Etikettarkiv: Utveckling

Samverkan nyckeln till framtidens lösningar

Jonas Gustavsson, vd på ÅF. Foto: ÅF
Jonas Gustavsson, vd på ÅF. Foto: ÅF
Snart sagt alla sektorer står inför stora förändringar de kommande åren. Innovativ FoU och nära samverkan mellan samhälle, industri och akademi är avgörande för att Sverige inte ska tappa konkurrenskraft.
– Det är i gränssnittet mellan olika discipliner som vi hittar framtidens lösningar, säger Jonas Gustavsson, vd på ÅF.

ÅF levererar lösningar för ett brett spektrum av verksamheter inom industri, energi och infrastruktur, och inom samtliga områden sker idag stora, disruptiva förändringar. Digitalisering, robotisering, elektrifiering och annat transformerar i grunden hur vi bygger våra städer, tillverkar produkter och utför tjänster. Samtidigt blir kraven på hållbarhet, såväl miljömässig som social, allt högre.
– Inom alla verksamheter måste man ta höjd för att skapa lösningar som håller och är relevanta om tio, tjugo eller trettio år. Då gäller det att tänka innovativt och tvärvetenskapligt och angripa utmaningar utifrån olika perspektiv, utan att fastna i ett silotänkande. Forskning och utveckling i framkant är avgörande för att Sverige och svenska företag ska behålla en ledande position, säger Jonas Gustavsson.

Medvetenhet i Sverige
Han tycker att Sverige generellt står sig väl i en internationell jämförelse. Ingenjörsutbildningarna i landet håller hög nivå, och det finns en stark medvetenhet om behovet av omställning och utveckling inom olika sektorer.
– Vi ser en snabb digitalisering och utveckling av processer och produkter inom traditionella bas- och tillverkningsindustrier. Inom stadsbyggnad pågår en stark urbaniseringstrend, vilket kräver ett stort mått av nytänkande för att skapa smarta, energieffektiva städer, där människor trivs. Dessutom har Sverige en rad framstående företag inom it och telekom, som bygger på stark FoU. Och man ska inte glömma fordonsindustrin, som verkligen driver forskning och utveckling av nya lösningar som även kommer andra sektorer tillgodo, säger han.
Jonas Gustavsson, som i grunden är maskiningenjör med examen från Luleå tekniska universitet, övervägde själv en forskarbana, men tackade i slutändan nej till en doktorandtjänst för att istället satsa på en karriär i industrin, bland annat på ABB och Sandvik. Han tillträdde som vd för ÅF för två år sedan.
– Jag älskar att grotta ner mig i beräkningar och rapporter och bär nog på en ”nördgen”, som gillar det riktigt smala och djupa. Men jag blev istället generalist och kan i den rollen driva förändringsarbete och skapa nätverk och samarbeten för FoU, säger han.

Komplexa lösningar
Som en ledande aktör i konsultbranschen har ÅF under senare år alltmer gått från att hjälpa kunder med specifika lösningar till att leverera hela projekt och koncept. Det handlar ofta om mycket komplexa och mångfacetterade helhetslösningar, som kräver innovativt tänkande över disciplingränserna. Därför är det viktigt att bygga starka nätverk för FoU och att samverka med andra aktörer i samhälle, näringsliv och akademi, menar Jonas Gustavsson. Bland annat har ÅF ett forskningsprojekt om trafikplanering i samarbete med professor Claes Tingvall vid Uppsala universitet, samt ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt med Volvo för att utveckla högkapacitetstransporter.
ÅF har även en stiftelse, ÅForsk, för finansiering av forskning och utveckling. Stiftelsen är huvudägare i ÅF och har sedan starten 1985 delat ut cirka 460 miljoner kronor i forskningsanslag och stipendier. I styrelsen sitter bland annat representanter för IVA.
– Det blir allt viktigare att spela en aktiv och tydlig roll, både inom olika nätverk och som självständig aktör. FoU är generellt ett område med hög prioritet, där ÅF nu lägger allt mer tid och kraft, säger han.

