Alla inlägg av viktorwallen

Inför ändamålsenlig statlig forskningsfinansiering

Lars Hultman, vd för SSF. Foto: Magnus Bergström
Lars Hultman, vd för SSF. Foto: Magnus Bergström

Just nu utreds den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering. Syftet är att Sverige ska nå högsta kvalitet och lösa nationella och globala utmaningar.

Vilka problem ser SSF med dagens system?
– Nuvarande finansiering i form av basanslag och rådsmedel till universitet och högskolor levererar inte fullt ut på kvalitet och spets i forskning, trots kontinuerliga höjningar av anslagen i 20 år. Det krävs en starkare koppling mellan basanslag och prestation, och en översyn av rådsindelningen och deras uppdrag, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Varför ska en oberoende stiftelse ha synpunkter på vad staten gör?
– Sverige är större än staten. Här finns också den privata sektorn och det civila samhället, där stiftelser ingår. Vi är beroende av att staten sköter sina centrala uppgifter med utbildning, grundläggande forskning och infrastruktur. För att SSF ska uppfylla sitt ändamål behöver hela systemet fungera.

Vilka förändringar behövs?
– Det behövs konkreta mål och medel som höjer effektiviteten i systemet och vässar den strategiska kraften. Vi utgår från tre principer när det gäller att motivera extern forskningsfinansiering:
1) befordra vetenskaplig kvalitet/excellens i öppen konkurrens
2) möjliggöra tvär- och mångvetenskaplig forskning med parter från flera discipliner/sektorer
3) introducera nya forskningsområden och strategiska program.
En mer ändamålsenlig rådsindelning där rollerna renodlas skulle kunna omfatta: grundforskningsråd, strategiskt råd, innovationsråd, forskningsinfrastrukturverk, och institut och sektorsorgan.
Mer pengar in i systemet tycks länge ha varit patentlösningen, men ger inte önskade resultat. Men med kloka reformer ger förstås extra resurser nytta – varför inte sikta på 1 procent av BNP? Det skulle också balansera näringslivets övervikt idag – de står för två tredjedelar av Sveriges FoU-investeringar.

”Det behövs konkreta mål och medel som höjer effektiviteten i systemet och vässar den strategiska kraften.”

Ett strategiskt råd, hur skulle det fungera?
– Det skulle tjäna samtliga discipliner med excellent forskning med krav på strategisk relevans inom en 10–15-års tidshorisont. Rådet skulle också ha huvudansvar att följa EU:s forskningsplaner för att skapa synergier. Det strategiska rådet skulle också få fondera medel för långsiktiga satsningar.
Sverige som ett smart litet land måste prioritera mellan forskningsinriktningar, menar Lars Hultman. Ett positivt exempel är regeringens strategiska forskningsområden. Här finns anledning att både förlänga pågående program och utlysa nya.
SSF satsade tidigt på strategisk forskning inom IT-digitalisering, livsvetenskaper och avancerade material, något som bidragit till Sveriges ledande position. SSF:s tre senaste forskningsinitiativ är för Halvledarsystem, Metaller och mineral samt Medicinsk primärprevention.

Hur passar stiftelser in i ett reformerat system?
– Sverige behöver värna aktörer som är på armlängds avstånd från staten, annars kan förnyelse hämmas. Förmåga till förändring och att kunna bryta spårbundenhet krävs när den internationella konkurrensen hårdnar om resurser och människor. Här kommer SSF in, liksom Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). De är alla oberoende av staten och har under snart 30 års verksamhet varit dokumenterat framgångsrika i att förnya svensk forskning, driva kvalitet, skapa tvär- och mångvetenskapliga samarbeten och främja rörlighet till tydlig nytta för näringsliv, hälso- och sjukvård, och en hållbar samhällsutveckling.
Stiftelserna är också framgångsrika i att förvalta sitt kapital och tillför därigenom mera medel till svensk forskning än vad som en gång avsattes.
Därför borde regeringen i nästa forskningsproposition föreslå en betydande återkapitalisering av stiftelserna. Om det strategiska rådet inte inrättas, blir återkapitaliseringen ännu viktigare. Det var trots allt klokskap över riksdagens partigränser i början av nittiotalet som ledde fram till att SSF med flera stiftelser bildades. SSF kommer av allt att döma att tjäna Sverige längre än de utredningsförslag som nu presenteras. Frågan är bara i vilken omfattning – idag utgör SSF en procent av systemet, avslutar Lars Hultman.

Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Verkar för att reformera svensk forskning i riktning mot excellens och genomslag.
  • Är en självständig och oberoende finansiär av forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.
  • Finansierar löpande 300 projekt vid universitet och högskolor – många i samverkan med näringslivet och forskningsinstitut.
  • Skapar bryggor mellan grundforskning och nyttiggörande av forskning i samhället .
  • Gör riktade tvär- och mångvetenskapliga satsningar.
  • Delar ut karriärbidrag till talangfulla yngre forskningsledare.
  • Uppmuntrar rörlighet av forskare mellan akademi, industri, institut och internationellt.
  • Premierar ny och möjliggörande teknologi.
  • Bidrar till att bygga forskningens infrastruktur.
  • Har en utdelningsvolym på flera hundra miljoner årligen.

