WISE

WISE är en historisk materialforskningssatsning

Publicerad 17 juni 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Investor / Linköpings universitet
Sara Mazur, director strategic research Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och ordförande för WISE. Foto: Investor
Sara Mazur, director strategic research Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och ordförande för WISE. Foto: Investor

Via det tolvåriga forskningsprogrammet WISE, som inleddes i början av 2022, har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse avsatt drygt 3 miljarder kronor för att stärka Sveriges position inom materialforskning. Just materialforskning är ett nyckelområde för att Sverige ska bibehålla sin konkurrenskraft i världens gröna omställning.

Världsproduktionen av material står för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Varje år utvinns 90 miljarder ton råvara globalt för att framställa olika material, en mängd som förväntas fördubblas till 2050. Utvinningen sker till stor del av icke förnybara ämnen vilket orsakar en stor belastning på miljö, samhälle och klimat.
Syftet med WISE är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också ska göra bättre teknologi möjlig för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.
Målet för programmet är att förstå och kunna skapa nya materialsystem ner på atomnivå.

Internationella forskargrupper
– Det övergripande målet med WISE är att Sverige ska bli snabbare, bättre och mer konkurrenskraftigt inom materialforskning. En viktig grundförutsättning för den här kraftsamlingen är att det finns en väldigt bra bas av forskare inom det här området i Sverige. Vi satsar för att Sverige ska bli världsledande, med fokus på excellens och långsiktighet, säger Sara Mazur, director strategic research Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och ordförande för programmet. Hon har tidigare varit forskningschef på Ericsson och KTH-doktor inom fusionsplasmafysik.
Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras till de sex deltagande svenska universiteten, en forskarskola ska byggas upp med plats för 180 doktorander och 180 postdoktorer. Av dessa är 30 industridoktorander och 30 postdoktorer från industrin. Inom ramen för WISE hoppas man bland annat kunna utveckla helt återvinningsbara batterier, framtidens energisnåla elektronik, solenergidriven rening av vatten, luft och koldioxid samt material för morgondagens hållbara teknologier och infrastruktur.

”Det övergripande målet med WISE är att Sverige ska bli snabbare, bättre och mer konkurrenskraftigt inom materialforskning.”

Bidrar till hållbar tillväxt
Genom nära samverkan i så kallade forskningsarenor skapas möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter mellan akademi och företag. Industrin får ta del av forskningsfronten inom materialvetenskapen och forskarna får insikter i företagens utmaningar.
WISE har fyra strategiska fokusområden: energi, rening av luft, vatten och jord, cirkulär filosofi kring material samt nya innovationer inom materialvetenskap som kan få stor relevans för hållbarhetsutvecklingen. I satsningen ingår sex svenska lärosäten och Linköpings universitet är värd för programmet.
– Vår förhoppning är att WISE ska utmynna i många spännande produkter och innovationer och att vi därigenom kan bidra till en hållbar tillväxt. Samtliga anslag inom ramen för WISE tilldelas via öppna utlysningar. Det här är ett oerhört spännande forskningsområde där Sverige har goda möjligheter att stärka sin konkurrenskraft, säger Sara Mazur.
Tvärvetenskapliga samarbeten förväntas även ske med forskare inom de övriga stora Wallenbergprogrammen, som Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP samt Wallenberg Wood Science Center, WWSC, Datadriven Life Science, DDLS, och Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT.

Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet och föreståndare för WISE. Foto: Linköpings universitet
Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet och föreståndare för WISE. Foto: Linköpings universitet

Möjliggör nya utbildningsprogram
– De länder som historiskt sett tagit en ledarposition i samband med omfattande samhällsomställningar har satsat på att tillägna sig ny kunskap. Kunskapen om nya och hållbara material är en av samhällets största utmaningar men även en av dess främsta möjligheter. Framtiden handlar till stor del om att generellt minska användningen av material och samtidigt öka andelen cirkulära material. Här finns många kunskapsluckor att fylla, säger Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet och föreståndare för WISE.
WISE är historiskt även med internationella mått eftersom det är Sveriges och kanske även världens hittills enskilt största satsning på materialforskningsområdet.
– För att en så här storskalig och långsiktig satsning ska bli framgångsrik behövs många olika typer av mötesplattformar där akademi, offentlig sektor och företag kan mötas. WISE är en kunskapssatsning som på sikt möjliggör nya utbildningsprogram. Ett forskningsområde som jag tycker är särskilt intressant är hur företag kan inkludera en produkts återvinning redan i samband med att den designas. Det handlar om att tänka till och ha med slutfasen av en produkts liv redan på ritbordet, säger Magnus Berggren.