Kompetensförsörjning
En av de viktigaste framtidsfrågorna är kompetensförsörjningen. För att locka till sig talanger är det viktigt att kunna erbjuda industridoktorandtjänster och karriärvägar för specialister samt att visa på möjligheterna att arbeta gränsöverskridande och kreativt, framhåller Jonas Gustavsson:
– För ÅF handlar detta om allt från att bidra till och delta i avancerad forskning och utveckling till att tydliggöra vår roll för studenter och elever på gymnasier och högstadier, inte minst tjejer. Millenniegenerationen vill arbeta på innovativa, värderingsstyrda arbetsplatser där man utvecklar morgondagens hållbara lösningar. Då är FoU centralt.

Växer på alla fronter

Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: RISE
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: RISE
– Förra året förvärvades delar av forskningskoncernen SWEREA, vilket ytterligare ökar vår kompetens och kapacitet i arbetet med att bidra till svensk konkurrenskraft. 2018 var också året då vi på allvar blev en känd aktör i innovationssystemet, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

RISE växer så det knakar och är nu, sett till antalet anställda, det fjärde största av Europas breda forskningsinstitut. Förutom förra årets förvärv av SWEREA, som innebar 350 nya medarbetare, växte verksamheten organiskt med hela nio procent.
– Vi är helt beroende av att få in bra kompetens. Det är en ständig utmaning att hålla kapaciteten uppe eftersom vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster. Vårt varumärke har stärkts och fler känner till oss vilket ökar efterfrågan på våra tjänster, konstaterar Pia Sandvik.
Att SWEREA numera ingår i RISE innebär att verksamheten fått in välkommen kompetens inom produktions-, komposit-, gjuteri- och korrosionsområdet.
– SWEREA utgör numera RISE division Material och Produktion, en division som ger oss helt nya möjligheter att arbeta med produktions- och tillverkningsfrågor inom området smart industri. Det är i gränslandet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har, en desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin.

Hållbarhet i fokus
Pia Sandvik påpekar att RISE under 2018 även tog flera viktiga steg inom hållbar utveckling.
– Vi lägger ner mycket arbete på att förstärka våra processer och mål ytterligare. Målet är att alla nya projekt ska vara hållbarhetscertifierade och kopplade till SDG-målen. Vi har även ett affärsmål som stipulerar att tio procent av alla uppdrag och ansökningar vi får in ska komma på grund av vårt hållbarhetsarbete.
Andra viktiga händelser under 2018 är ett stärkt samarbete med olika institutskollegor.
– VTT i Finland är ett exempel. Liksom RISE har de gjort ett strategiskt vägval i form av att verka som en sammanhållen organisation. Många institut ute i Europa är paraplyorganisationer bestående av en mängd små autonoma institut, men vi tror på samarbete mellan olika discipliner och på att få olika teknologier att mötas. De utmaningar vi ser går inte att lösa med enbart spetskunskap och djup teknologi inom ett område.

Samhällskontrakt
En nyhet är att RISE börjat arbeta med så kallade samhällskontrakt.
– Vi har sett att våra kunskaper i att driva förändringsprocesser och inom nätteknikområdet kommer väl till pass i arbetet med omställning av ohälsotal inom sjukvården.
Ett aktuellt exempel är Botkyrka och Örnsköldsviks kommuner som inom ramen för ett socialt utfallskontrakt för minskad sjukfrånvaro investerar i sin egen personals arbetsmiljö och hälsa. Här finns RISE, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, med som implementeringsstöd till kommunerna. Insatsen är en investering på 40 miljoner kronor över tre år.
– Sociala investeringar och sociala utfallskontrakt går ut på att hitta modeller som ger inblandade aktörer incitament att satsa på förebyggande och tidiga insatser med tydligt utfallsfokus, ibland med hjälp av investerare för att dela finansiell risk. I det här projektet har det bara under det första året sparats tio miljoner kronor i form utav färre sjukskrivningar.

Krävs samarbete
AI är ett annat högaktuellt område där satsningen RISE AI samlar AI-forskare, företag och myndigheter.
– Sverige är ett litet land och det krävs samarbete för att nå den nödvändiga kritiska massan för avancerade tekniska projekt. Tillsammans ska vi höja nivån på forskningen kring tillämpad AI och göra dessa lösningar tillgängliga för fler.
Sverige har som mål att vara en ledande forskningsnation. För att nå och behålla en sådan position krävs enligt Pia Sandvik fortsatta satsningar på forskning och innovation.
– Det räcker inte med att göra det ena eller andra, vi måste verkligen ha båda. Det har varit Sveriges styrka historiskt sett och det är vad som måste gälla även i framtiden.