Excellent forskning och ledarskap

Johan Sterte, ordförande för FFL 7 (foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län) och Joakim Amorim, programchef på SSF (foto: Johan Marklund).
Johan Sterte, ordförande för FFL 7 (foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län) och Joakim Amorim, programchef på SSF (foto: Johan Marklund).

Genom sin kombination av forskningsbidrag och ledarskapsutbildning har SSF:s program Framtidens forskningsledare en särställning. Sedan starten 2000 har över 140 framgångsrika forskare deltagit.
– Här skapar man viktiga nätverk och får verktyg för att arbeta i en ledande roll. Programmet fyller en viktig funktion.

Det säger Johan Sterte, som är ordförande för den sjunde omgången av programmet Framtidens forskningsledare.
Syftet med Framtidens forskningsledare, FFL, är att stödja unga, lovande forskare som har potential att axla en ledande roll inom akademisk eller industriell forskning. Deltagarna får under fem år 15 miljoner kronor vardera och en gedigen utbildning i ledarskap.
Johan Sterte, som är kemitekniker i botten, är idag landshövding i Västmanland. Han har en lång karriär i den akademiska världen bakom sig, bland annat som rektor för tre olika lärosäten. Nyligen blev han utnämnd till ordförande för KTH:s universitetsstyrelse.
Som ordförande för FFL 7 är Johan Sterte, tillsammans med Ulf Johansson, vicerektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, ansvarig för ledarskapsprogrammet och fungerar som en mentor för deltagarna.

Brett upplägg
I programmet ingår tio tvådagars seminarier om ledarskap samt en utlandsresa för att besöka universitet och forskningsinstitut och träffa andra forskare. Ofta går denna resa till Asien. Under seminarierna diskuteras olika aspekter av ledarskap, som kommunikation, förändring, konflikthantering och organisation i akademin och näringslivet. Föreläsningar varvas med praktiska övningar.
– Det är brett upplagt och vi försöker täcka de viktigaste aspekterna av att vara ledare. Deltagarna lär verkligen känna varandra under programmets gång och eftersom de kommer från olika discipliner skapas många synergier. Ledarskapsutbildning är ofta eftersatt i akademin och jag vet av egen erfarenhet hur värdefullt det är att få den här typen av verktyg och inte minst att skapa starka multidisciplinära nätverk, säger Johan Sterte.
Johan Sterte tycker att ordförandeuppdraget i FFL är ett av de roligaste han haft under sin karriär.
– Det är en enorm förmån att få lära känna de här drivna, entusiastiska unga forskarna, menar han.

”Ledarskapsutbildning är ofta eftersatt i akademin och jag vet av egen erfarenhet hur värdefullt det är.”

Pionjär och unikt
Programmet Framtidens forskningsledare startade för 23 år sedan och har utlysningar vart tredje år. Vid varje utlysning väljs runt 15 unga forskare ut, och vid det här laget har omkring 140 forskare gått programmet.
– När vi startade var det nära nog unikt i Sverige att kombinera ledarskapsutbildning med den här typen av substantiell forskningsfinansiering. Fortfarande idag är det ofta så att unga forskare får ett rum och sedan lämnas lite vind för våg. Man måste ha ett otroligt driv för att ta sig fram, berättar Joakim Amorim, programchef på SSF.
FFL riktar sig till unga forskare som har disputerat och hunnit få några års erfarenhet efter det. Förutom att bedriva excellent forskning inom naturvetenskap, teknik eller medicin vid ett svenskt lärosäte, ska kandidaterna visa stor ledarskapspotential. Bidraget ska användas till att bygga upp en egen forskargrupp, med ambitionen att resultaten ska implementeras och göra nytta i samhället.
Tanken med att ge ett så pass rejält bidrag är att forskarna verkligen ska åstadkomma resultat under projektets gång. De har stor frihet och SSF går inte in och detaljstyr forskningen. SSF försöker ha en spridd portfölj med deltagare från olika discipliner, och beviljandegraden är minst lika hög för kvinnor som för män.

Lång urvalsprocess
Programmet har varit populärt sedan starten, med ett stort söktryck.
– Det är hård konkurrens och vi har en mycket omfattande urvalsprocess, med bland annat områdespaneler, internationell peer review och intervjuer. Hela processen tar ungefär ett år, förklarar Joakim Amorim.
Han berättar att resultaten från programmet är mycket goda. De flesta som deltagit hamnar i ledande roll, mestadels inom akademin. Många blir kvar i Sverige, men eftersom forskarvärlden är så internationell är det inte heller ovanligt att man är verksam i andra länder.
– Vi ser att programmet verkligen tjänar sitt syfte: av de första generationerna är det idag många som har höga ledarpositioner i det akademiska systemet eller i näringslivet. Det är ett nålsöga att ta sig igenom för att komma med, men har man väl passerat det så har man verkligen vad som krävs för den här typen av roll.

