Etikettarkiv: Tvärvetenskapligt

Olika discipliner krävs för att möta utmaningar

Marika Hedin, vd för Riksbankens Jubileumsfond. Foto: Stefan Tell
Marika Hedin, vd för Riksbankens Jubileumsfond. Foto: Stefan Tell

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap måste vara med i problemformuleringen från start om vi ska kunna lösa de stora utmaningarna som beskrivs i Agenda 2030. Annars finns det risk för att fokus hamnar på fel saker.

Det säger Marika Hedin, vd för Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som är en av de största icke-statliga forskningsfinansiärerna i Sverige. Fonden delar årligen ut cirka en halv miljard kronor i forskningsanslag. Fokus ligger på humaniora och samhällsvetenskap, som är mindre välfinansierade än naturvetenskap och medicin.
Den fria grundforskningen utgör lejonparten av de finansierade projekten, medan en mindre del av verksamheten består av riktade insatser.
– Forskningsområdena handlar till stor del om ämnen som är aktuella i samhällsdebatten och kopplade till målen i Agenda 2030. Det är tydligt även när forskarna själva får välja. Utmaningarna är komplexa och olika discipliner bidrar alla med olika pusselbitar till lösningarna, säger Marika Hedin.

Långsiktig kunskapsförsörjning
RJ stödjer ett brett spektrum av forskning. Ett exempel är den tvärvetenskapliga satsningen Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, som RJ samfinansierar med Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Åtta forskningsprojekt belyser forskningens styrning och relationen mellan stat och vetenskap.
Ett andra exempel är ett stort program kring det romska språkets utveckling och den romska diasporans villkor i olika länder.
RJ stödjer också, tillsammans med många andra finansiärer det internationella samverkansprojektet Varieties of Democracy, som har sin bas på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Målet för projektet är att utveckla system för att kunna mäta demokratisk utveckling över tid.
– Det är högst relevant idag, när demokratin är hotad på många håll, framhåller Marika Hedin.

”Vi måste förstå samhällen och kulturer, både för att få insikt i hur problem kan uppstå”

FN:s globala mål
Marika Hedin vill betona den centrala roll som den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen spelar för att lösa de stora utmaningar som vi står inför. Helhetsperspektivet kan vara avgörande för att exempelvis tekniska innovationer ska vara effektiva.
– Vi måste förstå samhällen och kulturer, både för att få insikt i hur problem kan uppstå, men också för att skapa lösningar som verkligen fungerar. Därför bör humaniora och samhällsvetenskap vara med genom hela processen, avslutar hon.

Mistra stöder strategisk forskning för en god livsmiljö

Åke Iverfeldt, vd för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Åke Iverfeldt, vd för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, investerar årligen runt 200 miljoner kronor för att skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass, med fokus på att lösa komplexa miljö­problem och att stärka svensk konkurrenskraft.

Då Mistra grundades, 1994, var det med kapital från de nyligen avvecklade så kallade löntagarfonderna. Målet var att utveckla den miljöstrategiska forskningen och lösa samhällsviktiga miljöproblem genom stora och långsiktiga programsatsningar. Startkapitalet på 2,5 miljarder var tänkt att räcka i drygt 10 år. Idag har Mistra investerat över fyra miljarder kronor i miljöforskning och förvaltar ett kapital på dryga tre miljarder. Således en mycket kostnadseffektiv forskningssatsning.
– Den röda tråden för Mistra har alltid varit hållbarhet. Vi försöker leva som vi lär och resurseffektivitet är en kärnfråga. Vi är också övertygade om att en långsiktig och hållbar kapitalförvaltning betalar sig bättre och att detta i förlängningen bidrar till en bra samhällsutveckling, säger Mistras vd, Åke Iverfeldt.

Hållbarhet och långsiktighet
Mistra är en aktiv finansiär som gör stora satsningar på för Sverige strategiska områden; stiftelsen har ett genomsnittligt tidsperspektiv på åtta år för sina program, vilket möjliggör mycket forskning och lång tid för att skapa samhällsnytta.
– Hållbarhet är en komplex fråga, något som syns inte minst på de 17 hållbarhetsmål och den stora mängd delmål som FN formulerat och söker adressera till 2030. Komplexiteten gäller självklart också mer specifikt när marknaden och det finansiella systemet ska bli mer hållbart. Detta är utgångspunkten när Mistra finansierar Misum (Mistra Centre for Sustainable Markets) och programmet Mistra Financial Systems på Handelshögskolan i Stockholm.
Åke betonar att Mistras forskning generellt ska vara lösningsinriktad och leda till samhällsnytta samt vara pådrivande för en hållbar utveckling och en stark svensk konkurrenskraft.
– Att Sverige går i spetsen inom miljö och hållbarhet gynnar vår närvaro på den internationella marknaden och gör att vi bidrar till en bättre utveckling även globalt. Det är viktigt att den svenska rösten får inflytande inom EU och i internationella förhandlingar som syftar till en hållbarare värld.

Tvärvetenskaplighet – en framgångsfaktor
En framgångsfaktor – som Mistra har drivit ända från början – är ett uttalat tvärvetenskapligt angreppssätt, som grundar sig i disciplinär vetenskaplig kompetens av hög internationell klass och fruktbara samarbeten mellan disciplinerna. Inom ramarna för sina forskningsprogram stimulerar stiftelsen därför just sådana samarbeten.
– Fungerande tvärdisciplinära samarbeten tar dock ofta tid att etablera. Olika områden präglas av olika språk och olika sätt att arbeta och meritera sig. Siktar man på att åstadkomma samhällsnytta, som ofta är komplext och kräver kompetens inom många områden, gäller det därför att ha ett långsiktigt perspektiv.

Faktabaserad kunskapsspridning
Förutom forskningsfinansiering och kapitalförvaltning står Mistra också på ett tredje ben: idé- och kunskapsspridning. Åke betonar att Mistra inte räds påverkan, snarare tvärtom.
– Vi vill skapa en hävstångseffekt för att driva på samhällsutvecklingen och vi uttalar oss ibland inom olika miljö- och hållbarhetsfrågor, men gemensamt för alla våra tre verksamhetsben är att det baseras på fakta. Sverige är ett föregångsland inom hållbar utveckling, och Mistra vill stödja och stärka detta. Därför försöker vi utlysa program där samhället har ett stort behov av kunskap, så att de resultat som produceras redan är efterlängtade och efterfrågade. Kan vi sedan själva genom att sprida kunskap stimulera denna efterfrågan gör vi det gärna.

Många framgångsrika program
Åke ger flera exempel på framgångsrika forskningsprogram, bland annat det avslutade forskningsprogrammet Mistra Indigo, som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ledande amerikanska forskningscentrumet Resources for the Future i Washington. Programmet följde förhandlingsarbetet och gav stöd till den internationella klimatpolitiken och tog fram verktyg och instrument.
– Ett annat nyligen startat exempel är Mistra Geopolitics, som stödjer Sveriges ambitioner inom FN och säkerhetsrådet. Programmet har som mål att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar. Ytterligare ett exempel vi är stolta över är programmet Mistra Innovation, där små och medelstora företag samverkar med forskare på universitet, högskolor och institut i konkreta projekt och därmed kan driva på sin innovationsprocess. Ett mervärde skapas genom att det också sker en övergripande samverkan mellan de sinsemellan mycket olika projekten. Denna programform för att involvera små och medelstora företag är något vi verkligen tror på, avslutar Åke.

Läs mer om Mistra
Vill ni läsa mer om Mistra och deras forskningsprogram, besök: www.mistra.org