Grundforskning skapar samhällsviktig kunskapsberedskap

Publicerad 28 juni 2017
Text: Anette Bodinger

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet. Foto: f8 studio
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet. Foto: f8 studio
– Utan bra grundforskning får man på sikt inte heller någon bra tillämpad forskning. Både komponenterna behövs för att skapa kunskapsberedskap och samhällsnytta. Om det blir obalans fungerar inte systemet som det ska, säger Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström.

Under senare år har trenden varit att forskningsmedel, både nationellt och inom EU, allt mer styrs mot tillämpad forskning med ett förutbestämt mål. En utveckling som Sven Stafström menar måste stoppas i tid.
– Det måste finnas balans mellan grundforskning och tillämpad forskning. Idag har jag en känsla av att den balansen i Sverige, åtminstone i diskussionen, tippar över åt det omedelbara nyttogörandet. Jag tycker det är viktigt att man både nationellt och på EU-nivå har förståelse för grundforskningens långsiktiga betydelse.
Sven Stafström påpekar att det är grundforskning som ligger bakom många av de viktigaste innovationerna i vår tid.
– Historien är full av exempel på oväntad nytta som tagit avstamp i grundforskning inom olika områden. Men grundforskning är lika viktigt idag, det är den som lägger grunden till framsteg och samhällsnytta på lång sikt.

Vetenskaplig höjd
Grundforskning bidrar även med kunskapsberedskap, som ökar samhällets möjligheter att klara av framtida utmaningar.
– Kunskap är aldrig fel, även om den praktiska nyttan av grundforskningens resultat kan vara oförutsebar. Men rätt vad det är uppstår ett behov och då har man redan de redskap som behövs. Det kan till exempel röra sig om kunskap som krävs för att utveckla vaccin mot pandemier eller andra saker åt katastrofhållet, men det kan även handla om kunskap som gör det möjligt att tillvarata affärsmöjligheter eller liknande.
Vetenskapsrådets uppdrag går i mångt och mycket ut på att finansiera forskning som skapar ny kunskap.
– Hos oss är det mer fokus på att projekten ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, och mindre fokus på det omedelbara nyttogörandet. Vi vet av erfarenhet att det kommer så småningom.
Vetenskapsrådet lämnade i våras sina rekommendationer för EU:s ramprogram för forskning och innovation.
– Tyngdpunkten i våra rekommendationer ligger på att åstadkomma en tydligare integrering av grundforskning i hela ramprogrammet. Innovationer, nya produkter och tjänster skapas i en cirkulär process där ny kunskap både utgör fundament och skapas, i ett samspel med innovationer. Inte minst gäller detta lösningar till de samhällsutmaningar som världen står inför, fastslår Sven Stafström.