Etikettarkiv: Högskolan i Halmstad

AI och precisionshälsa vid Högskolan i Halmstad

Markus Lingman (Region Halland), Jens Nygren, Mattias Ohlsson, Petra Svedberg och Kobra (Farzaneh) Etminani (Högskolan i Halmstad) är några av de drivande krafterna i forskningen kring implementering och utveckling av informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad och Region Halland.
Markus Lingman (Region Halland), Jens Nygren, Mattias Ohlsson, Petra Svedberg och Kobra (Farzaneh) Etminani (Högskolan i Halmstad) är några av de drivande krafterna i forskningen kring implementering och utveckling av informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad och Region Halland.

På Högskolan i Halmstad möts forskning om AI-verktyg och forskning om hur dessa kan implementeras inom vården. Temat är AI och precisionshälsa och forskningen bedrivs i samarbete med Region Halland och näringslivet.

Högskolans forskningscentrum för tillämpad artificiell intelligens, CAISR, har två huvudinriktningar: informationsdriven vård samt intelligenta fordon & prediktivt underhåll. Den nya forskningsprofilen CAISR Health fokuserar på informationsdriven vård och hur detta bäst implementeras i hälso- och sjukvården. Profilen kompletteras av Hallands innovationscentrum för informationsdriven vård, Leap for Life.
– Högskolan började fokusera på AI-forskning och maskinlärande redan för 30 år sedan. De senaste tio åren har vi växlat upp och etablerat CAISR tillsammans med industripartners och Region Halland, med ekonomiska bidrag från framför allt KK-stiftelsen och Vinnova. Vi har rekryterat framgångsrikt, framför allt internationellt, och ökat både forsknings- och utbildningsvolym, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och grundare av CAISR.

Forskning på toppnivå
CAISR Health fokuserar på att använda den data som genereras genom hela vårdkedjan till ett kvalificerat beslutsstöd för hälso- och sjukvården. Tillgången på hälsodata möjliggörs av Region Halland och kompletteras med en omfattande ”health data factory” som högskolan och regionen investerat i. Målet är att etablera en forskningsprofil på toppnivå om hur informationsdriven vård bäst implementeras och används, om integritetsbevarande distribuerad datautvinning och maskininlärning i hälso- och sjukvårdssammanhang.
– Data genereras varje gång personer är i kontakt med sjukvården, när de hämtar ut mediciner, eller när de befinner sig i så kallade ”intelligenta miljöer”. Data kan förädlas till kunskap för att till exempel bättre avgöra när en patient är redo att skrivas ut, vilken behandling en individ kan ha mest nytta av och säkerställa att behandlingen uppfyller sina mål, säger Mattias Ohlsson, professor vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet.

Beslutsstöd för läkare
– I vår forskning kombinerar vi data från sjukvården med data från exempelvis smarta klockor och sensorer. Med informationsdriven vård kan man agera mer proaktivt och hälsoförebyggande. Ett av våra projekt syftar till att förutse vilka unga vuxna som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, för att kunna erbjuda dessa individer stöd på ett tidigt stadium. Ett annat projekt fokuserar på sårläkning medan ett tredje projekt tillhandahåller beslutsstöd för läkare i samband med utskrivning av hjärtsviktspatienter, säger Kobra (Farzaneh) Etminani, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.
Markus Lingman är överläkare och strateg vid Region Halland och delaktig i CAISR Health:
– Informationsdriven vård handlar om att leverera faktabaserad och individfokuserad precisionsvård. Den informationsdrivna vården minskar fragmenteringen eftersom den sammanfogar olika delar av sjukvården till en helhet. Det minskar risken för över- eller underbehandling, vilket gynnar såväl individen som skattebetalarna, säger Markus Lingman och fortsätter:
– En nära samverkan mellan akademi, näringsliv och regionen inom ramen för CAISR Health gör det möjligt att snabbt överföra ny forskningskunskap till konkret patientvärde i form av längre livslängd, ökad hälsa och ett ökat förtroende för sjukvården. AI är också ett viktigt verktyg för att främja en jämlik vård.

