Presentation
HEALiX

Avancerade material för sår som inte vill läka

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Lasse Hejdenberg
Johan Junker, senior forskare, Katastrofmedicinskt centrum och LiU, Daniel Aili, forskningsledare och biträdande professor, LiU, och Torbjörn Bengtsson, professor i medicinsk cellbiologi, ÖrU. Foto: Lasse Hejdenberg
Johan Junker, senior forskare, Katastrofmedicinskt centrum och LiU, Daniel Aili, forskningsledare och biträdande professor, LiU, och Torbjörn Bengtsson, professor i medicinsk cellbiologi, ÖrU. Foto: Lasse Hejdenberg

Effektiva sårvårdsmaterial, friskare patienter, kortare vårdtider och minskad antibiotikaanvändning är några av målbilderna för HEALiX. Ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete med sikte på att skapa bättre förutsättningar för sjukvården att behandla och läka svårläkta sår.

Svårläkta sår är ett stort problem, framför allt för de patienter som drabbas men även för samhället i stort. Mot den bakgrunden har ett stort forskarteam gjort gemensam sak. I det SSF-finansierade projektet HEALiX är målet att utveckla avancerade sårförband baserade på nya biomaterial, som i kombination med antibakteriella peptider och sensorer kan ge effektivare metoder för att läka svårläkta sår.
Tvärvetenskapen är en av de stora styrkorna i projektet. Här finns förutom specialister inom sårvård och mikrobiologi även experter från både materialforskning och industri. En av projektmedlemmarna i HEALiX är ett ett svenskt medicinteknikföretag, S2Medical, som utvecklar förband av biosyntetisk nanocellulosa för sårläkning. Det nära samarbetet innebär att det redan från projektstart funnits en plan för att gå från grundforskning till patienter och faktisk vård.
– I stort sett alla inblandade har tidigare arbetat med avancerade material och metoder för sårläkning. Genom att slå ihop våra tankar och idéer såg vi en möjlighet att bidra och komma med nya lösningar på problemet, berättar Daniel Aili, forskningsledare och biträdande professor vid Linköpings universitet.

Flygande start
Daniel Aili har under flera år samarbetat med Torbjörn Bengtsson, professor i medicinsk cellbiologi och docent Hazem Khalaf vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, liksom med Johan Junker. Kontakter togs tidigt med Kristiina Oksman, professor i trä- och bionanokompositer, och Linn Berglund, biträdande universitetslektor, vid Luleå tekniska universitet.
Gensvaret blev minst sagt positivt och entusiasmen har fortsatt prägla samarbetet som inleddes redan innan anslaget var i hamn.
– Samverkan har löpt väldigt smidigt från dag ett. När SSF-anslaget kom var startsträckan till stor del redan avklarad, berättar Daniel Aili.
Kristiina Oksman och Linn Berglund forskar kring att ta fram nya material, och framställer cellulosananofibrer från till exempel trä. De ser nanocellulosa som ett lovande bio-baserat material för sårläkning, som nu utgör en ny infallsvinkel för deras forskning.
– Vi har länge arbetat med nanocellulosa som ett hållbart material för olika applikationer, men det medicinska området är en särskilt spännande utmaning för att nyttja nanocellulosans naturliga egenskaper, säger Kristiina Oksman.
Den snabba starten har inneburit att forskningsprojektet redan har kommit en bra bit på väg. Siktet är inställt på att utveckla ett förband som både bidrar till att läka såret och underlättar utvärderingen av behandlingen och sårets status med enkla integrerade sensorer.

Flera spår
Forskargruppen i Luleå har redan utvecklat ett nanocellulosamembran, redo för en första validering för användning som förbandsmaterial. Även forskarna i Örebro, som arbetat länge med att förebygga infektioner och påskynda läkning med antibakteriella peptider, har kommit långt.
– Vi har studerat peptider under många år och sett att de är väldigt effektiva mot olika sjukdomsframkallande bakterier, som exempelvis antibiotikaresistenta stafylokocker, berättar Torbjörn Bengtsson.
Örebrogruppens forskning har resulterat i en antibakteriell komponent som just nu testas på levande organismer i laboratoriet i Linköping. Parallellt jobbar gruppen i Linköping med att integrera de antibakteriella peptiderna med materialet som Luleåforskarna arbetar med att ta fram.
– Forskningen går i flera parallella spår men vi jobbar mycket med att integrera, kombinera och utvärdera de olika koncepten tillsammans, förklarar Daniel Aili.
Det övergripande målet och visionen för projektet är att skapa nya och bättre möjligheter att läka svårläkta sår.
– Infekterade sår är ofta svårläkta och ett förband som ger en tidig indikation på infektion och kan bidra till att stoppa infektionen kommer att vara till stor nytta för patienterna samtidigt som samhällets vårdbörda minskar. Dessutom gör peptiderna bakterierna mer känsliga för antibiotika, vilket innebär lägre doser. På så vis kan våra förband även minska risken för utveckling av antibiotikaresistens, fastslår Torbjörn Bengtsson.

Kristiina Oksman, professor i trä- och bionanokompositer, och Linn Berglund, biträdande universitetslektor, vid Luleå tekniska universitet.
Kristiina Oksman, professor i trä- och bionanokompositer, och Linn Berglund, biträdande universitetslektor, vid Luleå tekniska universitet.
LiU – HEALiX

HEALiX – avancerade sårvårdsmaterial för svårläkta sår. Experter inom klinisk sårvård, forskning och industri ska tillsammans utveckla antimikrobiella sårvårdsmaterial, baserade på peptider och nanocellulosa framställd av skogsråvara. Målet är att minimera behovet av omläggningar och reducera behandlingstider. Projektet ska även studera om man kan bygga in enkla indikatorer i förbanden som visar när såren behöver ses om.
Projektet stöds av SSF under perioden 2019-10-01–2024-12-31

Projektledare:

Daniel Aili
Division of Biophysics and Bioengineering, Department of Physics, Chemistry and Biology
Linköping University
Tel: 013-288984
Epost: daniel.aili@liu.se

Torbjörn Bengtsson
Department of Medical Sciences
Örebro University
Tel: 070-185 53 88
Epost: torbjorn.bengtsson@oru.se

Kristiina Oksman
Division of Materials Science, Department of Engineering Sciences and Mathematics
Luleå University of Technology
Epost: kristiina.oksman@ltu.se

Johan Junker
The Center for Disaster Medicine and Traumatology and Experimental Plastic Surgery, Department of Biomedical and Clinical Sciences
Linköping University
Epost: johan.junker@liu.se

www.healix.se