”Stärk samverkan där vi är världsledande”

Erik Ekudden, CTO för Ericsson.
Erik Ekudden, CTO för Ericsson.
Erik Ekudden, CTO på Ericsson, ser den samverkande forskningen från näringsliv och akademi som en stor anledning till den snabba 5G-utvecklingen. En samverkan som utan tvekan kan nyttjas ännu mer i framtiden.

Sedan juli i fjol är Erik Ekudden CTO för Ericsson. Under hans karriär som bland annat CTO, teknikstrategiansvarig och forskningsenhetschef har han varit aktiv inom områden som forskning, teknologi, industrialisering, standardisering och teknikstrategier. Erik Ekuddens kompetens är stor vilket mått man än använder.
– Jag har egentligen hela tiden jobbat i gränslandet mellan teknik och kund, eftersom jag under lång tid jobbat nära både kunder och partners. Det har gett mig kunskap om teknik och utveckling på både djupet och bredden, säger han.
Idag sitter han i centrum av 5G-utvecklingen. Och här är det full fart. Forskningen inleddes för inte mer än åtta år sedan och det senaste ett och halvt åren har utvecklingen tagit sig från forskning till standardisering och vidare till kommersialisering. I december 2017 landade den första standarden som våren 2018 blev komplett. Under hösten 2018 rullas de första kompletta 5G-systemen ut och redan 2020 förväntas utbyggnaden komma igång mer globalt.
– Det är en väldig accelerering både av utvecklingen och tidsplanen för att komma igång på de ledande marknaderna.
Den starkaste drivkraften för en tidig lansering kommer från Nordamerika som har stora publika planer för tekniken, men även Kina, Korea och Japan driver på.

Stark tradition av samverkan
En stor del av utvecklingen skulle inte vara möjlig utan de effektiva och framgångsrika forskningssamverkansprojekt som pågår mellan svenskt näringsliv och akademin.
– Vi har alltid haft en väldigt stark tradition av att bygga vår forskning på universitetsnära samarbeten. Vi har varit väldigt måna om att samarbeta med universitet i både Sverige och i andra ledande regioner i världen som en del av vårt teknikledarskap, så det har vi haft en väldigt stor nytta av, säger Erik Ekudden.
Samverkan både säkerställer återväxten av kompetens och gör det lättare att täcka upp alla områden som har en fot i utvecklingen, menar Erik Ekudden.
– För det första skapar det en grogrund för rätt kompetens så att vi kan anställa de absolut bästa och få en bättre och effektivare utveckling av systemen. För det andra är 5G en tvärgående utveckling beroende av flera olika fält. Samverkar vi med andra branscher och områden täcker vi större delar av utvecklingen.
Exempel på aktuella samarbeten är Digital Demo Stockholm, där Ericsson, Telia och KTH gemensamt bygger upp förutsättningar (såsom 5G) för att hitta digitala lösningar för en smartare stad.
– Ett liknande exempel är vårt samarbete med King’s College i London där man bildat ett spännande partnerskap med sikte på att förbättra livskvaliteten och arbete i samhället genom teknologisk innovation inspirerad av fördelarna med 5G-teknik, säger Erik Ekudden.

Världsledande
Utvecklingen driver fram ett allt större behov av stora datamängder, och mycket av framtidens forskning både i näringsliv och akademi kommer att handla om data knowledge.
– Mycket av framtidens nya kunskaper kommer att vara väldigt beroende av tillgång till mycket och rätt data. Det finns jättemycket man kan göra med industriella data, och här kan samverkan mellan akademi och näringsliv ringa in lärdomar och insikter, säger Erik Ekudden och fortsätter:
– Jag tror att en del av kunskapen om hur man bygger autonoma och självlärande system kommer att växa fram ur väldigt konkreta samarbeten mellan akademi och näringsliv.
Med den ökande globala konkurrensen är det troligt att vikten av samverkan mellan svenskt näringsliv och akademi kommer att öka ytterligare, menar Erik Ekudden.
– Det är en ökande konkurrens i närområdet men självklart också globalt. Det finns mycket att bygga på utifrån det som redan finns, och det bästa vi kan göra som nation, som företag och som akademi är att hitta de områden där vi är världsledande och stärka vår samverkan där.