Etikettarkiv: Biomaterial

I täten för antibiotikafri sårbehandling

Sofia Almqvist, Erik Gerner och Margarita Trobos.
Sofia Almqvist, Erik Gerner och Margarita Trobos.

Kroniska sår är ett stort problem, och det saknas ofta effektiva behandlingar. I samverkan mellan Göteborgs universitet och Mölnlycke utvecklas alternativ till traditionella antiseptika och antibiotika genom att angripa bakteriers kommunikationssignaler.

Svårläkta sår drabbar allt fler och innebär lidande för individen och stora samhällskostnader. Att vissa sår blir kroniska beror ofta på att de inne­håller bakterier som producerar toxiner och slem där celler bäddas in som kallas biofilm. Bakterierna i biofilmen gömmer sig från immunförsvaret och blir extremt motståndskraftiga mot både antibiotika och antiseptika. Biofilmen bildas genom att bakterierna kommunicerar med varandra med hjälp av signalsubstanser i ett system som kallas quorum sensing, QS.

Förebygger biofilm
Det SSF-finansierade industridoktorandprojektet fokuserar på att angripa signalsystemet för att motverka och försvaga biofilm och andra sjukdomsalstrande faktorer. Teamet har nu publicerat två studier. Där visas bland annat att man genom att behandla sårbakterier (Pseudomonas aeruginosa) med natriumsalicylat kan minska deras förmåga att kommunicera via QS och således bilda biofilm.
– Vi undersöker om natriumsalicylat, ensamt eller tillsammans med antiseptika, kan bli en effektiv behandlingsmetod som gör bakterierna mindre sjukdomsalstrande, säger industridoktoranden Erik Gerner. I ett nästa steg ska forskarna bland annat undersöka stafylokocker och immunförsvarets olika processer.
Sofia Almqvist, gruppchef för bioaktiv forskning på samarbetspartnern Mölnlycke, menar att forskningen är mycket angelägen.
– Svårläkta sår är ett omfattande problem och det är mycket svårt att hitta sätt att motverka biofilm. Detta är ett lovande angreppssätt, som kan få tillämpning, säger hon.

Nyttiggörande
CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning på Göteborgs universitet, har blivit en hubb för denna typ av forskning.
– Det här projektet bidrar till att vi får en kritisk massa av forskning om antibiotikaresistens, som är en av vår tids viktigaste frågor. Samspelet mellan akademi och industri är oerhört värdefullt och skapar en miljö som ger en rad synergieffekter. Mölnlycke har ett starkt ”track record” inom detta område, säger Peter Thomsen, läkare och professor på avdelningen för biomaterial­vetenskap på Sahlgrenska akademin.
Projektledare Margarita Trobos, docent och mikrobiolog på samma avdelning, instämmer:
– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Mölnlycke och våra forskningsresultat hittills. För oss inom akademin betyder det mycket att på nära håll se hur vår forskning kan göra avtryck och nyttiggöras hos patienter.

Sårbakterien Pseudomonas aeruginosa bildar väsentligt mindre biofilmaggregat vid behandling med NaSa (höger) jämfört med obehandlade bakterier (vänster). Bilder erhållna med konfokalmikroskopi.
Sårbakterien Pseudomonas aeruginosa bildar väsentligt mindre biofilmaggregat vid behandling med NaSa (höger) jämfört med obehandlade bakterier (vänster). Bilder erhållna med konfokalmikroskopi.
Göteborgs universitet – Biomaterial

Göteborgs universitet – Ämnesområdet för biomaterialvetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin är världsledande inom biomaterial och osseointegration, och ansvarar för forskning och utbildning inom biomaterialvetenskap och regenerativ medicin.

gu.se/biomaterialvetenskap
www.gu.se/trobos-group
Twitter – Kliniska egenskaper


Mölnlycke är en världsledande leverantör av produkter och lösningar för sårbehandling, trycksår, infektionsprevention och kirurgi, som hjälper vårdpersonal uppnå de bästa patient­relaterade, kliniska och ekonomiska resultaten.

www.molnlycke.com

Publicerade studier:
DOI: 10.1099/jmm.0.001188
DOI: 10.3390/ijms22031060


Framtidens koncept för svårläkta sår utvecklas i Göteborg

Margarita Trobos, Erik Gerner och Sofia Almqvist.
Margarita Trobos, Erik Gerner och Sofia Almqvist.

I ett forskningsprojekt som Göte­borgs universitet bedriver i samverkan med Mölnlycke utforskas nya alternativa behandlingar vid infektioner orsakade av biofilmsbildande mikroorganismer i kroniska sår. Det fyråriga projektet stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Cirka 1,5 procent av befolkningen kommer att ha ett kroniskt sår under sitt liv. Flera av dessa sår är svårläkta på grund av närvaron av bakterier och ett dysfunktionellt reglersystem för inflammation och vävnadsregeneration.
Bakterier kommunicerar med varandra med signalsubstanser som styr deras sjukdomsalstrande förmåga vilket resulterar i produktion av toxiner samt biofilm, samhällen av aggregerade bakterieceller. Svårläkta sårinfektioner orsakas av biofilm som är upp till 1 000 gånger mer resistenta mot antibiotika än enskilda bakterier.
– Vår forskning fokuserar på kroniska biofilminfektioner för att utveckla en alternativ behandling till antibiotika, baserad på att hämma kommunikationen mellan bakterierna och därigenom minska bakteriell toxicitet och biofilmsbildning. Bakterier skulle bli mindre sjukdomsframkallande och mer mottagliga för vårt eget immunförsvar och andra antimikrobiella medel, säger Margarita Trobos, Assistant Professor på biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet.

Partnerskap med Mölnlycke
Målet med projektet, som är på sitt första år, är att utveckla ett koncept som minskar bakteriernas toxicitet utan att döda dem, och genomförs av industridoktoranden Erik Gerner, med Margarita Trobos, Sofia Almqvist, Maria Werthén och Peter Thomsen som handledare.
Partnerskapet med Mölnlycke är en viktig förutsättning för att så småningom kunna utveckla ett sårläkningskoncept som kan nå patienten. Mölnlyckes gedigna kompetens och erfarenhet av sårläkning i kombination med Göteborgs universitets långa forskningstradition kring materialytor, vävnadsreaktioner och biofilminfektioner skapar goda förutsättningar för en hållbar samverkan mellan vetenskaplig expertis och industriell utveckling.
– Sjukvården är i stort behov av alternativ till antibiotika som inte riskerar att leda till resistens, i synnerhet eftersom multiresistenta bakterier blir allt vanligare. Vi är glada att regionens starka kompetens kan samverka i ett sådant här viktigt område för patienters, sjukvårdens, och hela samhällets bästa, säger Sofia Almqvist, gruppchef för antimikrobiella material och koncept på Mölnlycke.

Biomaterial

Göteborgs universitet – avdelningen för biomaterialvetenskap vid Sahlgrenska akademin är världsledande inom biomaterial och osseointegration, och ansvarar för forskning och utbildning inom biomaterialvetenskap och regenerativ medicin.
www.biomaterials.gu.se

Mölnlycke är en världsledande leverantör av produkter och lösningar för sårbehandling, trycksår, infektionsprevention och kirurgi, som hjälper vårdpersonal uppnå de bästa patient­relaterade, kliniska och ekonomiska resultaten.
www.molnlycke.com