Mer spets ska ge vassare forskning

Mats Persson (L), utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Mats Persson (L), utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Att underlätta för utländska forskare att arbeta i Sverige, satsa mer på spetsforskning och att locka näringslivet att investera i innovation i Sverige är några av regeringens prioriteringar i forskningspolitiken.
– Vi har en stark ställning inom forskning, men har tappat mark under senare år, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Han beskriver regeringens forskningspolitik med de tre ledorden excellens, internationalisering och innovation.
– Vi lägger om politiken i flera avseenden. Sverige är ett av få västländer där andelen forskning och utveckling av BNP har minskat de senaste 20 åren. Företag investerar i andra länder och duktiga, unga forskare väljer att inte arbeta här. Vi håller på att bli akterseglade av flera andra länder, som Finland och Sydkorea, säger Mats Persson.

Lättare stanna i Sverige
En prioritet är att göra det lättare för utländska forskare att stanna och verka i Sverige, och om något år ska nya migrationsregler vara på plats. Med dagens krav är det svårt för forskare från andra länder att få permanent uppehållstillstånd vilket skapar osäkerhet, och många väljer att lämna Sverige eller tvingas till det. I Tidöavtalet öppnar man för särskilda bestämmelser för doktorander och forskare så att dessa lättare ska få permanent uppehållstillstånd.
– Jag skäms över att vi kastar ut några av de skarpaste hjärnorna. Det nuvarande systemet gör att internationella forskare är rädda för att stanna kvar, så vi förlorar enormt mycket kompetens. Det är otroligt kvalitetshöjande för våra lärosäten att kunna rekrytera internationella talanger. Detta är något som vi kommer att ändra på snarast, säger Mats Persson.
På agendan står också att satsa mer på spetsforskning. Mats Person tycker att allokeringen av resurser alltför mycket präglats av regionalpolitiska hänsyn och vill se en hårdare prioritering av excellens.
– Jag har inget emot regionalpolitik, med det är inte våra högskolor som ska användas till det. Det handlar inte om att bara satsa på de större universiteten, för det finns excellent forskning även på mindre lärosäten. Tyvärr finns det ett jantetänkande och en rädsla för att prioritera spets i Sverige. Resurserna ska gå dit där det verkligen finns potential till världsledande forskning. Vi ska kunna jämföra oss med de allra bästa universiteten utomlands, säger han.
Excellens är också nödvändigt för att skapa ett bättre investeringsklimat, som i sin tur leder till fler innovationer, menar utbildningsministern. Han lyfter fram att det finns en mycket välfungerande forskningsinfrastruktur att bygga vidare på, som ESS, Max 4 och SciLifeLab. Men det krävs också gynnsamma skatteregler för den typen av investeringar, så att Sverige ses som ett attraktivt land att investera i. Stärkt samverkan mellan akademi och industri för att få ut och nyttiggöra innovationer är även det en central del.
– Vi har också ett långsiktigt arbete för att höja kvaliteten i grundskola och gymnasium. Ett stort problem är att elever inte kan räkna, och då får vi inga ingenjörer. Regeringen lägger fokus på grundläggande kunskaper som läsning och matte. Hela kedjan måste fungera för att Sverige ska nå toppklass.

”Vi ska kunna jämföra oss med de allra bästa universiteten utomlands.”

Egen forskarbakgrund
Mats Persson vill inte peka ut några särskilt prioriterade forskningsområden, men nämner livsvetenskaperna, rymdforskning och den fjärde industriella revolutionen som fält där Sverige har stor potential.
– Jag tänker inte gå in och detaljstyra svensk forskning. Däremot har vi tillsatt en expertgrupp som formulerar intressanta framtidsområden, och den kommer jag att lyssna på, säger han.
Mats Persson har själv forskarbakgrund och disputerade 2015 i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han tycker att det är en fördel att ha en bakgrund i akademin och är bekymrad över en ökad polarisering inom den akademiska världen.
– Forskare utsätts i allt högre utsträckning för hot och hat, och det finns en cancelkultur som är väldigt oroväckande. Det kan komma från exempelvis vaccinmotståndare eller klimatförnekare och utgör ett reellt hot mot den akademiska friheten. Även på det här området kommer skärpt lagstiftning, avslutar Mats Persson.

