Presentation
DAMI 4.0

Förenklar industrins digitalisering

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Andreas Kassler, professor i datavetenskap, Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap och Leo De Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Andreas Kassler, professor i datavetenskap, Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap och Leo De Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

På Karlstads universitet startades 2021 centrumbildningen DAMI 4.0, en forsknings- och innovationsmiljö med syftet att utnyttja digitaliseringens potential för att göra framtidens industri smartare, mer anpassningsbar och mer hållbar.

DAMI 4.0 – Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4.0 – ska i första hand finnas till för regionens företag men på sikt även bli en nationell resurs.
– Vi har förstått bland våra företag att det kan vara en utmaning att ta de digitala steg som krävs för fortsatt stark konkurrenskraft. Med DAMI 4.0 vill vi göra det enklare för företag att få hjälp av akademin genom att vi blir ett ”One Stop Centrum”, det vill säga det räcker med en enda kontakt med oss så slussar vi dem sedan vidare allteftersom, förklarar Andreas Kassler, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.
Centrumkonceptet skapar möjligheter för olika akademiska discipliner att samverka under samma tak. När centrumet bildades byggdes det kring tre grupperingar:
• AT-LAB – Regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet.
• Karlstad Lean Factory vid ämnet maskin- och materialteknik.
• Datavetenskap med digitalisering, maskininlärning, Cloudpart samt Internet of Things (IoT).

Klicka här för att läsa mer om DAMI 4.0

Hela universitetets expertis
Men redan nu har flera andra grenar av universitetet kopplats in, som cirkulär bioekonomi och energi.
– Det är det som är vår styrka, att vi öppnar upp universitetet och skapar samarbetsvägar mellan de expertisområden som ett visst företag kan ha behov av, förklarar Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.
DAMI 4.0 jobbar utifrån fem aspekter som kan vara av intresse för företagen:
• Migrationsaspekten – hur befintliga system hos ett företag kan migreras ihop med de digitala. Där ingår även säkerhetsaspekter kring vad som kan lagras i moln.
• Infrastrukturaspekten – som inkluderar realtidsnätverk, 5G, molnberäkningar och andra möjliggörande tekniker som krävs för en smart industri.
• Intelligensaspekten – med machine learning, AI, processoptimering, dataanalyser/Big Data etcetera.
• Organisationsaspekten – hur måste en organisation struktureras om för att kunna hantera de digitala verktygen. Det kan handla om nya verksamhetsområden, nya kompetenser, med mera.
• Sociala, hållbara och mänskliga aspekter – hur digitalisering och digital transformation påverkar enskilda individer och samhället i stort, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Ny typ av samverkan
Målet för DAMI 4.0 är ett centrum för regionens företag där grunden läggs för en smart industri i Värmland.
– Det är på sitt sätt en helt ny samverkansstruktur mellan akademi och industri vi åstadkommer, som ska vara hållbar över tid och bli en naturlig mötesplats mellan företag och forskare. Genom industrinära forskningsprojekt skapas starkare och mer konkurrenskraftiga företag till nytta för hela regionen och landet, förklarar Leo De Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet.
DAMI 4.0 bygger på insikten att när tekniska processer blir alltmer komplexa krävs flera olika typer av expertis för att driva utvecklingen framåt.
– För att kunna ta dra nytta av alla nya digitala verktyg måste man samarbeta över disciplingränserna för att möta industrin framtida utmaningar. I det här fallet kopplar vi exempelvis ihop materialteknik med AI och machine learning, förklarar Pavel Krakhmalev.

Stor bredd och flexibilitet
Som exempel på centrumets breda verksamhet tar de tre olika projekt:
• Smart Forge – projektets mål är en prototyp av ett AI-baserat processkontrollsystem som med hög precision autonomt kan styra en smideslinje som optimerar den smidda komponentens kvalitet.
• AIDA – syftar till att möjliggöra nya pålitliga datadrivna industriella IoT-applikationer i realtid genom att bygga ett holistiskt AI-drivet nätverks- och bearbetningsramverk.
• AI4-ENERGY – ett exempel på hur AI, maskininlärning och Cloud / Edge-beräkningar vidareutvecklar förnybara energisystem och skapar förutsättningar för vidareutveckling av det smarta elnätet.
Avslutningsvis välkomnar de tre professorerna alla intresserade att ta kontakt med dem för diskussioner om framtida projekt.
– Med den stora flexibilitet som centrumet bygger på hoppas vi kunna möta de flesta behov som främst små och medelstora företag har för att komma igång med digitaliseringen av sin verksamhet, konstaterar Andreas Kassler.

Klicka här för att läsa mer om DAMI 4.0

Karlstads universitet – DAMI 4.0

DAMI 4.0 är en forsknings- och innovationsmiljö vid Karlstads universitet som bedriver forskning om digital tillverkning för Industri 4.0 samt vidareutvecklar tekniker för Industri 4.0 och avancerad tillverkning för att möta industriella krav.
Företag kan använda centret som en testmiljö för sina egna projekt eller för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. DAMI 4.0 kunde starta tack vare finansiering från Region Värmland och är nu en del i den regionala strategin ”smart specialisering” som går in i en andra fas efter sommaren.

www.kau.se/dami