Högskolan i Halmstad – AI och precisionshälsa

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad.
hh.se/caisr

CAISR Health är finansierad av KK-stiftelsen och är en forskningsprofil inom informationsdriven vård för forskning och utveckling av AI-verktyg och hur dessa kan implementeras i vården.
hh.se/caisrhealth

Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på informationsdriven vård. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, halländska kommuner och regionens näringsliv.
leapforlife.se

Forskarskolan som ska göra industrin smartare

Lennart Malmsköld, ansvarig för KK-miljön PRIMUS på Högskolan Väst.
Lennart Malmsköld, ansvarig för KK-miljön PRIMUS på Högskolan Väst.
Just nu kraftsamlar fem lärosäten kring en ny nationell företagsforskarskola. Satsningen riktar sig till verksamheter som genom samverkan med akademin vill generera ny kunskap och stärka konkurrenskraften inom området Smart Industri.

När digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Detta har KK-stiftelsen tagit fasta på. I programmet Företagsforskarskolor ges lärosäten möjlighet att bedriva forskarutbildning inom områden med vetenskapliga styrkor och utvecklingsmöjligheter för näringslivet.
Med detta program i ryggen har Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet gjort gemensam sak och planerar att bilda den största företagsforskarskolan i Sverige inom området Smart Industri. Det sista formella beslutet tas i slutet av året, och om allt går enligt plan ska den nya företagsforskarskolan vara redo för start våren 2020.

Nära samverkan
Lennart Malmsköld, ansvarig för KK-miljön PRIMUS på Högskolan Väst, berättar att Forskningsskolan föregåtts av en sedan länge förd dialog mellan de fem lärosätena.
– Samtliga lärosäten är så kallade KK-miljöer som under en tioårsperiod stöttas av KK-stiftelsen i arbetet med att bygga upp strategiskt kompletta akademiska miljöer. Vår gemensamma strävan ledde fram till en fördjupad dialog med industrin och landade i det övergripande temat ”Smart Industri”, ett område där det finns stort behov av teknikutveckling både inom arbetssätt och digitalisering samt av nya material och nya processer.
Totalt finns ett 40-tal platser fördelade på de fem lärosätena. Även om en doktorand är inskriven hos ett av lärosätena hindrar inte detta att företaget ligger varsomhelst i landet.
– Genom forskarskolan kan företagen bygga starka nätverk både i sin bransch och med lärosätena och dessutom ta del av en stor mängd forskningsresultat. Grunden är att industrin och akademin har en nära samverkan, säger Lennart Malmsköld.

Unik bredd
Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom fem lärosätens spetsforskning inom smart industri sammanfogas. Företagsforskarskolan är inriktad på fem utvecklingsområden: Smarta och hållbara material och tillverkningsmetoder, Smarta produkter och processer, Smart produktionsteknik för flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem, Smarta arbetssätt för snabb och effektiv produktframtagning/industrialisering samt Effektiv kvalitets-, underhålls- och produktivitetsutveckling mot smart produktion. Just nu pågår förberedelserna för fullt. För att få de sista pusselbitarna på plats krävs ett visst antal företag som är villiga att gå in i satsningen.
– Företagen måste också avsätta en resurs på företaget som agerar industriell handledare för doktoranderna, ett internt rekryteringsarbete som just nu pågår, säger Lennart Malmsköld.

Win-win-win
Mats Jägstam, vicerektor för samverkan på Högskolan i Skövde, påpekar att Forskarskolan kommer att bidra starkt till att utveckla djupare relationer mellan forskargrupper på respektive lärosäte.
– Det kommer att bli ett väldigt spännande nätverk att finnas med i, både för akademi- och industrirepresentanter.
Om allt går som beräknat kommer Forskarskolan att om sex år att ha gett svensk industri ett stort kompetenstillskott i form av 40 färdiga doktorer som kommer att kunna stötta företagen och öka deras konkurrenskraft.
– Alla, såväl lärosäten, företag som samhället i stort vinner på Forskarskolan som kommer att generera stärkt konkurrenskraft för Sverige. Det är en win-win-win-situation, fastslår Mats Jägstam.


Mats Jägstam, vicerektor för samverkan på Högskolan i Skövde.
Mats Jägstam, vicerektor för samverkan på Högskolan i Skövde.

Högskolan Väst, Företagsforskarskolan
Våren 2020 startar den nya företagsforskarskolan på Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet i nära samarbete med KK-stiftelsen. Företagsforskarskolan blir den största i Sverige inom området Smart Industri.
www.hv.se