Ökar Sveriges attraktionskraft för investeringar

Hampus Lindh, projektledare för FoU-barometern på IVA. Foto: Elin Elliot
Hampus Lindh, projektledare för FoU-barometern på IVA. Foto: Elin Elliot

IVA:s årliga FoU-barometern kartlägger näringslivets FoU-investeringar, belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige och synliggör utvecklingen över tid. I år genomförs FoU-barometern för femte gången. Syftet är att spegla utvecklingen över tid och att öka Sveriges attraktionskraft för internationella FoU-investeringar.

IVA tar sedan 2019 fram FoU-barometern för att förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, och kunna utforma policyförslag, baserade på svenska företags FoU-prioriteringar. Barometern bygger på en enkät om det svenska FoU-klimatet. De företag som besvarat undersökningen motsvarar tillsammans 72 procent av samtliga medarbetare i företagssektorn. Generellt har företagen en ganska positiv bild av det svenska innovationsklimatet. Sju av tio FoU-chefer svarar att förhållandena för att bedriva FoU är bra eller mycket bra. Positiva faktorer som lyfts fram är bra samverkan mellan företag, akademi och myndigheter och att Sverige ligger långt fram inom digitalisering.

Kompetensbrist hämmar
– En anmärkningsvärd siffra i vår senaste barometer är att mer än hälften av FoU-cheferna på Sveriges mest FoU-tunga företag anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal till FoU. Det är en ökning med nära tio procentenheter jämfört med föregående år, säger Hampus Lindh, projektledare på IVA.
En viktig förklaring till svårigheten att rekrytera rätt FoU-kompetens är näringslivets snabba omställning mot ökad digitalisering och elektrifiering. Den leder till stor konkurrens om kompetensen inom dessa områden. Kompetensbristen hämmar företagens tillväxt och försvårar dessutom genomförandet av utvecklingsprojekt.
– Cybersäkerhet är ett område där flera företag rapporterar ett ökat kompetensbehov. För att möta efterfrågan efterlyser FoU-cheferna fler akademiska kurser och utbildningar inom cybersäkerhet. Kompetenstillgången är en central fråga, där tillgång på rätt kompetens kommer på överlägset första plats bland totalt 17 faktorer som påverkar var företagen väljer att förlägga sina FoU-satsningar, säger Hampus Lindh.

Optionsprogram viktiga
FoU-cheferna betonar också skattepolitikens betydelse. Skatterna i Sverige får lägst betyg av alla undersökta faktorer. Företagen vill se skattemässiga incitament riktade mot forskning och utveckling och en förlängd expertskatt.

Svenska forskare behöver förstärkt kompetens

Peter Strömbäck, generaldirektör för PRV. Foto: Knut Capra Pedersen
Peter Strömbäck, generaldirektör för PRV. Foto: Knut Capra Pedersen

I ett samhälle där digitaliseringsutvecklingen accelererar och världen blir allt mer global blir de immaterialrättsliga tillgångarna strategiskt allt viktigare. Svenska forskare har halkat efter vad gäller IP-kompetens. Fler värdefulla forskningsresultat kan nyttiggöras genom att inkludera immaterialrättslig kompetens som ett obligatoriskt inslag redan på masternivå. Det anser PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck.

Forskare producerar immateriella tillgångar i form av uppfinningar, design, kunskap, vetenskapliga metoder, mjukvara, arbetssätt och mätmetoder. PRV arbetar långsiktigt med att stärka forskares immaterialrättsliga kompetens, bland annat genom att utbilda inkubatorer och innovationscentrum ute på lärosätena, som i sin tur sprider immaterialrättslig kompetens till forskarna.

Immaterialrätt på mastersnivå
– I den senaste forsknings- och innovationspropositionen konstateras att forskares kunskap om immateriella tillgångars (IP) betydelse för nyttiggörande är väldigt viktig, men vi saknar en strategi för hur kompetensen rent konkret ska öka. Det är för sent att introducera immaterialrätt när en forskare ska publicera sin forskningsrapport, då riskerar betydande immaterialrättsliga tillgångar att gå förlorade. Jag skulle gärna se att immaterialrätt inkluderas i samtliga masterutbildningar, säger Peter Strömbäck.
– Immaterialrätt ger forskare möjlighet att ta kontroll över den innovativa processen genom att själva avgöra vilken grad av öppenhet och tillgänglighet man vill att forskningsresultatet ska omfattas av. Peter Strömbäck rekommenderar forskare att nyttja den kostnadsfria och heltäckande globala patentdatabasen för att bevaka forskningsläget i sin nisch. Han uppmanar även forskare att ansöka om IP-checkar från Vinnova, ett finansiellt stöd som gör det möjligt för forskare att anlita extern experthjälp i sitt immaterialrättsliga arbete.

”Immaterialrätt ger forskare möjlighet att ta kontroll över den innovativa processen.”

