MSB

Finansierar forskning för ett säkrare samhälle

Publicerad 12 juni 2024
Text: Annika Wihlborg
Monica Svantesson, tf chef för MSB:s forskningsenhet.
Monica Svantesson, tf chef för MSB:s forskningsenhet.

Forskning ger nya perspektiv, säkrare beslutsunderlag och utvecklad metodik i arbetet med olyckor, kriser och krig samt bidrar till att identifiera nya hot och risker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finansierar behovsinriktad forskning som bidrar till medborgarens trygghet, säkerhet och ett fungerande samhälle, vid såväl större olyckor som kriser och krig.

MSB delar årligen ut drygt 100 miljoner kronor fördelat på ett sextiotal olika forskningsprojekt utifrån visionen ”Kunskap som gör skillnad för ett säkrare samhälle”.
Samhället står inför multipla och komplexa hot och risker, vilket ställer ökade krav på beredskap och hantering av olika typer av samhällsstörningar och händelser parallellt. Sedan januari 2024 arbetar MSB enligt en ny forskningsinriktning, som sammanfattar myndighetens övergripande forskningsinriktning fram till 2028.

”Framöver krävs mer resurser och utökade anslag, inte minst till forskning som bidrar till totalförsvaret som en helhet.”

Årliga planer för forskningsinsatser
– Vår forskningsinriktning kompletteras med årliga planer för forskningsinsatser. Genom årliga insatser kan vi ligga i fas med allt annat som görs inom samhällsskydd och beredskap i Sverige, säger Monica Svantesson, tf chef för MSB:s forskningsenhet.
– Våra forskningsutlysningar omfattar allt från kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot till cyber- och informationssäkerhet. Vi beviljar även anslag till forskning som rör skydd mot olyckor, förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser och för ökad brandsäkerhet, säger Monica Svantesson.
Försvarsberedningen har i ett relativt färskt betänkande betonat behovet av ökade satsningar på svensk totalförsvarsforskning, alltså forskning som berör såväl det militära som det civila försvaret.
– Sedan Ryssland annekterade Krim har fler anslag till försvarsforskning beviljats. Framöver krävs mer resurser och utökade anslag till forskning som bidrar till totalförsvaret som en helhet, säger Monica Svantesson.

Potential för stärkt samverkan
Totalförsvarsforskningen kan exempelvis handla om hur man tar fram och delar lägesbilder, om att utveckla tekniska system som gynnar både den civila och militära sidan av totalförsvaret eller om hur olika transport- och logistiklösningar kan stödja totalförsvaret. För att åstadkomma det behöver MSB och Försvarsmakten fortsätta utveckla sitt forskningssamarbete.
– Vi samarbetar med flera aktörer inom forskningsfinansiering, exempelvis Formas och NordForsk, men jag ser potential för oss att framöver stärka vår samverkan kring forskningsfinansiering ytterligare, till exempel med beredskapsmyndigheterna, säger Monica Svantesson.