Etikettarkiv: IBD

Nationell kraftsamling med fokus på IBD

Jonas Halfvarson, professor vid Örebro universitet. Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography
Jonas Halfvarson, professor vid Örebro universitet. Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography

– Målet är att identifiera biomarkörer som ska ge patienter bättre diagnos, säkrare prognos och en mer individanpassad behandling säger Jonas Halfvarson, professor vid Örebro universitet som leder BIO IBD, en nationell studie kring inflammatoriska tarmsjukdomar.

IBD är ett samlingsbegrepp för kroniska inflammatoriska sjukdomar i tarmen som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, allvarliga sjukdomar som varje år drabbar tusentals svenskar. Jonas Halfvarson är forskningsledare för BIO IBD, en studie som syftar till att ta fram en individanpassad vård och behandling för de som drabbas.
–I likhet med många andra immunologiska sjukdomar ställs vården inför stora utmaningar när det gäller att diagnostisera, prognostisera och sätta in rätt behandling för varje enskild IBD-patient. Vi vill kunna hitta personerna tidigare i sjukdomsförloppet, förutsäga fortsatt sjukdomsutveckling på ett individuellt plan samt identifiera vilken behandling som är mest lämplig för varje enskild patient.
Projektet bygger på samarbete mellan fem svenska universitet som förutom Jonas Halfvarson, ORU, representeras av professor Marie Carlson, UU, docent Lena Öhman, GU, professor Mauro D’Amato, KI och professor Johan Söderholm, LiU.
–Vi bedriver multicenterstudier där patienter identifieras i samband med diagnos och sedan följs över tid. Utifrån det karakteriseras olika molekylära signaturer som kopplas till diagnos, sjukdomsförlopp och behandling, förklarar Jonas Halfvarson.
Forskarna har redan lyckats identifiera ett antal potentiella markörer som nu ska analyseras närmare.
–Förhoppningen är att några av dem ska hålla hela vägen. Det övergripande målet är att förbättra hälso- och sjukvården för människor med IBD och därmed öka deras livskvalitet, fastslår Jonas Halfvarson.

Örebro universitet – BIO IBD

BIO IBD är ett SSF-finansierat projekt med uppdrag att identifiera nya biomarkörer för diagnos, terapisvar och fortsatt sjukdomsutveckling vid IBD, inflammatorisk tarmsjukdom, samt bana väg för exploatering och implementering av dessa biomarkörer i samarbete med svenska företag inom den biomedicinska sektorn. BIO IBD koordineras av Örebro universitet, och samarbetspartners är LiU, KI, UU och GU.

Professor Jonas Halfvarson
Institutionen för Medicinska Vetenskaper
Örebro Universitet
E-post: jonas.halfvarson@oru.se
www.oru.se/bio-ibd

Ledande forskning om tarmlymfocyter vid KI

Jenny Mjösbergs forskargrupp bedriver banbrytande forskning med syftet att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Mjösbergs forskargrupp bedriver banbrytande forskning med syftet att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vid Karolinska institutet bedriver Jenny Mjösbergs forskargrupp banbrytande forskning om medfödda lymfoida celler (ILC) för att kartlägga de gener som styr tarmens lymfocyter, med syftet att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Jenny Mjösberg inledde sin bana inom biomedicinsk kemi i Kalmar och har sedan dess både hunnit delta i SSF:s biomedicinska forskarskola, doktorera inom reproduktionsimmunologi och göra sin postdoc i Amsterdam med att karaktärisera nya celltypers funktioner i immunsystemet. Idag leder hon med anslag från SSF sin egen forskargrupp vid Karolinska institutet.
– Vi har valt att fokusera i huvudsak på tarmmukosan och ILC-cellernas roll både vid inflammation och i den friska tarmen. Ena delen av forskningen är deskriptiv i sin natur, där vi karaktäriserar ILC-celler via RNA-sekvensering på singelcellsnivå, både i tarmvävnad och i blod, lunga och tonsiller. Det hjälper oss att hitta nya subgrupper som gör att vi kan kategorisera och förstå cellernas funktion bättre.

Predikterar immunologiska signaturer
Andra delen av forskningen följer upp de mekanismer som identifierats via sekvensering genom en mer tydligt hypotesdriven forskning. Därutöver driver gruppen studier där fokus ligger på att analysera och prediktera immunologiska signaturer relaterade till respons på biologiska läkemedel, baserat på såväl ILC-celler som T-lymfocyter.
– Framöver avser vi att inte bara analysera ILC-celler i hel tarmmukosa, utan också försöka förstå paralleller och skillnader mellan ILC-celler och T-celler i olika delar av tarmens slemhinna. Immunsystemet är uppdelat i olika specialiserade områden i tarmen, och det vet man väldigt lite om i människa.

Samarbete är oumbärligt
Forskargruppen har nyligen publicerat den första transkriptionella karaktäriseringen av humana ILC-celler på singelcellsnivå, och den har kommit att utgöra en resurs för hela forskarsamhället. Jenny betonar dock starkt att arbetet inte hade varit lika framgångsrikt utan de väldigt nära samarbeten gruppen har, både inom Karolinska institutet och med kliniker och doktorer i hela Stockholmsområdet.
– Goda samarbeten är av yttersta vikt; translationell forskning är helt nödvändig för oss, eftersom vi måste ha utförlig information om de patienter vars material vi studerar, annars kan vi inte dra några slutsatser. Därför är vi väldigt tacksamma för våra samarbetspartner, avslutar hon.

KI – tarmlymfocyter
Jenny Mjösberg och hennes forskargrupp på Karolinska institutet studerar en celltyp som kallas för ILC, som tros spela roll vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Forskningen är genomgående translationell och adresserar komplexa immunologiska spörsmål i unika vävnadsmaterial från patienter med inflammationer eller tumörer i tarmen.

Jenny Mjösberg
Tel: 070-547 29 56
E-post: jenny.mjosberg@ki.se