Nationell strategi krävs
Finland och Danmark har formulerat nationella strategier för att omsätta immateriella tillgångar i nytta. Peter Strömbäck anser att även Sverige behöver en nationell strategi, en kraftsamling kring hur vi ska arbeta strategiskt med att nyttiggöra landets immateriella tillgångar.
– En sådan strategi skulle även sända viktiga signaler till forskarsamhället. Vi har visserligen en forsknings- och innovationsproposition som pekar på vikten av IP-frågor, men en nationell strategi är helt nödvändig. 90 procent av det som exporteras från Sverige är immaterialrättsintensivt, och företagens efterfrågan på medarbetare med immaterialrättslig kompetens är mycket hög. Jag anser även att de stora forskningsfinansiärerna bör kräva att forskningsprojekten som beviljas finansiering avsätter någon procent av sitt anslag till IP-frågor, säger han.

Lämna inte akademin för tidigt

Jane Walerud, entreprenör och affärsängel. Foto: Walerud Ventures
Jane Walerud, entreprenör och affärsängel. Foto: Walerud Ventures

– Mitt råd till forskargrupper som vill söka investerare är att stanna i forskningen lite längre än de tror är nödvändigt. För även om det är svårt att skaffa anslag är det inte lika svårt som att få en kund när man inte har en tillräckligt färdig produkt, säger Jane Walerud, entreprenör och affärsängel.

Att avgöra vilka forskningsprojekt som har potential att bli något stort är ingen lätt uppgift. Jane Walerud är en av de som flera gånger lyckats omsätta andras idéer i framgångsrika affärer och företag. Mest känd är hon kanske som Klarnas första investerare. Lensway och Graphmatech är andra exempel på verksamheter som Jane Walerud varit med och tagit till marknaden.
Ett grundläggande råd hon vill ge till alla forskare som vill förverkliga sina idéer med hjälp av externa investerare är att inte ha för bråttom.
– Det gäller att komma så långt man kan när man fortfarande kan få forskningsfinansiering. För även om det är svårt att skaffa anslag är det inte lika svårt som att få en kund när man inte har en produkt. Det felet ser jag ofta. Stanna kvar i akademin ett tag till, det är mitt främsta råd.
Ett annat råd från Jane Walerud är att tänka efter före.
– Det räcker inte med att ha en produkt som fyller ett behov. Produkten måste fylla ett behov som en stor grupp av människor tycker är viktigt och även är villiga att betala för. Det finns en massa saker som folk tycker är viktiga, men det är inte samma sak som att de är beredda att betala för dem.

”Även om det är svårt att skaffa anslag är det inte lika svårt som att få en kund när man inte har en produkt.”

Framgångsrikt forskningsprojekt
Ett skolexempel på forskningsprojekt, numera bolag, som när det begav sig uppfyllde alla punkter är AirForestry. De utvecklade ett helt nytt sätt att gallra skog, och Walerud Ventures kom där tidigt in som investerare.
– AirForestry gallrar skogen från luften med hjälp av drönare. Det är skonsamt mot den lokala miljön samtidigt som det banar väg för ökad biologisk mångfald. Det gör också att mindre buskar och träd kan stå kvar och ge ägarna en vackrare skog. De får även 30% mer skogstillväxt på 20% större tillväxtyta eftersom marken och rötterna inte skadats av skogsmaskiner som gör stickvägar. Verksamheten fyller alltså ett behov som många tycker är viktigt och det finns en stor grupp människor, i det här fallet skogsägare, som är villiga att betala, konstaterar Jane Walerud.

Deep tech för levande planet
Andra exempel på verksamheter som Walerud Ventures investerat i på senare tid är Paebbl och Graphmatech där den gemensamma nämnaren är djupteknologi för den levande planeten.
– För sju år sedan när vår dotter började arbeta med oss gjorde hon klart att hon inte bara ville jobba med deep tech utan med deep tech för den levande planeten. Och det är här som vårt investeringsfokus ligger idag. Bolagsidéerna ska gagna klimatet och en levande planet. Vi vill göra skillnad på riktigt, fastslår Jane Walerud.

Efterlyser ingenjörsutbildning med fokus på additiv tillverkning

Göran Backlund, teknikchef på Saab Dynamics. Foto: Saab
Göran Backlund, teknikchef på Saab Dynamics. Foto: Saab

– Jag skulle önska att det kom ut ingenjörer från universiteten som har additiv tillverkning i ryggraden, lever i tron att allt 3D-printas och blir grymt besvikna när de upptäcker att så inte är fallet, säger Göran Backlund, teknikchef på Saab Dynamics.

