Presentation
Högskolan Väst

Stärker sin position som forskningsnav för hållbara elfordon

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Peter Wahlström
Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst. Foto: Peter Wahlström
Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst. Foto: Peter Wahlström

En storskalig elektrifiering av fordonsflottan ställer krav på innovativa lösningar och ett helhetsperspektiv som omfattar hela värdekedjan från design och materialtillverkning till leveransklart elfordon. Vid Högskolan Väst bedrivs omfattande forskning med fokus på hållbar elfordonsutveckling, i nära samverkan med fordonsindustrin och akademin.

En av Högskolan Västs mest profilerade forskningsmiljöer är inriktad på en hållbar omställning av fordonsindustrins elektriska drivlinor. Här har man bland annat forskat kring möjligheterna att ersätta sällsynta jordartsmetaller som används vid tillverkning av elfordon med ferrit, en restprodukt från stålindustrin.
– En av våra främsta vetenskapliga styrkor är att vi forskar kring framtidens hållbara elfordonsutveckling utifrån ett holistiskt perspektiv som inkluderar hela systemet. Vi har alla de kompetenser och pusselbitar som krävs för att minimera klimatavtrycket i hela värdekedjan, från design och produktion till implementering och materialåtervinning, säger Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid
Högskolan Väst.

Minimerar energiförluster
Fordonsforskningen på Högskolan Väst syftar dels till att minimera förlusterna i drivlinan, exempelvis genom att använda lättviktskomponenter i så hög utsträckning som möjligt. Ytterligare en ambition är att minimera klimatpåverkan i tillverkningen av de elektriska fordonens material och komponenter.
– Ett helhetsperspektiv på den elektriska drivlinans samtliga delar och en nära samverkan mellan teknikområdena är en förutsättning för att kunna identifiera begränsningarna och eventuella flaskhalsar i kedjan från design till materialåtervinning. Då uppstår i många fall även synergieffekter mellan teknikområdena, säger Boel Ekergård.
Högskolan Väst ingår i det nationella kompetenscentret SEC, Swedish Electromobility Center, som bedriver forskning och utveckling av e-mobilitet som elfordon, hybridfordon och laddningsinfrastruktur. Utöver industrin utgör Uppsala universitet en viktig samarbetspartner i forskningen, som för närvarande befinner sig i ett expansivt skede. Forskargruppen har nyligen förstärkts med en lektor i materialframställning. Ytterligare en lektor rekryteras med fokus på kraftelektronik rekryteras för tillfället.

Ökat fokus på materialbearbetning
– Vi har kompetensen kring hur olika material och legeringar byggs upp på strukturnivå och hur man i nästa steg kan tillverka dessa material på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Därefter implementerar vi komponenterna i den elektriska drivlinans delsystem. På senare tid har vi även fokuserat allt mer på att analysera hur man kan bearbeta olika material utan att påverka dess grundegenskaper i alltför hög utsträckning, säger Boel Ekergård.
För närvarande pågår arbetet med att bygga en testbädd för framtidens elfordon i nära samverkan med industriella partners. Den första delen av testbädden invigs i höst, vilket öppnar nya möjligheter att testa fullskaliga tillverkningsmetoder och produktionssätt.
– Vi har också ambitionen att bli ett ledande centrum för batteriåtervinning, vilket ytterligare skulle stärka vår position som forskningscentrum för framtidens hållbara elfordon. Ännu en ambition är att bygga en demonstrationsplattform för automatiserad demontering av batterier, säger Boel Ekergård.

Uppskattade kurser
Högskolan Västs forskare inom hållbara elfordonslösningar sprider sina rön och sin kompetens även via kurser för yrkesverksamma. Det rör sig om kortare kurser på mellan 2,5 och 7,5 högskolepoäng och intresset från näringslivets sida är stort, inte minst från de små och medelstora företagen.
– Många yrkesverksamma betraktar våra kurser som ett sätt att få en närmare kontakt med akademin, och att uppdatera och fördjupa sin kompetens inom teknikområden som berör framtidens hållbara elfordon. Vi utökar därför successivt vår satsning på dessa kurser, säger Boel Ekergård.

Högskolan Väst – Elfordon

Högskolan Väst driver spetsforskning och utbildning inom elektroteknik och produktionsteknik.
Högskolan Väst har som ett led i detta etablerat forskningsmiljön Primus, som via KK-stiftelsens program ”KK-miljö” ska utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Syftet är ytterst att stärka svensk industri och konkurrenskraft.

hv.se