Etikettarkiv: Horisont Europa

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Gergana Hamberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Johan Marklund
Gergana Hamberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Johan Marklund

Inom EU:s ramprogram Horisont Europa finns omfattande forskningsbidrag. Men eftersom ansökningsprocessen ofta är både tidsödande och krånglig avstår många svenska forskare från att söka. Det vill SSF ändra på.

För ett drygt år sedan öppnade den första utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”. Syftet är att underlätta för svenska forskare att söka EU-stöd, genom att ge bidrag till de kostnader som själva ansökningsprocessen ger upphov till. På så sätt hoppas SSF att andelen svenska forskare som söker bidragen ökar och att svensk forskning därmed får ett välkommet finansiellt tillskott och att dess internationella inflytande ökar.
– Det finns mycket forskningspengar inom EU:s ramprogram och Sverige ger stora bidrag dit. Ändå är det förhållandevis få svenska forskare som söker bidrag därifrån jämfört med många andra europeiska länder. Orsaken är ofta att det är väldigt omständligt, tar lång tid och kostar mycket, och då tycker man inte att det är värt det. Med det här programmet vill vi ge fler svenska forskare möjlighet och incitament att söka och få del av de här bidragen, berättar Gergana Hamberg, forskningssekreterare på SSF.

”Med det här programmet vill vi ge fler svenska forskare möjlighet och incitament att söka och få del av de här bidragen.”

Öppet för alla
I de första två utlysningarna var det omkring 700 forskare som redan beviljats bidrag från SSF som kunde söka, eftersom denna forskning redan granskats av SSF och därmed bedömts uppfylla kvalitetskraven. Från och med den tredje utlysningen är programmet öppet för alla. Bidragen ligger på 500000 kronor och kan sökas av projektledare för stora samarbetsprojekt, som skapar viktiga synergier, med nätverk och samverkan på den internationella arenan. Som alltid med SSF handlar det om forskning av strategisk relevans, av högsta internationella standard och som främjar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Snabbt besked
Programmet har väckt stort intresse och i de tre första utlysningarna kom ett 50-tal ansökningar in, varav 23 beviljades bidrag. Planen är att programmet framöver kommer att ha en utlysning per år, tidsmässigt anpassad efter EU:s planering. SSF vinnlägger sig om att ge ett snabbt besked till den sökande, inom en månad, berättar Gergana.
– Antalet ansökningar har klart överträffat vad vi hade förväntat oss. SSF är först med den här typen av aktivt stöd och responsen visar på att det här verkligen fyller ett behov. Nyligen rapporterade ett av projekten att SSF-stödet på 500000 kr hjälpt dem och att de beviljats cirka 50 Mkr i EU-stöd, medan ett annat projekt intygar att deras EU-ansökan skärpts betydligt av att SSF-medlen gjort det möjligt att köpa konsulttjänster.

Stor forskningsfinansiär öppnar utlysningar

Karin Aase, enhetschef för Vinnovas avdelning för internationellt samarbete.

Nu öppnar de första utlysningarna för EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa. För svenska forskare innebär programmet viktig finansiering av forskning, värdefulla nätverk, kompetensuppbyggnad och tillgång till kunskap.

Horisont Europa ska stärka effekten av forskning och innovation i Europa för att ta sig an de globala utmaningarna med fokus på klimatförändringar och FN:s globala mål. Det är världens största forsknings- och innovationsprogram med 94 miljarder euro som delas ut under 2021–2027. Horisont Europa är uppföljaren till Europa 2020 och EU:s nionde ramprogram inom forskning och innovation.

Hoppas på starkt deltagande
– Min förhoppning är att vi ska ha ett ännu starkare deltagande från svenska forskare i Horisont Europa än vi har i Horisont 2020. Det finns en enorm potential, inte bara avseende finansiering av egen forskning utan även värdefulla nätverk, kompetensutbyggnad och tillgång till kunskap, säger Karin Aase, enhetschef för Vinnovas avdelning för internationellt samarbete.
– Detta är en av de viktigaste forsknings­finansiärerna av svensk forskning. I vår senaste analys av Horisont 2020 kunde vi se över tusen svenska deltagare och att svenska organisationer har fått drygt två miljarder euro.

”Det finns en enorm potential av värdefulla nätverk, kompetensutbyggnad och tillgång till kunskap.”

Tre huvudinriktningar
Programmet riktar sig till alla typer av organisationer och har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. Den första pelaren är vetenskaplig spetskompetens och handlar om att stärka kompetensbasen i Europa, främja rörligheten hos europeiska forskare och forskningsinfrastruktur. Den andra pelaren handlar om de globala utmaningarna kopplade till industrins konkurrenskraft. Den tredje pelaren handlar om det innovativa Europa och ska stimulera marknadsskapande genombrott som underlättar innovation.
Hur ska då forskare eller organisationer göra som är intresserade av att söka finansiering via Horisont Europa?
– Du kan börja med att gå in på Vinnovas hemsida, vinnova.se, för att läsa mer. Vi och Vetenskapsrådet har nationella kontaktpersoner som hjälper till med information. På läro­sätena finns forskarservice som jobbar med att stödja forskare. Det är ganska byråkratiskt att vara med i ett Horisontprojekt, men det är verkligen värt det, avslutar Karin Aase.