutssystem och robot­ar som samarbetar med varandra och med människor.
– Det finns starka forskningsmiljöer i Sverige och ledande forskare inom exempelvis datorseende, reglerteknik, fordonssystem och signalbehandling. Men generellt har Sverige alltför få forskare inom detta viktiga framtidsområde. Därför satsar vi nu på ett antal nischer där Sverige verkligen har chans att ta en ledande position, berättar Sara Mazur.

Lockar toppforskare
WASP, som startade 2015, bygger på fyra grundpelare. En är att rekrytera de bästa forskarna i respektive område i Sverige. Vidare arbetar man med strategiska rekryteringar globalt, för att locka internationella toppforskare. Målet är att bygga 60 forskargrupper inom AI, autonoma system och mjukvara där akademi möter industri.
– Det finns ett stort intresse för programmet. Svensk industri är stark och många internationella toppforskare värdesätter möjligheten att samarbeta med näringslivet och tillsammans hitta industriella tillämpningar, säger Sara Mazur.
Bland annat har WASP rekryterat Aristides Gionis, professor vid Aalto universitet, som är expert på datautvinning, samt de båda nederländska forskarna Frank och Virginia Dignum, ledande inom AI-forskning. Virginia Dignum leder den samhällsvetenskapliga och humanistiskt inriktade AI-forskningen vid Umeå universitet.
– AI omfattar inte bara teknik och naturvetenskap. Vi måste också hantera de sociala, etiska, juridiska och ekonomiska aspekterna av hur AI påverkar samhället och människors liv. Det är enormt spännande, tvärvetenskaplig forskning, säger Sara Mazur.

Forskarskola
WASP bygger också en forskarskola med målet att utbilda 400 doktorer, varav minst 100 ska vara industridoktorander. En första grupp på närmare 180 personer har antagits och några av dem har redan disputerat. En fjärde grundpelare är partnerskap med de ledande internationella universiteten Stanford och University of California Berkeley i USA samt NTU i Singapore.
– Sverige är litet och kan inte vara världsledande inom alla tillämpningar. Vi har en mission att utveckla en världsledande plattform för akademisk forskning som växelverkar med ledande företag i Sverige inom nischer där vi har potential att bli bäst. Visionen är att skapa excellent forskning inom AI, autonoma system och mjukvara som är relevant och till gagn för all svensk industri, säger Sara Mazur och liknar satsningen vid ett slott, där huvudbyggnaden är den breda basen, och tornen spjutspetsforskning.

Gränsland
Sara Mazur har genom sin karriär rört sig i gränslandet mellan akademi och näringsliv. Hon är docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik och arbetade i 23 år på Ericsson, bland annat som forskningschef, innan hon kom till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ansvarig för stiftelsens strategiska satsningar. Hon tillträder som ordförande för WASP vid årsskiftet och ser mycket fram emot att driva satsningen.
– Det är jättespännande och ett stort förtroende. Jag har varit med från början och är enormt stolt över det vi redan har åstadkommit.
Hon är hoppfull om att Sverige kan positionera sig i framkant, men är oroad över att den svenska skolan inte följer med i den snabba omvandlingen av samhället.
– Läroplanen är nästan precis densamma som när jag gick i skolan för 40 år sedan. Utbildningssektorn måste hänga med i utvecklingen och förbereda unga för framtiden. Var finns ämnen som mjukvarukunskap och teknikutveckling kring AI?

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Europas största privata forskningsfinansiärer och stödjer i huvudsak medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig forskning och utbildning. Några av de större strategiska programmen förutom WASP är Wallenberg Centre for Quantum Technology, Wallenberg Wood Science Centre och Wallenberg centrum för molekylär medicin.