Rymdforskning

Svensk rymdforskning viktig för klimatforskningen

Publicerad 15 juni 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Jonas Böttiger
Fotomontage: Thomas Utsi / SSC

Sverige är en kompetent rymdforskningsnation som ligger långt framme i arbetet med att utveckla olika typer av teknik och metoder. För att kunna behålla duktiga svenska rymdforskare och bli en mer betydelsefull aktör internationellt krävs dock utökade forskningsanslag. Det anser Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman.

– Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet, som bland annat ansvarar för statligt finansierad nationell och internationell rymdforskning. Vi stöder såväl nyfikenhetsforskning som tillämpad forskning och långsiktiga forskningsåtaganden som sträcker sig en bit in på 2030-talet, säger Anna Rathsman.
Rymdforskning har många tillämpningsområden och är bland annat av hög relevans för klimatforskningen. Rymdforskning kan exempelvis underlätta arbetet med att identifiera träd som är angripna av granbarkborrar eller mäta hur tjocka isarna är där isbrytare används. Rymdforskningen har även en avgörande roll i arbetet med att kartlägga effekten av långsamma klimatförändringar. Forskning i tyngdlöshet är ytterligare ett område med breda tillämpningsområden, bland annat inom läkemedelsforskning och materialforskning.

”Vi behöver bli bättre på att länka samman entreprenörer och forskare.”

Värdefull infrastruktur
– Kvaliteten på de forskningsansökningar vi får in är generellt sett mycket hög. Vi önskar i många fall att vi skulle kunna bevilja medel till fler projekt, säger Anna Rathsman.
Rymdstyrelsen är en civil myndighet, men Anna Rathsman påminner om vikten av att identifiera synergier mellan civil och militär forskning med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget.
– En utmaning för rymdforskningen generellt handlar om att få fler nya aktörer att nyttja den värdefulla infrastruktur som rymden utgör med största möjliga varsamhet, genom att minimera mängden rymdskrot och säkerställa att rymden i första hand används för civila intressen. Vi behöver också bli bättre på att länka samman entreprenörer och forskare med spännande innovationer, säger hon.

Esrange viktig konkurrensfördel
Anna Rathsman betraktar rymdbasen Esrange utanför Kiruna som en ovärderlig tillgång för den svenska rymdforskningen. Få andra länder har tillgång till en rymdbas med så omfattande skyddade markytor dedikerade till rymdverksamhet. Det ger forskarna mycket goda möjligheter att genomföra banbrytande forskningsprojekt med exempelvis forskningsraketer och forskningsballonger.
– Sverige har många duktiga rymdforskare inom flera områden. För att kunna behålla dem långsiktigt och göra det möjligt för dem att få betydande roller i globala forskningsprojekt krävs ökade investeringar i rymdforskning. Sverige som rymdforskningsnation har inte råd med att kvalificerade kompetenser flyttar utomlands framöver, säger Anna Rathsman.

Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen. Foto: Jonas Böttiger