Etikettarkiv: Mistra Geopolitics

Mistra finansierar forskning om geopolitik och hållbar konsumtion

Björn-Ola Linnér, professor i miljöteknik och programchef för Mistra Geopolitics och Åsa Svenfelt, en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption.
Björn-Ola Linnér, professor i miljöförändring och programchef för Mistra Geopolitics och Åsa Svenfelt, en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption.
Mistras forskning främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla. Två aktuella forskningsprogram är Mistra Geopolitics, som kritiskt utforskar samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar samt Mistra Sustainable Consumption, som forskar kring hållbar konsumtion.

Mistra Geopolitics handlar om att öka samhällets framsynthet, särskilt svenska aktörers förmåga till förutseende i en värld som präglas av stor osäkerhet och snabba förändringar. Dagens geopolitiska landskap påverkas av en enorm miljö­förändring samtidigt som vi skall nå de globala målen för hållbar utveckling.
– Vår målsättning är att forskningsprogrammet ge ökad beredskap för svenska aktörer, som har unika möjligheter att bidra med praktiska erfarenheter, kompetens och innovationskraft för att uppnå Agenda 2030. Vi samlar företag, myndigheter, organisationer och akademiska forskningspartners med kompetens inom områden som freds- och konfliktfrågor, global miljöförändring, hållbar utvecklingspolitik, migration, mänskliga rättigheter, visualisering och beslutsstöd, säger Björn-Ola Linnér, professor i miljöförändring och programchef för Mistra Geopolitics.
Mistra Geopolitics ska utveckla framtidsanalyser som är relevanta för svenska beslutsfattare från politik, myndigheter och näringsliv. Dessa analyser ska tydligt bidra till målen i Agenda 2030 samtidigt som de stärker svensk välfärd och konkurrenskraft.

Omställning till hållbar konsumtion
– Utgångspunkt i Mistra Sustainable Consumption är att forskningen till stor del redan vet vilka förändringar som behövs för att åstadkomma hållbar konsumtion, utmaningen är att ställa om på bred front. Vi behöver fokusera på hur omställningen ska gå till och analysera sidoeffekter som kan uppstå om hållbar konsumtion skalas upp, exempelvis effekter på människors hälsa eller på internationell handel, säger Åsa Svenfelt,
Inom ramen för forskningsprogrammet kartläggs vad hållbar konsumtion av mat, semestrande och heminredning kan innebära enligt olika samhällsgrupper och i olika delar av världen.
– Därefter görs hållbarhetsanalyser och till sist utforskar vi hur de förändringar som bedömts vara hållbara skulle kunna komma till stånd och utvecklar färdplaner för framtiden, säger Åsa Svenfelt.
– Det är viktigt att inte bara fokusera på att ersätta vår nuvarande konsumtion med mer hållbara produkter eller tjänster, det är också betydelsefullt att utforska minskad konsumtion och alternativ som kan skapa välbefinnande utan konsumtion, säger Åsa Svenfelt.

Mistra
De investeringar Mistra gör ska även bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter framtidens miljöutmaningar.
www.mistra.org

Mistra stöder strategisk forskning för en god livsmiljö

Åke Iverfeldt, vd för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Åke Iverfeldt, vd för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, investerar årligen runt 200 miljoner kronor för att skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass, med fokus på att lösa komplexa miljö­problem och att stärka svensk konkurrenskraft.

Då Mistra grundades, 1994, var det med kapital från de nyligen avvecklade så kallade löntagarfonderna. Målet var att utveckla den miljöstrategiska forskningen och lösa samhällsviktiga miljöproblem genom stora och långsiktiga programsatsningar. Startkapitalet på 2,5 miljarder var tänkt att räcka i drygt 10 år. Idag har Mistra investerat över fyra miljarder kronor i miljöforskning och förvaltar ett kapital på dryga tre miljarder. Således en mycket kostnadseffektiv forskningssatsning.
– Den röda tråden för Mistra har alltid varit hållbarhet. Vi försöker leva som vi lär och resurseffektivitet är en kärnfråga. Vi är också övertygade om att en långsiktig och hållbar kapitalförvaltning betalar sig bättre och att detta i förlängningen bidrar till en bra samhällsutveckling, säger Mistras vd, Åke Iverfeldt.

