Presentation
Nyttokompass

Jernkontorets kompass för samhällsnytta

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Pia Nordlander, Bildn
Gert Nilsson, teknisk direktör på Jernkontoret, och Kristian Skånberg, forskningschef på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn
Gert Nilsson, teknisk direktör på Jernkontoret, och Kristian Skånberg, forskningschef på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn

2050 ska inget annat än samhällsnyttiga produkter lämna den svenska stålindustrins företag, enligt industrins vision. En ny kompass med målen i Agenda 2030 som poler ska hjälpa dem dit.

Jernkontoret har utvecklat en samhällsnyttokompass som hjälper till att belysa positiva och negativa samhällseffekter av en produkt eller idé. Effekterna ställs mot samtliga 17 mål i FN:s Agenda 2030 – mål som är odelbara.
– Det har FN varit tydliga med. Ska du nå hållbarhet måste du adressera alla målen och säkerställa att du både gör nytta där du avser göra nytta, och att du inte gör skada någon annanstans, säger Gert Nilsson, teknisk direktör på Jernkontoret.
Han exemplifierar:
– De amerikanska motorvägarna syftade till att bygga ihop USA, men i stället skapades det lokalt skilda världar på vardera sida om vägarna med effekten att man klöv städer.
Samma princip gäller överallt, menar han. En produkt som till exempel en elmotorcykel kan ha positiv klimateffekt om bilägare byter till den, men skapa motsatt effekt om den används av dem som tidigare cyklade. Kompassen hjälper till att förutse sådana egentliga effekter, vilket av målområdena i Agenda 2030 de än må uppstå i. Den pekar ut vilka mål som måste tas hänsyn till och vilka sorts aktörer som behöver prata med varandra.

Redo att tillämpas
Kompassen har utvecklats för stålindustrins såväl som andra sektorers värdekedjor, och en internationellt användbar fullskalemodell finns nu redo att tillämpas.
Kristian Skånberg, forskningschef på Jernkontoret, lyser upp när han berättar om möjligheterna.
– Vi sitter i en samhällssituation som inte är så enkel då de problem vi brottas med ofta hänger ihop. Kompassen ger en möjlighet att också hitta lösningar som hänger ihop och kan ta oss framåt. Ska vi skapa verklig samhällsnytta krävs ofta bredare forskningsansatser än de vi vanligtvis tillämpar. Fler discipliner måste inkluderas, fler aktörer måste bli hörda och fler perspektiv måste belysas. Det är ett ganska stort pussel där alla bitarna måste vara med och ingen disciplin kan få företräde. Vi kan inte bara älska våra egna mål utan måste inse att vi är en del av en helhet, säger Kristian.
– Kompassen ger inte slutresultatet men en väldigt bra startpunkt för att hitta samhällsnyttiga vägar för att orientera oss fram mellan de samverkande målen, säger Gert och får medhåll av Kristian:
– Se det som en inbjudan till samarbete – på en massa olika plan.

Jernkontoret – nyttokompass

Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Organisationen vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är Jernkontoret en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt.

www.jernkontoret.se