Etikettarkiv: Samarbete

Ledande forskning om tarmlymfocyter vid KI

Jenny Mjösbergs forskargrupp bedriver banbrytande forskning med syftet att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Mjösbergs forskargrupp bedriver banbrytande forskning med syftet att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vid Karolinska institutet bedriver Jenny Mjösbergs forskargrupp banbrytande forskning om medfödda lymfoida celler (ILC) för att kartlägga de gener som styr tarmens lymfocyter, med syftet att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Jenny Mjösberg inledde sin bana inom biomedicinsk kemi i Kalmar och har sedan dess både hunnit delta i SSF:s biomedicinska forskarskola, doktorera inom reproduktionsimmunologi och göra sin postdoc i Amsterdam med att karaktärisera nya celltypers funktioner i immunsystemet. Idag leder hon med anslag från SSF sin egen forskargrupp vid Karolinska institutet.
– Vi har valt att fokusera i huvudsak på tarmmukosan och ILC-cellernas roll både vid inflammation och i den friska tarmen. Ena delen av forskningen är deskriptiv i sin natur, där vi karaktäriserar ILC-celler via RNA-sekvensering på singelcellsnivå, både i tarmvävnad och i blod, lunga och tonsiller. Det hjälper oss att hitta nya subgrupper som gör att vi kan kategorisera och förstå cellernas funktion bättre.

Predikterar immunologiska signaturer
Andra delen av forskningen följer upp de mekanismer som identifierats via sekvensering genom en mer tydligt hypotesdriven forskning. Därutöver driver gruppen studier där fokus ligger på att analysera och prediktera immunologiska signaturer relaterade till respons på biologiska läkemedel, baserat på såväl ILC-celler som T-lymfocyter.
– Framöver avser vi att inte bara analysera ILC-celler i hel tarmmukosa, utan också försöka förstå paralleller och skillnader mellan ILC-celler och T-celler i olika delar av tarmens slemhinna. Immunsystemet är uppdelat i olika specialiserade områden i tarmen, och det vet man väldigt lite om i människa.

Samarbete är oumbärligt
Forskargruppen har nyligen publicerat den första transkriptionella karaktäriseringen av humana ILC-celler på singelcellsnivå, och den har kommit att utgöra en resurs för hela forskarsamhället. Jenny betonar dock starkt att arbetet inte hade varit lika framgångsrikt utan de väldigt nära samarbeten gruppen har, både inom Karolinska institutet och med kliniker och doktorer i hela Stockholmsområdet.
– Goda samarbeten är av yttersta vikt; translationell forskning är helt nödvändig för oss, eftersom vi måste ha utförlig information om de patienter vars material vi studerar, annars kan vi inte dra några slutsatser. Därför är vi väldigt tacksamma för våra samarbetspartner, avslutar hon.

KI – tarmlymfocyter
Jenny Mjösberg och hennes forskargrupp på Karolinska institutet studerar en celltyp som kallas för ILC, som tros spela roll vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Forskningen är genomgående translationell och adresserar komplexa immunologiska spörsmål i unika vävnadsmaterial från patienter med inflammationer eller tumörer i tarmen.

Jenny Mjösberg
Tel: 070-547 29 56
E-post: jenny.mjosberg@ki.se

Växer på alla fronter

Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: RISE
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: RISE
– Förra året förvärvades delar av forskningskoncernen SWEREA, vilket ytterligare ökar vår kompetens och kapacitet i arbetet med att bidra till svensk konkurrenskraft. 2018 var också året då vi på allvar blev en känd aktör i innovationssystemet, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

RISE växer så det knakar och är nu, sett till antalet anställda, det fjärde största av Europas breda forskningsinstitut. Förutom förra årets förvärv av SWEREA, som innebar 350 nya medarbetare, växte verksamheten organiskt med hela nio procent.
– Vi är helt beroende av att få in bra kompetens. Det är en ständig utmaning att hålla kapaciteten uppe eftersom vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster. Vårt varumärke har stärkts och fler känner till oss vilket ökar efterfrågan på våra tjänster, konstaterar Pia Sandvik.
Att SWEREA numera ingår i RISE innebär att verksamheten fått in välkommen kompetens inom produktions-, komposit-, gjuteri- och korrosionsområdet.
– SWEREA utgör numera RISE division Material och Produktion, en division som ger oss helt nya möjligheter att arbeta med produktions- och tillverkningsfrågor inom området smart industri. Det är i gränslandet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har, en desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin.

Hållbarhet i fokus
Pia Sandvik påpekar att RISE under 2018 även tog flera viktiga steg inom hållbar utveckling.
– Vi lägger ner mycket arbete på att förstärka våra processer och mål ytterligare. Målet är att alla nya projekt ska vara hållbarhetscertifierade och kopplade till SDG-målen. Vi har även ett affärsmål som stipulerar att tio procent av alla uppdrag och ansökningar vi får in ska komma på grund av vårt hållbarhetsarbete.
Andra viktiga händelser under 2018 är ett stärkt samarbete med olika institutskollegor.
– VTT i Finland är ett exempel. Liksom RISE har de gjort ett strategiskt vägval i form av att verka som en sammanhållen organisation. Många institut ute i Europa är paraplyorganisationer bestående av en mängd små autonoma institut, men vi tror på samarbete mellan olika discipliner och på att få olika teknologier att mötas. De utmaningar vi ser går inte att lösa med enbart spetskunskap och djup teknologi inom ett område.

Samhällskontrakt
En nyhet är att RISE börjat arbeta med så kallade samhällskontrakt.
– Vi har sett att våra kunskaper i att driva förändringsprocesser och inom nätteknikområdet kommer väl till pass i arbetet med omställning av ohälsotal inom sjukvården.
Ett aktuellt exempel är Botkyrka och Örnsköldsviks kommuner som inom ramen för ett socialt utfallskontrakt för minskad sjukfrånvaro investerar i sin egen personals arbetsmiljö och hälsa. Här finns RISE, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, med som implementeringsstöd till kommunerna. Insatsen är en investering på 40 miljoner kronor över tre år.
– Sociala investeringar och sociala utfallskontrakt går ut på att hitta modeller som ger inblandade aktörer incitament att satsa på förebyggande och tidiga insatser med tydligt utfallsfokus, ibland med hjälp av investerare för att dela finansiell risk. I det här projektet har det bara under det första året sparats tio miljoner kronor i form utav färre sjukskrivningar.

Krävs samarbete
AI är ett annat högaktuellt område där satsningen RISE AI samlar AI-forskare, företag och myndigheter.
– Sverige är ett litet land och det krävs samarbete för att nå den nödvändiga kritiska massan för avancerade tekniska projekt. Tillsammans ska vi höja nivån på forskningen kring tillämpad AI och göra dessa lösningar tillgängliga för fler.
Sverige har som mål att vara en ledande forskningsnation. För att nå och behålla en sådan position krävs enligt Pia Sandvik fortsatta satsningar på forskning och innovation.
– Det räcker inte med att göra det ena eller andra, vi måste verkligen ha båda. Det har varit Sveriges styrka historiskt sett och det är vad som måste gälla även i framtiden.