Hållbarhet och långsiktighet
Mistra är en aktiv finansiär som gör stora satsningar på för Sverige strategiska områden; stiftelsen har ett genomsnittligt tidsperspektiv på åtta år för sina program, vilket möjliggör mycket forskning och lång tid för att skapa samhällsnytta.
– Hållbarhet är en komplex fråga, något som syns inte minst på de 17 hållbarhetsmål och den stora mängd delmål som FN formulerat och söker adressera till 2030. Komplexiteten gäller självklart också mer specifikt när marknaden och det finansiella systemet ska bli mer hållbart. Detta är utgångspunkten när Mistra finansierar Misum (Mistra Centre for Sustainable Markets) och programmet Mistra Financial Systems på Handelshögskolan i Stockholm.
Åke betonar att Mistras forskning generellt ska vara lösningsinriktad och leda till samhällsnytta samt vara pådrivande för en hållbar utveckling och en stark svensk konkurrenskraft.
– Att Sverige går i spetsen inom miljö och hållbarhet gynnar vår närvaro på den internationella marknaden och gör att vi bidrar till en bättre utveckling även globalt. Det är viktigt att den svenska rösten får inflytande inom EU och i internationella förhandlingar som syftar till en hållbarare värld.

Tvärvetenskaplighet – en framgångsfaktor
En framgångsfaktor – som Mistra har drivit ända från början – är ett uttalat tvärvetenskapligt angreppssätt, som grundar sig i disciplinär vetenskaplig kompetens av hög internationell klass och fruktbara samarbeten mellan disciplinerna. Inom ramarna för sina forskningsprogram stimulerar stiftelsen därför just sådana samarbeten.
– Fungerande tvärdisciplinära samarbeten tar dock ofta tid att etablera. Olika områden präglas av olika språk och olika sätt att arbeta och meritera sig. Siktar man på att åstadkomma samhällsnytta, som ofta är komplext och kräver kompetens inom många områden, gäller det därför att ha ett långsiktigt perspektiv.

Faktabaserad kunskapsspridning
Förutom forskningsfinansiering och kapitalförvaltning står Mistra också på ett tredje ben: idé- och kunskapsspridning. Åke betonar att Mistra inte räds påverkan, snarare tvärtom.
– Vi vill skapa en hävstångseffekt för att driva på samhällsutvecklingen och vi uttalar oss ibland inom olika miljö- och hållbarhetsfrågor, men gemensamt för alla våra tre verksamhetsben är att det baseras på fakta. Sverige är ett föregångsland inom hållbar utveckling, och Mistra vill stödja och stärka detta. Därför försöker vi utlysa program där samhället har ett stort behov av kunskap, så att de resultat som produceras redan är efterlängtade och efterfrågade. Kan vi sedan själva genom att sprida kunskap stimulera denna efterfrågan gör vi det gärna.

Många framgångsrika program
Åke ger flera exempel på framgångsrika forskningsprogram, bland annat det avslutade forskningsprogrammet Mistra Indigo, som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ledande amerikanska forskningscentrumet Resources for the Future i Washington. Programmet följde förhandlingsarbetet och gav stöd till den internationella klimatpolitiken och tog fram verktyg och instrument.
– Ett annat nyligen startat exempel är Mistra Geopolitics, som stödjer Sveriges ambitioner inom FN och säkerhetsrådet. Programmet har som mål att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar. Ytterligare ett exempel vi är stolta över är programmet Mistra Innovation, där små och medelstora företag samverkar med forskare på universitet, högskolor och institut i konkreta projekt och därmed kan driva på sin innovationsprocess. Ett mervärde skapas genom att det också sker en övergripande samverkan mellan de sinsemellan mycket olika projekten. Denna programform för att involvera små och medelstora företag är något vi verkligen tror på, avslutar Åke.

Läs mer om Mistra
Vill ni läsa mer om Mistra och deras forskningsprogram, besök: www.mistra.org