Riksdagen

Så tycker riksdagspartierna

Publicerad 17 juni 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Övriga partier i Sveriges riksdag har svarat på tre frågor om Sverige som forskningsnation. Här följer deras svar.

Ilona Szatmári Waldau, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Foto: Agnes Stuber / Vänsterpartiet
Foto: Agnes Stuber / Vänsterpartiet

På vilket sätt vill Vänsterpartiet stärka Sverige som forskningsnation och innovationsnation?
– Forskarsamhällets frihet att själv formulera och söka svaren på sina vetenskapliga frågeställningar är en viktig princip för forskningspolitiken. Både forskningens kvalitet och nytta är beroende av att politiker inte styr ämnesområde, inriktning och avgränsning. Den politiska styrningen bör därför röra sig på en övergripande nivå. Det finns dock tillfällen när samhällsintressena motiverar mer styrda satsningar, exempelvis inom klimatteknik eller virusforskning.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera de kommande åren?
– Generellt vill vi öka grundforskningen men vi vill också se stora riktade satsningar på att ställa om samhället för att möta klimatförändringarna.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– Samverkan mellan företag, universitet, forskningsinstitut och myndigheter är viktigt för att få en verksamhet som inte bara styrs av kortsiktiga vinstmotiv utan av utvecklingsmöjligheter. Vänsterpartiet vill forma fler fysiska centra där forskning och innovation möter näringslivet.

Maria Nilsson, Forskningspolitisk talesperson, Liberalerna

Foto: Liberalerna
Foto: Liberalerna

På vilket sätt vill Liberalerna stärka Sverige som forskningsnation och innovationsnation?
– Frågor om forskningskvalitet måste på nytt komma i fokus. Vi har under de senaste åren arbetat för stärkt spetsforskning och fler excellenscentrum. För detta krävs en ungdomsskola som präglas av kvalitet i undervisning och en högre utbildning som lägger grunden för en forskning i världsklass. Det är också centralt att Sverige långsiktigt tar till vara de möjligheter som de stora materialanläggningarna ESS och Max IV för med sig.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera de kommande åren?
– Svensk forskning behöver flytta fram sina positioner bland annat när det gäller artificiell intelligens, avancerade material, medicin, fossilfri elproduktion, ”negativa utsläpp” och rymdteknologi.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– Vi behöver göra mer för att stärka svenska företags FoU-satsningar i Sverige. Det kan dels handla om att det ska vara meriterande att under perioder arbeta inom FoU-sektor i näringslivet. Det kan också handla om ytterligare förstärkt FoU-avdrag.

Fredrik Christensson, Utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet

Foto: Centerpartiet
Foto: Centerpartiet

På vilket sätt vill Centerpartiet stärka Sverige som forskningsnation och innovationsnation?
– Vi vill skapa bättre villkor för företag att bedriva forskning, och samverkan mellan lärosäten och näringsliv är viktig för svensk konkurrenskraft. Vi vill också se ökat basanslag för lärosätena då det skapar långsiktiga förutsättningar för ökad profilering, tryggare anställning och villkor för forskarna. I grunden vill vi stärka och bevara den akademiska friheten och yttrandefriheten. Vi måste ha oberoende forskning för att kunna förstå och lösa samhällsproblem.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera de kommande åren?
– Vi vill se stärkt forskning och innovation för de gröna näringarna. Vi vill se stärkt forskning inom hälso- och sjukvården och mer satsningar på energiforskning och innovation för att nå klimatomställningen till 2040.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– Den största andelen av svenska investeringar i forskning och utveckling kommer från privata investeringar, och vi behöver skapa attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer, och bättre villkor för företag att bedriva forskning i Sverige.

Patrick Reslow, Gruppledare för utbildningsutskottet, Sverigedemokraterna

Foto: Sverigedemokraterna
Foto: Sverigedemokraterna

På vilket sätt vill Sverigedemokraterna stärka Sverige som forskningsnation och innovationsnation?
– Sverige ska åter bli en ledande forsknings- och innovationsnation. Sverigedemokraterna vill understryka värdet av akademisk frihet och meritokrati så att de bästa förmågorna tas tillvara och innovativa idéer får utlopp. Vi vill se satsningar på utbildningskvalitet hellre än hög genomströmning. Forskningsfriheten måste öka, vilket sker genom ökade basanslag till lärosätena och minskade anslag till råden.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera de kommande åren?
– Vi är generellt sett försiktiga när det gäller styrning av forskning, men prioriterar naturvetenskaperna i allmänhet och rymdforskning samt kärnenergiforskning i synnerhet.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– Näringslivets satsningar på forskning och utveckling i Sverige motsvarar över 70 procent av den totala finansieringen. För bättre samverkan vore det av värde att först och främst tillerkänna företagen deras betydelse för svensk forskning och utveckling.

Pia Steensland, Talesperson i högre utbildning och forskning, Kristdemokraterna

Foto: Kristdemokraterna
Foto: Kristdemokraterna

På vilket sätt vill Kristdemokraterna stärka Sverige som forskningsnation och innovationsnation?
– Tilldelning av forskningsanslag bör styras av vetenskaplig kvalitet och ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av högsta kvalitet. Tydliga karriärvägar, baserade på meriteringsanställningar, är en annan viktig del.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera de kommande åren?
– För att stimulera de bästa och mest innovativa forskningsidéerna värnar vi forskningens autonomi och det fria forskningsstödet. Vi budgeterar också för ett antal strategiska forskningssatsningar i syfte att stärka kvinnors och äldres hälsa samt kärnkraften och dess bidrag för att säkra framtidens energiförsörjning.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– Om vi tar Life Science-sektorn som exempel är det viktigt att hälsodata blir tillgängligt för forskning. Vårt förslag om ett statligt ansvar för hälso- och sjukvården skulle också undanröja de administrativa hinder som dagens organisation med 21 regioner utgör för kliniska prövningar.

Camilla Hansén, Talesperson för högre utbildning och forskning, Miljöpartiet

Foto: Miljöpartiet
Foto: Miljöpartiet

På vilket sätt vill Miljöpartiet stärka Sverige som forskningsnation och innovationsnation?
– Vi värnar den akademiska friheten och den fria forskningen. Vi vill höja basanslagen och ge högskolor och universitet större rådighet över forskningsfinansieringen. Samtidigt bör en del av de pengar som samhället satsar kunna vara föremål för politiska prioriteringar och strategiska satsningar, fler långsiktiga forskningsprogram.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera de kommande åren?
– Vi vill satsa på grundforskning och forskningsfinansiering som inte är öronmärkt. Vi ser ett stort behov av att stärka klimatforskningen, inte minst den tvärvetenskapliga, för att motverka klimatförändringarna och klimatanpassa samhället.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– En god samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer är avgörande för att vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför. Vi vill också förbättra möjligheterna att arbeta både inom näringslivet och akademin och att växla mellan dessa under sitt yrkesliv.