Teknikföretagen

Nyckeln till Sveriges forskningsframgång

Publicerad 12 juni 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Erik Thor
Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen. Foto: Erik Thor
Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen. Foto: Erik Thor

Näringslivet står idag för 74 procent av investeringarna i forskning och innovation, vilket innebär att svensk industri är mycket forsknings- och innovationsintensiv. För att de globala teknikföretagen ska fortsätta göra forskningsinvesteringar i Sverige krävs, enligt Teknikföretagens vd Pia Sandvik, att staten höjer sin ambitionsnivå genom att öka investeringarna i forskning och innovation, och intar en mer strategisk inriktning som stimulerar näringslivets forskningsinvesteringar.

Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är stark, men kan inte tas för given.
– Vi vill att ambitionsnivån i forsknings- och innovationspolitiken höjs. Staten behöver öka den offentliga finansieringen till forskning och utveckling så att den motsvarar minst 1 procent av BNP. Det krävs att staten med sina investeringar visar vägen och därigenom katalyserar totala FoU-satsningar i Sverige som omfattar mellan 4 och 5 procent av BNP, säger Pia Sandvik, som tidigare varit vd för RISE i sju år, och hösten 2023 tillträdde sin nuvarande position på Teknikföretagen.
Pia Sandvik betonar vikten av att strategiska innovationsprogram ges långsiktiga finansiella förutsättningar för att lyckas.
– OECD har i en rapport konstaterat en bristande långsiktighet i de innovationsprogramssatsningar som görs. Industrin och forskare behöver ha förutsägbarheten i långsiktiga åtaganden, inte minst eftersom det ofta rör sig om långa tidsaspekter för att utveckla ny kunskap. Hittills har svensk forskningsfinansiering varit alltför låst till ett fyraårsperspektiv, säger Pia Sandvik.

”Staten behöver öka den offentliga finansieringen till forskning och utveckling.”

Välkomnar nationell strategi
Sverige har länge fått kritik för att inte ha en strategisk plan för forskningssatsningar, vilket har gjort att satsningar på teknik och innovation har utmärkts av kortsiktighet, underfinansiering och en ryckighet, med effektförluster och otydlighet som följd. Flertalet europeiska länder har redan strategiska nationella planer på plats. I maj 2024 meddelade regeringen att man har gett Vinnova i uppdrag att formulera en sådan. Uppdraget ska redovisas i oktober.
– Det här har länge varit ett av våra prioriterade policyförslag på det forsknings- och innovationspolitiska området. Det är helt avgörande för svensk teknikindustri att de investeringar som görs i forskning och innovation går till att bygga nya teknologiska styrkeområden för Sverige. Men då måste vi veta var ska vi satsa och hur vi gör detta på bästa sätt. Industrin, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och akademin bör tillsammans identifiera ett antal teknologier som man bör satsa långsiktigt på, säger Pia Sandvik.