Presentation
KTH SMaRC

Utvecklar nästa generations intelligenta undervattensrobotar

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Fredrik Hjerling
Peter Sigray, föreståndare för SMaRC 2, Hans Wicklander, styrelseordförande och Ivan Stenius, forskningsledare och föreståndare för SMaRC 1. Foto: Fredrik Hjerling
Peter Sigray, föreståndare för SMaRC 2, Hans Wicklander, styrelseordförande och Ivan Stenius, forskningsledare och föreståndare för SMaRC 1. Foto: Fredrik Hjerling

SMaRC, Swedish Maritime Robotics Center, är ett nationellt tvärvetenskapligt industriforskningscentrum för maritim robotik, en unik forskningsmiljö med uppdrag att utveckla framtidens smarta undervattensrobotar.

Ambitionen är att de undervattensrobotar som utvecklas inom ramen för SMaRC kommer att innebära ett paradigmskifte för undervattensdomänen. Den första etappen av SMaRC inleddes 2017 och avslutas 2024, då en andra sjuårig etapp tar vid med finansiering från KTH, Saab och FMV.
Sverige har historiskt sett en stark position inom undervattensteknik, med ubåtar i världsklass och obemannade system. SMaRC säkerställer att Sverige behåller sin globala position i övergången från autonoma till intelligenta undervattenssystem som kommer att vara smartare, ge längre räckvidd, ha större uthållighet och kosta mindre än dagens system. SMaRC:s primära mål är att höja den totala systemprestandan för obemannade maritima robotar, vilket förutsätter en nära samverkan mellan olika ingenjörsdiscipliner och industriella partner. SMaRC startades våren 2017 och finansieras fram till december 2024 av Stiftelsen för strategisk forskning. Centret fokuserar på fyra forskningsdiscipliner; autonomi, uthållighet, perception och kommunikation för att utveckla nästa generations maritima robotik för havsproduktion, miljöövervakning, och för att värna samhället.

Sveriges största forskningssatsning
SMaRC har under sju års tid byggt upp en värdefull och stabil bas för utveckling av framtidens intelligenta undervattensrobotik. Nu har forskningscentrets fortlevnad säkrats, vilket ger ytterligare möjligheter att testa teknologin ute i fält och dessutom förse svensk industri med attraktiv och mycket efterfrågad nyckelkompetens. SMaRC 2 väntas pågå i sju år med fokus på att fortsätta etablera Sveriges största akademiska forskningssatsning inom marinrobotik, med forskning som har en nära koppling till industrins och myndigheters behov.
– Vi befinner oss för närvarande i övergången från SMaRC 1 till SMaRC 2. Vi har lagt grunden för SMaRC med statliga medel och går nu vidare in i nästa fas tillsammans med Saab och FMV. Vi har under sju års tid initierat ett flertal pågående projekt inom undervattensområdet, tack vare finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning, som har utgjort en viktig bas för vårt forskningsområde och de viktiga framsteg vi hittills gjort, säger Peter Sigray, ny föreståndare för SMaRC.

Nationella och internationella partners
SMaRC 1 hade ett tydligt fokus på ingenjörsvetenskap, medan SMaRC 2 bygger vidare på befintlig forskning genom att bland annat instifta ett marint robotiklabb dit externa användare kan vända sig med sina idéer.
– I SMaRC 1 fokuserade vi mycket på ingenjörsvetenskapen och att få undervattensrobotarna att fungera, navigera och kommunicera. Framöver lägger vi ett större fokus vid robotarnas perception, navigation samt att tillgängliggöra den infrastruktur och de resurser som kan göra SMaRC 2 till en nod och samarbetspartner för nationella och internationella partner, säger Hans Wicklander, styrelseordförande för SMaRC.
– Vi har hittills genererat ett dussintal disputerade individer som gått vidare ut i svensk industri och stöder den med eftertraktad spjutspetskompetens som stärker dess konkurrenskraft. Dessutom har vi utgjort bas för ett stort antal examens- och projektarbetare, vilket säkerställer att vår kompetens får en god spridning i såväl industrin som på myndigheter. Industrin uppskattar särskilt att våra doktorander kombinerar en gedigen teoretisk kompetens med praktisk erfarenhet från våra gemensamma demonstrationsperioder ute i fält, säger Hans Wicklander.

KTH – SMaRC

Swedish Maritime Robotics Centre, SMaRC, är ett nationellt centrum med fokus på robotik under vatten som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. Partner i SMaRC 1 var KTH, FMV, Saab, Ocean Infinity, FOI, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Partner i SMaRC 2 är KTH, Saab, Försvarsmakten och FMV.

smarc.se