Etikettarkiv: Forskningsinstitut

Här får man göra världen lite bättre

Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: RISE
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: RISE

– RISE har utvecklats till ett starkt forskningsinstitut med tydlig roll. Att ligga nia på Sveriges Young Professionals lista över drömarbetsgivare tyder på att fler än jag ser verksamheten som en plats där man får bidra till att göra världen lite bättre, säger vd Pia Sandvik.

Det har gått fyra år sedan RISE bildades genom en sammanslagning av 35 separata forskningsinstitut. Pia Sandvik utsågs till verksamhetens första vd med uppdrag att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till innovativ utveckling av samhället.
– RISE har utvecklats till ett starkt forskningsinstitut med tydlig roll och som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer. Något som kommer till stor nytta för samhället, inte minst under coronapandemin där RISE i dia­log med flera nationella myndigheter bland annat skapat en snabbare process för att få ut skyddsutrustning i vården.
Pia Sandvik ger flera exempel på verksamheter inom RISE som snabbt ställt om för att kunna vara med och bidra med kunskap och kompetens under den rådande krisen. I april lanserades webbplatsen digitalvardochomsorg.se för samordning och inspiration kring digitala verktyg för kommunal vård, omsorg och socialtjänst i coronapandemin. Webbplatsen initierades av Socialdepartementet och drivs av RISE i samarbete med en rad olika aktörer.
Tillverkning av handsprit för sjukvården är ett annat aktuellt exempel.
– En av våra anläggningar på norrlandskusten ställde på bara några dagar om sin produktionslina. Ett annat initiativ som RISE bidragit till är skolahemma.se, en webbplats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta samlad kunskap om undervisning med digitala läromedel på distans.

Post-corona
RISE har även tillsatt en post-corona-grupp där fokus ligger på vad som kommer att hända efter pandemin.
– Ett orosmoln är hur företagens FoU-budgetar kommer att se ut efter krisen. Idag svarar näringslivet för 70 procent av Sveriges totala forskningsbudget. Vi får starka signaler om att den andelen kommer att minska, vilket ställer en del medfinansieringsstrukturer på ända.
Pia Sandvik påpekar att många forskningsprogram i Sverige handlar om samverkan mellan universitet och företag där finansieringen delas 50/50.
– En utredning från Industrirådet pekar på att företagen kommer att klara max 25 procent av medfinansieringen, vilket är en halvering av nuläget och något som regeringen måste ta höjd för i kommande forskningsproposition.

Forskning för en fossilfri framtid

Pontus Sjöberg, vd för Swerim. Foto: Gonzalo Irigoyen
Pontus Sjöberg, vd för Swerim. Foto: Gonzalo Irigoyen
Stål- och metallindustrin är en grundpelare för Sveriges välstånd och det är avgörande att den behåller sin konkurrenskraft i omställningen till en hållbar ekonomi. Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut, vars mål är fossilfri metallframställning, från gruva till återvinning.

– Det är en otroligt spännande och utmanande uppgift, som kräver forskning och innovation i den absoluta framkanten. Stålindustrin står inför en mycket stor omställning de kommande decennierna, säger Pontus Sjöberg, nytillträdd vd för Swerim.
Institutet utför industrinära uppdragsforskning och har laboratorier i Stockholm och Luleå. Där erbjuder man avancerade, kundanpassade testbäddar och demonstrationsmiljöer för att utveckla och verifiera olika råmaterial och metallurgiska processer och optimera slutprodukterna. Swerim har cirka 190 anställda, varav flertalet är forskarutbildade och/eller har lång industriell erfarenhet. Institutet har omfattande nätverk både i Sverige och internationellt och kunder från hela världen. Det övergripande målet är en metall- och stålindustri som är helt fossilfri, koldioxidneutral och cirkulär senast 2045.
– Vi har en stark helhetssyn och vår forskning spänner över varje moment i hela värdekedjan från råmaterial till färdig produkt. Det gäller allt från hur man utvinner metaller i gruvindustrin till tillverkningsprocesser, optimerade slutprodukter och till sist hur alla delar av produkterna kan återvinnas när deras livscykel är slut. Hållbarhet och den cirkulära ekonomin genomsyrar all vår forskning och utveckling, berättar Pontus Sjöberg.

Omfattande verksamhet
Swerim har en bred verksamhet och ett stort antal pågående forskningsprojekt. På anläggningen i Luleå pågår till exempel omfattande forskning om gasreformering, där CO2-utsläpp fångas upp och separeras för att därefter återanvändas, bland annat i form av metanol, som används till fartygsbränsle. Ett stort projekt på anläggningen i Stockholm är additiv tillverkning eller 3D-printing. Där används lager på lager av metallpulver som med hjälp av laser formas till komplexa konturer i olika produkter. Det är ett sätt att skapa starkare och lättare produkter, som kräver mindre råmaterial och är mer energieffektiva i såväl tillverkning som transport. Det många inte känner till är att 25 procent av den globala marknaden för metallpulver som används för additiv tillverkning produceras i Sverige.
– Det sker en enormt snabb utveckling på det här området och svensk teknologi ligger i framkant. Material­utveckling och forskning om hur metalliska material beter sig i olika applikationer är ett stort och viktigt område för Swerim. Den här kunskapen ger möjlighet att designa material som har de optimala egenskaperna för den specifika tillämpningen, förklarar Pontus Sjöberg.

Förädlade produkter
Svensk stål- och metallindustri är kända för sina specialiserade och högt förädlade produkter. Forskningen på Swerim är anpassad efter detta och hjälper industrin att behålla sin konkurrenskraft och höga produktkvalitet. Som forskningsinstitut utgör Swerim en länk mellan grundforskningen och den industriella tillämpningen. Det finns också en betoning på branschöverskridande forskning med andra institut.
– Det ger korsbefruktning och synergier. Ett exempel är forskning om hur restprodukter från skogsindustrin kan komma till nytta inom metallurgi, berättar Pontus Sjöberg.

Stora investeringar
Han betonar att långsiktiga spelregler och kloka ekonomiska incitament krävs från regering och riksdag för att metall- och stålindustrins arbete mot fossilfrihet också ska vara ekonomiskt hållbart. Omställningen till fossilfrihet kräver enorma investeringar och det är avgörande att dessa kan göras utan att den svenska industrins konkurrenskraft hotas.
– Vi arbetar med ett långt perspektiv, hur metall- och stålindustrin kommer att se ut om tio, tjugo år. När olika innovationer implementeras avgörs till stor del av industrin och de konkurrensmässiga villkoren.
Pontus Sjöberg tillträdde som vd för Swerim i februari, i samband med att två tidigare metall- och materialforskningsinstitut slogs ihop. Han är teknologie doktor i metallurgi från KTH och kommer närmast från befattningen som produktionschef på Vitkovice Steel i Tjeckien. Pontus Sjöberg har även lång erfarenhet av svensk stålindustri, bland annat på Sandvik och SSAB. Han har också forskat ett år i Japan. Nu ser han fram emot att driva utvecklingen av svensk stål- och metallindustri.
– Swerim är en ledande aktör som bedriver internationellt erkänd forskning. Det är väldigt roligt att få vara med och bygga upp verksamheten och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig industri.

Swerim
Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metall­er och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Swerim har testanläggningar i Luleå och Stockholm och ägs till 80 procent av industrin och 20 procent av svenska staten genom RISE, Research Institutes of Sweden.
www.swerim.se