Presentation
Jernkontoret

Utan kompetens ingen omställning

Publicerad 15 juni 2023
Gert Nilson, teknisk direktör (foto: Pia Nordlander, Bildn) och Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret. (foto: Anja Callius)
Gert Nilson, teknisk direktör (foto: Pia Nordlander, Bildn) och Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret. (foto: Anja Callius)

Den svenska stålindustrin driver på klimatomställningen genom ett antal omfattande och mycket spännande utvecklingsprojekt, som Hybrit. Dock kan omställningen försenas om inte tillgången på kompetens är tillräckligt stor.

Det konstaterar Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, och fortsätter med att berätta att den kompetens som behövs är både grundläggande baskompetenser inom materialteknik och kompetenser inom nya tekniker som digitalisering och AI.
– Svensk järn- och stålindustri har redan en hög grad av automation, men det finns många intressanta utmaningar kvar för att säkerställa att de stora utvecklingsprojekten kommer att leda till den viktiga klimatomställning som alla jobbar för.

Fossilfritt kräver nya lösningar
De utmaningar som ligger framöver handlar bland annat om att lösa de många anpassningar av teknik och resursutnyttjande som kommer att behövas som en följd av övergången till en fossilfri stålproduktion.
– Det är exempelvis bara en liten andel av den järnmalm som tas fram idag som passar rakt av i den fossilsnåla produktion som många ståltillverkare i världen nu planerar för. Det innebär att järnmalmsleverantörerna behöver modifiera sina processer och anpassa sitt utbud. Ett annat exempel är att den reduktionsprocess vi nu fasar ut är grundvalen för många bra recirkulära processer där restprodukter tas om hand på olika sätt. De nya fossilfria processena kommer därför att kräva nya typer av recirkulation för att bli klimat- och materialeffektiva, förklarar Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret.

Stålindustrin drivande
Svensk stålindustri är en av de starkt drivande industrikrafterna som idag ser till att klimatomställningen verkligen kan bli av.
– Det stora projektet Hybrit kan sägas vara en följd av den vision som stålindustrin tog fram redan 2013. I den slog man fast att man skulle leda teknikutvecklingen, utveckla branschens individer samt bara tillverka samhällsnyttiga produkter. Genom att man där och då identifierade klimatkrisen som ett akut problem så satte man i gång att hitta lösningar, förklarar Gert Nilson.

Behöver många nya medarbetare
För att inte tappa fart i alla de viktiga omställningsprojekt som pågår i stålindustrin kommer det nu att behövas många nya medarbetare.
– Vi välkomnar alla med ett starkt intresse av att bidra till klimatomställningen, allt från bergsingenjörer till AI- och maskininlärningsspecialister, avslutar Christer Ryman.

Jernkontoret

Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Organisationen vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är Jernkontoret en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt.

www.jernkontoret.se