Vinnova

Vinnovas satsning på kompetenscentrum utökas

Publicerad 15 juni 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Anette F Andersson / Privat
Cecilia Sjöberg, avdelningschef på Vinnova (foto: Anette F Andersson) och Maria Öhman, programansvarig på Vinnova.

Innovationsmyndigheten Vinnova har sedan 25 år tillbaka beviljat finansiering till olika typer av kompetenscentrum. Idag finns 14 kompetenscentrum inom olika områden, och hösten 2023 beviljas dessutom ytterligare ett tiotal nya. Parallellt pågår förberedelser för Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram.

– Tidigare har våra kompetenscentrumutlysningar varit öppna för alla sakområden, men nu erbjöds bara centrumförslag inom digital omställning och hållbar industri att söka. Vår finansieringsmodell, där Vinnova står för en tredjedel, akademin för en tredjedel, och näringslivet och offentlig sektor för en tredjedel, har visat sig vara framgångsrik, inte minst eftersom den genererar ett genuint engagemang från både näringslivets och lärosätenas sida, säger Cecilia Sjöberg, avdelningschef på Vinnova.
Den främsta styrkan för satsningen på kompetenscentrum är den långsiktiga finansieringen. Bidrag beviljas i fem år, med möjlighet till ytterligare fem år efter en internationell utvärdering.
– Det långsiktiga perspektivet erbjuder rätt förutsättningar för att utveckla både excellent och behovsmotiverad forskning. Det erbjuder dessutom det utrymme som krävs för att bygga tillit och förtroende mellan samtliga involverade aktörer i attraktiva tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, säger Maria Öhman, programansvarig på Vinnova för de pågående kompetenscentrumen.

”Att delta i kompetenscentrum stärker samverkansförmågan inom och mellan sektorer och discipliner.”

Stärker kompetensförsörjningen
– Kompetenscentrumen ger också nya nätverk så att näringslivet får tillgång till kompetenser som motsvarar deras behov. Att delta i kompetenscentrum stärker även samverkansförmågan inom och mellan sektorer och discipliner, vilket är viktiga förmågor för att kunna möta samhällsutmaningar, säger Maria Öhman.
Vinnova har, tillsammans med Formas och Energimyndigheten, lanserat Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera den hållbara omställningen och öka Sveriges globala konkurrenskraft. Programmet fokuserar på tre övergripande samhällsutmaningar: produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser, god och jämlik hälsa samt attraktiva och välfungerande samhällen.
– Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling. Hösten 2022 inleddes en mobiliseringsprocess som 2024 ska mynna ut i tre till fem tvärvetenskapliga program. Hittills har 22 aktörskonstellationer beviljats medel för att ta fram förslag på gemensamma Missions som ett framtida program ska kunna möta. Intresset för att delta i mobiliseringsprocessen har varit stort och vi vet att både förberedelseprojekt och andra initiativ engagerar många aktörer i det svenska innovationssystemet, säger Cecilia Sjöberg

Tvärvetenskaplig kraftsamling
Utlysningen för att starta Impact-program är dock fortfarande öppen.
– En tydlig ambition är att Impact Innovation-programmen ska vara större och betydligt färre till antalet än de strategiska innovationsprogrammen. Den här typen av tvärvetenskaplig kraftsamling krävs för att ta sig an större samhällsutmaningar. Målsättningen är att staten ska stå för halva finansieringen, säger Cecilia Sjöberg.

Foto: Shutterstock