Etikettarkiv: IRC-programmet

IRC – visionär forskning för framtida konkurrenskraft

Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF och Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: SSF
Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF och Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: SSF
Vilka produkter och marknader är intressanta för industrin och svensk konkurrenskraft om tio eller tjugo år? SSF-programmet IRC (Industrial Research Centers) handlar om visionär forskning som kan nyttiggöras på längre sikt. Nu byggs strategiska centrum för forskning om diabetes, målsökande läkemedel, undervattens­robotar och havre.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, satsar 400 miljoner kronor under sex till åtta år på att bygga upp starka konsortier där industrin krokar arm med akademin för banbrytande forskning inom svenska industriella styrkeområden. Utöver de 100 miljoner som SSF anslår till varje centrum bidrar industrin med minst 20 procent av totalsumman, och det är företagen som formulerar de långsiktiga forskningsbehoven för framtida marknader. Projekten får till att börja med 75 miljoner kronor var och resterande summa efter en halvtidsutvärdering.
– Det handlar inte om att förbättra en existerande produktportfölj, utan om distruptiv forskning med stor akademisk höjd. Genom dessa centrum skapas helt nya konstellationer där man tvingar upp diskussionen på en hög strategisk nivå, förklarar Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF.
Utlysningen lockade 25 ansökningar och av dessa har nu alltså fyra valts ut. Kraven har varit hårda och konkurrensen stor.
– Det har genomgående varit mycket hög vetenskaplig kvalitet på ansökningarna. Ofta är det nyanser som avgjort. Ett viktigt kriterium i vårt urval var att parterna inom varje konsortium skulle ha sina åtaganden reglerade på förhand, för att minimera risken att samarbeten spricker. Men även bland dem som inte fick anslag ser vi en stor potential för fruktbara framtida samarbeten och synergier, säger Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF.

De fyra IRC-projekten:

Individanpassad diabetesmedicin
regardh_shutterstock_555870082

Här byggs ett forskningscentrum där industri, akademi och sjukvård samverkar för att skapa nya, individanpassade läkemedel mot folksjukdomen diabetes. Idag lider en halv miljard människor av diabetes och antalet förväntas vara det dubbla om 20 år. Ett stort bekymmer i diabetesvården är de allvarliga, sena komplikationer som ofta tillstöter. Genom att samla in stora mängder patientdata och identifiera olika biomarkörer hoppas forskarna bättre kunna förutsäga utveckling av riskfaktorer, behandlingsrespons och sena komplikationer. Ett viktigt led i arbetet är att göra en omklassificering av diabetes. Projektledare är professor Maria F Gomez vid Lunds universitet.
Målsökande läkemedel
regardh_shutterstock_45274831

Detta projekt syftar till att öka förståelsen för hur cellerna tar upp, transporterar och frisätter målsökande, så kallat nukleotidbaserade, läkemedel, och skapa mediciner som effektivt transporteras in och tas upp av rätt celler. Målsökande läkemedel har potential att leda till banbrytande behandlingar för många sjukdomar, men idag saknas metoder för att transportera de aktiva komponenterna in i cellerna på ett effektivt, säkert och kliniskt användbart sätt. Forskningscentrumet har som mål att överbrygga kunskapsgapet och består av ett multidisciplinärt team från industri och akademi. Projektledare är professor Fredrik Höök vid Chalmers tekniska högskola.
Undervattensrobotar
regardh_shutterstock_24837763

Projektets mål är att utveckla nästa generations maritima robotar för exempelvis hållbar havsodling, energiproduktion, områdesbevakning och miljömätningar. Idag kräver de flesta undervattensrobotar såväl dykare som stora båtar för att sköta sin uppgift och med den nya generationens obemannade robotar blir arbetet betydligt billigare och enklare. Sverige har redan idag en ledande ställning inom undervattensteknik och genom den nya tekniken som utvecklas vid centrumet kan Sverige behålla sin tätposition i övergången till nya, obemannade system. Projektledare är biträdande universitetslektor Ivan Stenius på KTH.
Havre
regardh_shutterstock_167460302

Havrebaserade produkter har potential att blir en stor exportvara för Sverige och vid detta centrum ska forskare och industri gemensamt utveckla odling och genteknik för att ytterligare förbättra näringsvärdet och vidga användningsområdena. Havre är en viktig gröda i det svenska jordbruket och lämpar sig väl för odling på våra breddgrader. Med sina unika bioaktiva komponenter är havre dokumenterat hälsosamt för såväl människor som djur. Havre är dessutom en utmärkt råvara i omställningen till en mer hållbar, växtbaserad livsmedelsproduktion. Projektledare är professor Leif Bülow, Lunds universitet.

Banbrytande forskning för effektivare behandlingar av svåra sjukdomar

Fredrik Höök, professor på Chalmers tekniska högskola håller på att bygga upp ett centrum för avancerad grundforskning och Maria Gomez, professor i fysiologi vid Lunds universitet och koordinator för LUDC.
Fredrik Höök, professor på Chalmers tekniska högskola håller på att bygga upp ett centrum för avancerad grundforskning och Maria Gomez, professor i fysiologi vid Lunds universitet och koordinator för LUDC.
100 miljoner vardera får två stora forskningsprojekt som fokuserar på bättre diagnostik för diabetes och målsökande läkemedel. Det här är systemförändrande strategisk forskning som kräver omfattande samverkan över gränserna. Projekten ingår, tillsammans med två andra, i SSF:s stora satsning ”Industrial Research Centres”, IRC, där industri och akademi krokar arm för att lösa viktiga behov och utmaningar.

