Etikettarkiv: Batteri

Fordonsbatterier får ett andra liv med nya affärsmodeller

Koteshwar Chirumalla, docent i produkt- och processutveckling vid Mälardalens högskola. Foto: Per Groth
Koteshwar Chirumalla, docent i produkt- och processutveckling vid Mälardalens högskola. Foto: Per Groth

Idag utnyttjas fordonsbatterier till endast en femtedel av sin kapacitet, vilket har stora negativa miljökonsekvenser. Vid Mälardalens högskola undersöker forskare hur dessa batterier kan tas om hand och få ett andra liv.

– Inom en snar framtid når tiotusentals ton fordonsbatterier sin maximala livslängd i sin ursprungliga funktion. Men då återstår en mycket stor del av batteriernas kapacitet och det är ett enormt slöseri att inte utnyttja denna. Vi analyserar batteriernas värdekedja ur ett holistiskt perspektiv för att hitta nya sätt att använda batterierna under deras återstående livscykel, berättar Koteshwar Chirumalla, som är docent i produkt- och processutveckling vid Mälardalens högskola och projektledare för forskningsprojektet RECREATE, Strategier och användningsområden för att återanvända uttjänta elfordonsbatterier.

Samverkansprojekt
Projektet, som finansieras av KK-stiftelsen, startade i april och ska löpa över tre år. Det är en samverkan mellan de två forskarmiljöerna Innovation and Product Realisation (IPR) och Future Energy Centre (FEC), båda vid Mälardalens högskola. Miljöerna bidrar vardera med sin speciella kompetens inom affärsutveckling, produkt- och produktionsutveckling samt energiteknologi. Forskarna samarbetar med flera andra aktörer, i bland annat transportindustrin och energisektorn.
– Om framtidens batteribaserade elektromobilitet ska vara långsiktigt hållbar måste vi hitta lösningar för att optimera batterianvändningen och göra den miljöanpassad. Vi tittar på hela värdekedjan för att adressera dessa utmaningar, säger Koteshwar Chirumalla.

Många användningsområden
Målet är att skapa metoder och verktyg för att värdera och sortera använda fordonsbatterier, skapa en logistik för att ta hand om dem och hitta modeller och strategier för återanvändning. Nya användningsområden kan bland annat vara i energilagringssystem, inom förnybar energi som solpaneler och vindkraft, för att driva kommunal gatubelysning eller för att ladda eldrivna cyklar, bilar eller båtar. I ett pilotprojekt i Göteborg testas batterierna för att driva hissar samt belysning på allmän plats.
– En viktig aspekt är också att skapa kostnadseffektiva affärsmodeller för detta och på så sätt öka konkurrenskraften hos aktörer genom hela värdekedjan. Det är en komplex process och vi värdesätter vår nära samverkan med industrin och samhällssektorer, förklarar Koteshwar Chirumalla.
RECREATE samarbetar med Volvo Construction Equipment AB, Bombardier Transportation AB, Kablage-produktion AB, Mälarenergi AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Volvo Remanufacturing Flen.

Mälardalens högskola – RECREATE

RECREATE är ett treårigt forskningsprojekt vid Mälardalens högskola, med expertis från de två forskarmiljöerna Innovation and Product Realisation i Eskilstuna och Future Energy Centre i Västerås. Syftet är att utveckla metoder, verktyg och processer för att ge fordonsbatterier ett andra liv, något som är avgörande för att skapa hållbara elektrifierade fordon. Projektet samverkar med ett flertal industriella och kommunala aktörer.

Kontakt: koteshwar.chirumalla@mdh.se

Batterier nyckelteknologi i grönt Europa

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, koordinerar Battery 2030+ med stöd från SSF och EU-kommissionen. Foto: Mikael Wallerstedt
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, koordinerar Battery 2030+ med stöd från SSF och EU-kommissionen. Foto: Mikael Wallerstedt

Battery 2030+ är ett storskaligt och långsiktigt forskningsinitiativ med målet att utveckla framtidens batterier. Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet, koordinerar initiativet och hoppas att Europa ska ta ledningen inom batteriutvecklingen.

I takt med att vårt samhälle ställer om till förnybar energi, krävs hållbara lösningar för energilagring i form av batterier. EU lanserade nyligen The European Green Deal med målsättningen att bli en klimatneutral världsdel senast 2050. Batterier är en nyckelteknologi för att nå det målet.

