Multidisciplinära forskningscentrum

Multidisciplinära centrum för att lösa framtidsutmaningar

Publicerad 15 juni 2023
Text: Cristina Leifland Foto: Johan Marklund
Gergana Hamberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Johan Marklund

Två av de stora utmaningar som Sverige och EU står inför är att förebygga folksjukdomar och att säkra tillgång till sällsynta metaller och mineraler. Därför satsar Stiftelsen för strategisk forskning på två nya multidisciplinära forskningscentrum, MRC, för att bygga ledande forskning om preventiv medicin och om utvinning och anrikning av kritiska metaller.

Syftet med centrumen är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för att fylla kunskapsluckor i områden där det finns stora behov och utmaningar. Genom att samla spetskompetens hoppas man på vassare resultat och snabbare tillämpning.
Sedan tidigare finns ett MRC för halvledardesign. Nu lanseras de två nya satsningarna MetMin, för forskning om strategiska metaller och mineraler och MedPrev för medicinsk primärprevention.
MetMin har fokus på metaller och mineraler som är innovationskritiska, sällsynta, nödvändiga för grön och smart omställning eller som inte bör handlas från konfliktzoner.
– Coronapandemin och geopolitiska händelser har visat hur sårbart Sverige och Europa är när det gäller tillgång till ett antal kritiska råvaror. EU förlitar sig nästan helt på import från ett fåtal länder och det leder till stora försörjningsrisker. Nu finns ett uttalat mål att högst 70 procent av kritiska råvaror ska importeras från länder utanför EU, berättar forskningssekreterare Gergana Hamberg på SSF.

”Strategisk forskning säkerställer en långsiktig utveckling av de här viktiga sektorerna i Sverige.”

Stor potential i Sverige
Ny teknologi och inte minst den gröna omställningen har samtidigt gjort att behovet av dessa kritiska metaller och mineraler ökat kraftigt. Sverige har betydande fyndigheter av flera av de här råvarorna och kan bli en viktig leverantör, med fokus på hållbar gruvdrift. Det finns också stor potential att förbättra återvinning av metaller, något som i dagsläget försvåras av bristfälliga processer och brist på skrotmaterial. Det är också ett område där Sverige har stor kompetens.
– Strategisk forskning säkerställer en långsiktig utveckling av de här två viktiga sektorerna i Sverige. Vi har redan starka industrier och en blomstrande forskningsgemenskap och med MRC-MetMin kan vi samla de ledande kompetenserna för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång under en sexårsperiod, säger Gergana Hamberg.

Johan Nilsson, forskningssekreterare på SSF.

Proaktiv vård
Det andra nya multidisciplinära forskningscentrumet, MedPrev, har som mål att förebygga sjukdom och främja hälsa genom primärprevention. Det handlar alltså inte om att sätta in åtgärder för de som redan drabbats, utan att generellt förebygga sjukdom och främja ett friskare liv för alla.
– Man kan säga att satsningen syftar till att främja ett skifte från en reaktiv vård, där man fokuserar på de som redan drabbats av sjukdom eller ohälsa, till en proaktiv vård där man arbetar preventivt och hälsofrämjande. Det är i högsta grad ett strategiskt område eftersom Sverige står inför flera demografiska utmaningar, såsom en åldrande befolkning. Dessutom är det naturligtvis ett värde i sig att människor håller sig friska, säger forskningssekreterare Johan Nilsson.
Primärvården har en central roll i det nya centrumet, vars forskning ska vara kliniskt tillämpbar inom primärvården, med en jämn spridning i såväl stad som landsbygd. Centrumet ska bygga på ett aktivt forskningssamarbete mellan primärvården och akademiska institutioner, sjukhus och näringslivet.
– Vi specificerar inte vilka sjukdomar forskningen ska fokusera på, men de ska uppfylla kriterierna för att betraktas som folkhälsoproblem, det vill säga drabba minst en procent av befolkningen. Det kan exempelvis handla om hjärt-kärlsjukdomar, diabetes eller cancer, säger Johan Nilsson.
Precis som i de andra två multidisciplinära centrumen ska arbetet bygga på en nära samverkan med aktörer i andra sektorer. Bidraget är på 60 miljoner kronor över sex år.
– Medicinsk forskning tar ofta lång tid att tillämpa och vi har inga krav på att rönen ska implementeras redan under projektets livstid. Däremot skall ansökan innehålla en plan för hur erhållna forskningsresultat är tänkta att implementeras. Det är ett långsiktigt arbete, framhåller Johan Nilsson.

MRC:

  • Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, fokuserar i sin nuvarande strategi på forskningscentrum, baserade på multidisciplinär forskning som har potential att skapa helt nya teknologier och lösningar inom naturvetenskap, medicin och teknik.
  • Totalt avsätter stiftelsen flera hundra miljoner kronor för att bygga fem till tio multidisciplinära forskningscentrum i världsklass, där akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle samverkar.