Industrial Research Centres

Samverkande forskning i halvtid

Publicerad 16 juni 2021
Text: Cristina Leifland Foto: James Horan
Professor Mary O’Kane, ordförande för utvärderingskommittén. Foto: James Horan

IRC, Industrial Research Centres, är ett av SSF:s största program och stödjer banbrytande forskning i samverkan mellan industri och akademi. Nu har projekten kommit halvvägs.
– Programmet är ett lysande exempel internationellt och är av stort värde för Sverige, säger professor Mary O’Kane, ordförande för utvärderingskommittén.

IRC är en långsiktig satsning på systemförändrande strategisk forskning. Målet är att centrumen ska genomföra forskning i samverkan mellan industri och akademi som är till nytta för svensk industri och samhälle. Utmärkande för programmet är ett tydligt fokus på att lösa viktiga samhällsbehov och framtidsutmaningar. Bland annat kommer nya autonoma undervattensfarkoster att tas fram, nya havreprodukter, nya ”smarta” mediciner och bättre behandling av diabetes.
– Sverige är av tradition bra på samverkan och SSF kräver alltid en koppling till samhällsnytta. Men från SSF:s sida vill vi med den här utlysningen täcka upp vita fläckar och stimulera till ett ännu aktivare industriengagemang. Exempelvis så är representanter för industrin i majoritet i centrumens styrelser, och ordföranden är alltid från industrin. Industrin bidrar också med 25 procent av finansieringen, berättar Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF.

”Det finns redan nu utmärkta exempel på vetenskapliga genombrott i projekten.”

Ger incitament
IRC sjösattes 2017 och omfattar fyra projekt: Individanpassad diabetesmedicin, Målsökande läkemedel, Obemannade undervattensrobotar samt ScanOat för utveckling av havrebaserade produkter. Dessa får vardera 75–100 miljoner kronor över åtta år. Nyligen genomförde en internationell utvärderingskommitté en halvtidsuppföljning av projekten.
– Styrkan är hur utlysningen är utformad. Den ger smarta incitament för alla inblandade att uppnå målet att göra industrin mer innovativ och konkurrenskraftig, bland annat genom att industrin är i majoritet i centrumstyrelsen. Det finns också ett starkt engagemang från alla inblandade, säger kommittéordföranden Mary O’Kane, som har en lång akademisk karriär inom informationsteknologi och omfattande erfarenhet av vetenskapliga utvärderingar i såväl hemlandet Australien som internationellt.
Halvvägs igenom programmet har de fyra projekten kommit långt i arbetet att på ett framgångsrikt sätt etablera samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och industri, konstaterar Mary O’Kane.
– Det finns redan nu utmärkta exempel på vetenskapliga genombrott i projekten och vi förväntar oss ännu fler under den andra hälften av programmet, säger hon.

Utmaningar
Utvärderingskommittén har också identifierat utmaningar. För några av centrumen har det tagit tid att hitta ledningsstrukturer och samarbetsformer. Industrins investeringar har varierat och i vissa fall åtminstone i den tidiga fasen legat på ett minimum. Centrumen behöver också planera för framtiden efter att SSF-finansieringen upphört och bestämma vilka fortsatta samarbetsformer de då ska ha.
– Att sätta ett mål för att öka de industriella investeringarna i den andra fasen vore klokt. Men sammanfattningsvis har centrumen varit väldigt framgångsrika, till exempel genom att ha etablerat nya forskningsområden i samverkan med industrin och haft en stor vetenskaplig produktion av högsta internationella standard. Programmet utmärker sig i en internationell kontext tack vare att utlysningen är så noggrant formulerad. Jag menar att detta är precis vad som behövs för att stärka industrin, säger Mary O’Kane.

Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen

De fyra IRC-projekten:

SMarC
Nationellt centrum för marin robotik, för forskning om undervattensrobotar som kan utnyttjas för långvariga uppdrag i svårutforskade undervattensmiljöer. Tillämpningarna är bland annat inom mat-, energi- och råvaruproduktion, miljö- och klimatarbete samt försvar och sjötransporter.

FoRmulaEx
Funktionell leverans av nukleotidbaserade läkemedel. Målet är att utveckla målsökande läkemedel, som på sikt kan revolutionera behandlingen av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och neurologiska sjukdomar.

LUDC-IRC
Lunds universitets diabetescenter, som går i bräschen för forskning vars mål är kunna fånga upp personer i riskzonen för diabetes och dess komplikationer, och att individanpassa behandlingen.

ScanOat
ScanOat forskar om nya havresorter och odlings­metoder. Syftet är att utöka grödans användning inom bland annat livsmedels­produktion och hälsa.