Konkurrenskraftiga batterier
Battery 2030+ ska få de bästa forskarna i Europa att jobba ihop och få fram batterier med högre energilagringsförmåga och längre livslängd. Det är även viktigt att de är billigare, säkrare och mer hållbara. EU-kommissionen och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, stöttar initiativet.
– Det första året har Battery 2030+ tagit fram en färdplan för att kunna göra en storskalig satsning. Vi har valt ut olika projekt som ingår i familjen Battery 2030+ och tanken är att komma igång skarpt den första september. Förutom Uppsala universitet finns andra svenska lärosäten med bland de som har vunnit projekt, säger Kristina Edström.
Kristina Edström är koordinator, spindeln i nätet som ska få alla projekt att jobba tillsammans. Hon kommer att jobba med flera hundra forskare, ett antal företag och olika intressegrupper för att forskningen ska följa färdplanen och nå de uppsatta målen. Det är även hennes uppgift att visa upp forskningen och skapa intresse inför nästa fas av finansiering.
– Jag har fått resurser från Stiftelsen för strategisk forskning för att kunna koordinera initiativet. Det är en stor ära att få leda något sådant här. SSF insåg tidigt hur strategiskt viktigt det är att leda Battery 2030+ från Sverige. En av deras styrkor är att snabbt reagera på sådant som är strategiskt viktigt för svensk forskning, på ett sätt som få andra finansiärer kan göra. Utan resurserna från SSF hade jag inte kunnat jobba med den kvalitet som krävs för att vi ska vara relevanta för EU-kommissionen. Vi vill vara en viktig röst för batteriforskningen.

Forskning viktig för industrin
– Vi går mot en elektrifiering av samhället. Batterier är väldigt centrala i denna samhällsförändring eftersom de är flexibla och har en hög verkningsgrad. Behovet av olika typer av batterier växer och Europa måste hänga med i utvecklingen. Idag domineras batteriutvecklingen av Sydostasien, vilket gör oss sårbara. Frågan är om europeiska fordonstillverkare kommer att ha tillgång till batterier i den omfattning de behöver för att vara konkurrenskraftiga? Det kan innebära att vi förlorar jobbtillfällen i Europa, säger Kristina Edström som förespråkar europeisk batteritillverkning.
Det är inte bara transporter som behöver hållbar energilagring. Kristina Edström nämner smarta städer som behöver lagra energi när vinden inte blåser och det är solfattigt. Sjukvården använder batterier i operationssalar och patienter har små batterier i medicintekniska hjälpmedel. Alla former av robotisering och automation innebär batterier. Listan kan göras lång över områden där olika batterier behövs för olika ändamål.
– Det finns ett väldigt stort intresse för batteritillverkning i Europa. Om vi har en stark forskning, kan vi bidra med kunskap som gör europeiska tillverkare konkurrenskraftiga på en världsmarknad som är ganska tuff.

Måste våga testa nya idéer
Målsättningarna är höga för Battery 2030+. Kristina Edström tror att forskningen kommer att leda till en bättre förståelse för vad som gör att ett batteri fungerar optimalt och hur man kan förbättra existerande sorter. Men hon hoppas även att man lyckas göra nya saker som ingen har sett ännu.
– Det räcker inte att forska på det som tillverkare behöver idag eller om ett år. Vi måste ha lite galna idéer, våga göra fel och testa nya idéer. Vi ska ha ett tioårsperspektiv och följa vår färdplan. Genom forskningen kan vi vara ett stöd för företag som ska stå för själva tillverkningen. På så sätt hoppas jag att vi får en europeisk tillverkning av batterier, avslutar Kristina Edström.

Om BATTERY 2030+

Det långsiktiga forskningsinitiativet BATTERY 2030+ för samman akademi och industri för att utveckla nästa generations högeffektiva, hållbara och säkra batterier.
Målet är att skapa framtidens batterier, och därmed förse den europeiska batteriindustrin med ny banbrytande teknik och konkurrenskraft. Initiativet, som stöttas av EU:s ramprogram Horizon 2020 genom en så kallad Coordination and Support Action (CSA), bygger på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Initiativets kärngrupp består av 17 aktörer från nio europeiska länder där Uppsala universitet ansvarar för samordningen.

www.battery2030.eu

För mer information, kontakta:
Kristina Edström
koordinator för BATTERY 2030+ och professor i oorganisk kemi
Uppsala universitet
Tel: 070-167 90 06
E-post: kristina.edstrom@kemi.uu.se