Göran Backlund kan se tillbaka på en lång yrkeskarriär inom Saab. Som nyutexaminerad maskiningenjör i mitten av 1980-talet deltog han bland annat i utvecklingen av Gripen. Sedan har det, som han själv säger, rullat på.
– Jag har arbetat inom olika delar av koncernen under nästan hela min yrkesbana. För tio år sedan kom jag till Saab Dynamics där jag ansvarar för teknikledning och teknikstrategi. Till det kommer ett koncernuppdrag med fokus på additiv tillverkning, även kallat AM eller 3D-printing, och hur vi ska använda det inom Saab.
AM (additive manufacturing) är ett område som bedöms växa kraftigt inom i stort sett alla industrigrenar. Fördelarna är många och Göran Backlund berättar att han sedan flera år tillbaka försökt få universiteten att inse vikten av ingenjörsprogram med inriktning mot additiv tillverkning.
– För det handlar inte bara om att gå en kurs. AM för med sig ett helt nytt sätt att tänka. Jag skulle önska att det kom ut ingenjörer från universiteten som har AM i ryggraden, lever i tron att allt 3D-printas och som blir grymt besvikna när de upptäcker att så inte är fallet. Det är dom vill vi ha – NU! Hade akademin lyssnat då jag flaggade för detta för redan fem år sedan, då hade vi idag haft nybakade 3D-ingenjörer. Nu ska vi i stället försöka rekrytera människor som inte finns.

”Att vi är så små och ändå lyckats göra oss ett namn i branschen tror jag beror på svensk ingenjörskonst.”

Smartare
Ett annat område som är fortsatt stort inom Saab är AI.
– AM och AI är två områden som i grunden kommer att förvandla produktportföljen på Saab, för det finns avsättning för dessa teknologier i stort sett överallt. Vi kanske kommer att göra liknande system i framtiden, men de kommer att bli mycket smartare.
Sensorteknik är ett annat spännande framtidsområde.
– Här pågår en mycket spännande utveckling där sensorerna blir mindre i storlek, bättre i kvalitet och ständigt billigare. Möjligheterna med sensortekniken ökar konstant.
På frågan om hur Sveriges försvarsindustri står sig internationellt svarar Göran Backlund att svensk försvarsindustri är en väldigt liten spelare i världen.
– Att vi är så små och ändå lyckats göra oss ett namn i branschen tror jag beror på svensk ingenjörskonst. Kanske har vi tvingats vara extra finurliga för att vi inte har lika starka finansiella muskler som kollegorna i branschen, och då måste man vara smart och innovativ på samma gång.
Vad gäller svensk försvarsforskning tycker Göran Backlund att Sverige kanske inte sticker ut i en internationell jämförelse, men att forskningen heller inte ligger i bakvattnet.
– I förhållande till landets storlek tycker jag att det bedrivs ett mycket aktivt forskningssamarbete med både inhemska och internationella akademier. Nya teknologier ger nya möjligheter – vi går vi en spännande framtid till mötes.

Stora teknikskiften väntar i spåren av 6G

Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. Foto: Daniel Roos
Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. Foto: Daniel Roos

– 6G kommer att möjliggöra säkra och motståndskraftiga anslutningar mellan människor, företag och verksamhetskritiska infrastrukturer. När vi tittar tillbaka, om kanske 20 år, tror jag vi kommer att se otroliga teknikskiften i dess spår, säger Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson.

FoU-enheten på Ericsson har precis lagt sista handen vid 5G. Högst på agendan just nu står vidareutvecklingen av 5G Advanced samt skiftet till nästa generation av trådlös teknik – 6G.
– Systemet befinner sig nu i forskningsfas och vi arbetar för fullt med både interna projekt och en rad samarbetsprojekt inom EU och andra regioner i världen. Siktet är inställt på att starta standardiseringen under 2025 och driva produktutvecklingen parallellt. Om cirka fem år räknar vi med att standarden ska vara hyfsat klar och då kunna presentera några tidiga system med en bredare lansering under 2030, säger Magnus Frodigh.

Nya möjligheter
Exakt vad 6G kommer att föra med sig säger han är svårt att svara på.
– När vi gjorde 4G såg vi kanske inte Uber, Facebook och Twitter framför oss. De tjänsterna uppstod som innovationer i spåren av de nya möjligheterna som gavs. Samma sak nu, när 5G byggs ut och initialt mest används som ett mobilt bredband. Men det vi ser framför oss är att 5G verkligen ska bidra till digitaliseringen, till exempel för att samla in digital mätdata från den verkliga världen som sedan överförs till den digitala. Här skulle man kunna göra en massa nya tjänster för att effektivisera saker och processer i de smarta städerna, fabrikerna och hemmen.
Mycket av detta, säger Magnus Frodigh, kommer troligen att ta fart under andra halvan av 5G.
– För att kunna skala upp och erbjuda dessa möjligheter till alla industrier och konsumenter behöver vi ett kraftfullare system från 2030 och framåt. Och det är här som 6G kommer in i bilden.

AI-baserat
Tanken med 6G är att systemet ska erbjuda den utökade uppkopplingskapacitet som krävs i morgondagens samhälle. Systemet ska även ha en högre grad av robust, säker, pålitlig och energieffektiv kommunikation som samverkar med beräkningskraft ute i mobilnäten.
– Allt kommer att vara byggt och designat för att vara datadrivet och AI-baserat, det gäller både hur själva nätplattformen byggs samt alla applikationer ovanpå den. Det är mycket underliggande teknik som kommer att bli tillgänglig, så vi har väldigt stora förändringar framför oss, säger Magnus Frodigh.