Diabetes är en av våra största och allvarligaste folksjukdomar och den ökar kraftigt. Över en halv miljard människor runt om i världen lider av sjukdomen, ett antal som väntas fördubblas om bara 20 år. En av de största farorna med diabetes är risken att drabbas av svåra komplikationer, som hjärt-kärlsjukdomar, njurskador och synnedsättning. Trots sjukdomens omfattning finns idag begränsade möjligheter att förutse sjukdomsförloppet och identifiera vem som riskerar att drabbas av allvarliga komplikationer. Maria Gomez är professor i fysiologi vid Lunds universitet och koordinator för det världsledande LUDC, Lunds universitets diabetescenter. Hon bygger nu tillsammans med aktörer från läkemedelsindustrin upp ett IRC som ska gå i bräschen för forskning vars mål är kunna fånga upp personer i riskzonen för diabetes och dess komplikationer och att individanpassa behandlingen.
– Idag mäter vi enbart blodsockernivå, som är ett väldigt grovt diagnos­instrument. Alla med högt blodsocker utvecklar inte diabeteskomplikationer. Det finns också patienter med relativt välkontrollerade glukosvärden som får aggressivare sjukdomsförlopp och komplikationer. Vi vill hitta biomarkörer och utveckla nya metoder för att kunna ge rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt, berättar Maria Gomez.
En viktig del i centrets arbete är att utnyttja de utförliga databaser, register och välkaraktäriserade patientgrupper bestående av biobanker och epidemiologiska studier som finns på LUDC och i Sverige generellt. Genom att utveckla nya analysmetoder och använda ”big data” kan forskarna upptäcka nya prediktiva biomarkörer relevanta för diabetes och dess komplikationer. Man arbetar även redan från start med regulatoriska krav, så att resultaten verkligen kan nyttiggöras. Tack vare bidraget från SSF kan nu Maria bygga upp ett omsorgsfullt integrerat forskningssamarbete akademi-industri i absolut världsklass tillsammans med sina partner Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax, Follicum och Skånes universitetssjukhus.
– Vi kan nu utveckla verksamheten och jobba än mer holistiskt och multidisciplinärt. Inte minst kan vi satsa på unga, lovande forskare för att säkra återväxten i detta viktiga forskningsfält, säger Maria Gomez.

Centrum för målsökande läkemedel
På Chalmers tekniska högskola håller professor Fredrik Höök på att bygga upp ett centrum för avancerad grundforskning motiverad av nya utmaningar inom läkemedelsutveckling. Målet är att utveckla målsökande läkemedel, som på sikt kan revolutionera behandlingen av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och neurologiska sjukdomar.
– Det är läkemedel som söker sig till celler och frisätter sina aktiva biologiska substanser i de celler som är sjuka, varpå dessa kan sägas bli omprogrammerade. Man vet att det går, eftersom bland annat virus fungerar på ett liknande sätt, men det finns många utmaningar, exempelvis att immunförsvaret kan orsaka biverkningar innan substanserna nått målcellerna. Visionen är att förstå mekanismerna bakom hur biologiska läkemedel transporteras till rätt celler, och hur de där tas upp och frisätts på ett funktionellt sätt. Med sådan kunskap hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av säkra, effektiva och kliniskt användbara målsökande mediciner, förklarar Fredrik Höök.
SSF-finansieringen för IRC-projekten sträcker sig över sex till åtta år och denna långsiktighet är avgörande för resultaten, menar Fredrik Höök. Det är också arbetssättet, där ett flertal aktörer från olika sektorer samarbetar för att lösa ett centralt behov, nämligen att bota många sjukdomar som idag inte kan botas, men som är förknippat med stora kunskapsluckor. I konsortiet ingår Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Astra Zeneca, Camurus, Vironova och Gothenburg Sensor Devices.
– I mitt arbete med metodutveckling har jag märkt att forskningen blir vassare ju närmare jag jobbar med dem som ska nyttja resultatet, säger han.
För Fredrik Höök innebär SSF-anslaget att en cirkel sluts. För snart 15 år sedan beviljades han ett stort bidrag genom SSF-programmet Framtidens forskningsledare.
– Att jag idag får leda ett stort IRC-projekt känns som en rolig bekräftelse av min samlade forskning. SSF har varit min viktigaste supporter genom åren och jag känner ett stort ansvar att förvalta förtroendet.

Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är Sveriges största oberoende forskningsfinansiär och stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.
IRC-programmet stödjer banbrytande forskning som kan nyttiggöras på längre sikt. Industrin formulerar behoven och SSF satsar 400 miljoner kronor under sex till åtta år på att bygga upp fyra starka konsortier: Individanpassad diabetesmedicin, Målsökande läkemedel, Obemannade undervattensrobotar samt Havre.
www.stratresearch.se

www.stratresearch.se