”Allt kommer att vara byggt och designat för att vara datadrivet och AI-baserat.”

Gemensam vision
En stor utmaning längs vägen är att designa ett system som ska vara både hållbart, kostnadseffektivt och uppfylla det framtida samhällets behov.
– Framtidens nätverk kommer att vara en grundläggande komponent för praktiskt taget alla delar av livet. De ska bidra till att samhälle och industrier fungerar och samtidigt tillgodose såväl människors som intelligenta maskiners kommunikationsbehov. För att klara det måste industri, akademi och samhälle arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Exakt vilka nya möjligheter som uppstår i spåren av 6G vet vi inte idag. Det får framtiden utvisa, fastslår Magnus Frodigh.

Samverkan är nyckeln till framgång

Kristian Abel, VP och chef för Vehicle Engineering och Stefan Christiernin, forskningschef på Volvo Cars R&D. Foto: Volvo Cars
Kristian Abel, VP och chef för Vehicle Engineering och Stefan Christiernin, forskningschef på Volvo Cars R&D. Foto: Volvo Cars

Sverige är ett relativt litet land utan större skalfördelar, där en av de största framgångs­faktorerna är den goda samverkan mellan industri, akademi och samhälle. Men kompetensbrist är ett stort hot och det behövs ett starkare ”sense of urgency” att implementera ny teknik för att Sverige inte ska tappa mark till andra länder.

Det menar Kristian Abel, VP och chef för Vehicle Engineering och Stefan Christiernin forskningschef på Volvo Cars R&D.
Kristian har 35 års erfarenhet från Automotive i olika positioner och Stefan har en bakgrund inom både industri och akademi och kom till Volvo Cars för fem år sedan. Innan dess var han bland annat vicerektor på Högskolan Väst och forskare vid Chalmers.
– För ett litet land är det avgörande att olika sektorer samarbetar, och det är vi generellt duktiga på i Sverige. Titta bara på ett fenomen som industridoktorand, där forskare är anställda inom industrin och samtidigt doktorerar i akademin. Det är en enormt bra manifestation av samarbete och utbyte mellan näringslivet och akademin. Vi har ett stort program för industridoktorander med omkring 50 platser, och dessa personer bidrar enormt, säger Stefan Christiernin.
Volvo har ett väl etablerat samarbete med flera olika lärosäten för både forskning och utbildning, men också några särskilt högprofilerade samarbeten, bland annat med Uppsala, Chalmers och Lund om batteriutveckling och med Jönköping, Chalmers och RISE om megacasting, som är en teknik för storskalig pressgjutning av aluminiumkomponenter. Volvo Cars är också starkt engagerat i AI Sweden, ett datavetenskapligt centrum med parter från både näringsliv och akademi.
– För oss är den här typen av samarbeten avgörande, inte bara för att ligga i framkant i FoU, utan även för vår kompetensförsörjning. Akademin är vår kornbod och vi sitter i samråd med flera olika högskolor. Exempelvis har vi varit med och initierat ett nytt masterprogram på Chalmers med inriktning mot fordonsindustrin. Det är en enorm konkurrens om ingenjörer, och att rekrytera rätt kompetens är en av våra största utmaningar, berättar Kristian Abel, som sitter i ett samråd på maskinsektionen på Chalmers, det lärosäte där han själv tog sin examen innan han kom till Volvo.

”Det är en enorm konkurrens om ingenjörer och att rekrytera rätt kompetens är en av våra största utmaningar.”

Tappar fart
Sverige har en lång tradition som industrination och ligger fortfarande långt fram när det gäller material. Men en modern bil innehåller stora mängder mjukvara, och där rör sig inte Sverige lika snabbt som de vassaste konkurrentländerna.
– Andra länder drar ifrån och vi måste stärka FoU och säkra kompetensförsörjningen när det gäller mjukvaruprogram, med AI, maskininlärning och annat. Det är enormt viktigt om Sverige ska kunna behålla en ställning i främre ledet. Vi behöver också ett mycket starkare ”sense of urgency” för att implementera ny teknologi i färdiga produkter. I länder som Kina och USA går utvecklingscyklerna mycket snabbare, säger Kristian Abel.
Det är inte bara digitaliseringen och de alltmer komplexa produkterna som skapar utmaningar. Den snabba elektrifieringen av fordonsflottan och målet att den ska vara helt fossilfri 2045 ställer nya krav. Alla måste samlas för att den gröna omställningen ska bli verklighet.
– Vi på Volvo Cars vill leda den här utvecklingen. Vi har ökat investeringen i FoU kraftigt de senaste sju åren, berättar Stefan Christiernin.
– Men det är en komplex process. Våra fordon innehåller flera tusen delprodukter och samtliga av dessa måste vara fossilfira för att kedjan ska hålla. Elinfrastrukturen måste också hålla jämn takt. Alla måste dra åt samma håll. Helheten är väldigt viktig.

Öppna upp ännu mer
De båda menar att Sverige måste fortsätta att bygga på den styrka som ligger i de nära, väletablerade banden mellan näringsliv, högskolor och myndigheter. Denna trippelhelix är en av landets allra främsta konkurrensfördelar och den kan bli ännu bättre.
– Fortfarande finns lite för mycket av ett regionalt tänkande och vi skulle gärna se en större samverkan mellan olika landsändar, säger Kristian Abel.
– Även internationellt skulle Sverige kunna öppna sig mer. Ta bara en sådan sak som att Sverige, trots sina duktiga forskare, ligger under snittet i projekt med forskningsmedel från EU. Det visar att det finns potential att koppla upp sig ännu mer med omvärlden.

RISE:s roll är mer relevant än någonsin

Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

2023 är ett intensivt år för det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE, som utför tillämpad forskning tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn, och driver ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Under året invigs inte mindre än tre storskaliga forskningsanläggningar och testlabb. RISE vd Pia Sandvik beskriver 2023 som ett all time high vad gäller nysatsningar för forskningsinstitutet som utgör en viktig länk mellan näringsliv och akademi.

Samhällets gröna omställning, framtidens energiförsörjning och transportsektorns elektrifiering är tre viktiga fokusområden för RISE.
RISE står för mångfald och diversifiering genom att representera ett brett forskningsfält som innefattar allt från samhällsbyggnad, skog och transport till ICT, biovetenskap och hälsa. Under 2023 invigs bland annat en ny testbädd för elektriska fordon och komponenter. Målsättningen är att verksamheten ska bli en av få öppna och neutrala mötesplatser för samarbete och innovation i Europa. Här ska nya samarbeten kunna uppstå mellan stora och små företag, likväl som mellan industri, akademi och institut. RISE är också en aktiv aktör i framväxten av den svenska batteriindustrin. Under andra halvåret 2023 inviger man ett nytt världsunikt säkerhetslabb i Borås där framtidens batterier ska chockas, skakas och provoceras till extrema temperaturer i en kontrollerad miljö.
– Bioekonomi är ytterligare ett prioriterat forskningsområde för oss. I slutet av 2023 inviger vi en ny pilothall för bioekonomi i Örnsköldsvik. Anläggningen är en del av Bioeconomy Arena, en nationell kraftsamling för industrialisering och kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster. Här ska framtidens biobaserade produkter och lösningar utvecklas, skalas upp och kommersialiseras, säger Pia Sandvik.

”Sverige behöver bli en mer aktiv spelare i europeiska forskningssammanhang, annars riskerar vi att gå miste om värdefulla möjligheter.”

Mer offensiva
Hennes främsta drivkrafter som vd för RISE är att vara med och stärka Sveriges konkurrenskraft via relevant och efterfrågad forskning. Under de kommande åren ska RISE fortsätta utveckla sin förmåga till såväl spets som bredd och även bli en mer aktiv internationell forskningsaktör. Samtidigt anser hon att Sverige behöver ta för sig mer på den europeiska forskningsarenan.
– Vi är en nation med en lång tradition av att tidigt anamma ny teknik. Vi är framsynta på alla sätt, men behöver tydliggöra våra konkurrensfördelar gentemot övriga EU. Vi är fortfarande små på EU-arenan, även i jämförelse med motsvarande forskningsinstitut i andra europeiska länder. Sverige behöver bli en mer aktiv spelare i europeiska forskningssammanhang, annars riskerar vi att gå miste om värdefulla möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och samverkan, säger Pia Sandvik.

Komplexa framtidsfrågor
Den svenska industrinära forskningen står inför flera utmaningar som kan relateras till systemförändringar under de kommande åren.
– Hela innovationssystemet behöver kontinuerligt fundera mer på vilka frågor som bör hanteras i ett större perspektiv och vilka teknologier som krävs för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver bli bättre på att identifiera de nyckelteknologier som är av strategisk betydelse, säger Pia Sandvik.
Hon ser en stadigt ökad efterfrågan på RISE:s tjänster och samlade kompetens, vilket den gröna omställningen, elektrifieringen och det geopolitiska läget har bidragit till.
– Allt mer forskning fokuserar på storskaliga, tvärvetenskapliga och komplexa framtidsfrågor, vilket kräver ett systemperspektiv som kan hålla ihop helheten. Just systemförståelse är en av våra främsta styrkor. Vi ser även ett ökat behov av samverkan med akademin. Några av de områden vi satsar mycket på nu är Centrum för cybersäkerhet, där vi bedriver tillämpad forskning och kompetensutveckling inom cybersäkerhet samt vårt centrum för tillämpad AI, där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare möts, säger Pia Sandvik.