Starka miljöer på regionala lärosäten

Publicerad 25 juni 2019
Text: Cristina Leifland

Eva Schelin, nytillträdd vd för KK-stiftelsen. Foto: Johan Olsson
Eva Schelin, nytillträdd vd för KK-stiftelsen. Foto: Johan Olsson
De nya universiteten och högskolorna spelar en viktig roll för att stärka FoU och utveckla näringslivet i Sveriges alla regioner.
KK-stiftelsen bygger starka forskarmiljöer på dessa lärosäten, i nära samverkan med det lokala näringslivet och samhället.

– Det blir en enorm kraft när aktörer från olika sektorer alla samverkar för att möta utmaningar, säger Eva Schelin, nytillträdd vd för KK-stiftelsen.
KK-stiftelsen är en av de nio oberoende forskningsfinansiärer som bildades i samband med att löntagarfonderna avvecklades 1994. KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att finansiera forskning och utbildning vid 22 högskolor och nya universitet runt om i Sverige. Alla projekt kräver samfinansiering och en aktiv medverkan av näringslivet. Till skillnad från andra aktörer styr inte KK-stiftelsen bidragen genom att bestämma innehållet i forskningen eller hur lärosätena ska utvecklas.
– Medel från KK-stiftelsen är långsiktiga och används för att bygga miljöer som gör läro­sätena starka inom sina respektive nischer. Lärosätena och näringslivet vet själva vilka behov de har och disponerar bidragen på det sätt som bäst gagnar deras syften utifrån det vi kommit överens om i avtalen. Många forskningsfinansiärer är mer tematiska i sitt upplägg och har styrda utlysningar, men vi kompletterar alla varandra och skapar en helhet. Tillsammans bidrar vi till att bygga ett starkt kunskapssamhälle, säger Eva Schelin.

Skapar starka miljöer
KK-stiftelsen har en rad olika pågående program och projekt runt om i Sverige, som bidrar till starka miljöer och korsbefruktning mellan akademi, näringsliv och övriga samhället. Expertkompetensprogrammet, exempelvis, är ett program för yrkesverksamma där akademin och näringslivet gemensamt skapar förutsättningar för ett avancerat livslångt lärande genom skräddarsydda, kvalitetssäkrade kurser.
Forskningsprofiler är ett program som ger lärosätena möjlighet att i samverkan med näringslivet utveckla en riktigt stark, internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett avgränsat område. KK-stiftelsen har även 16 pågående forskarskolor med över 200 industridoktorander, som i sin tur utvecklar och stärker hela branscher med sin höga kompetens.
Flera av KK-stiftelsen program löper i två till fyra år, men KK-miljöer är riktigt långsiktiga program som spänner över åtta till tio år. Ett sådant program ger möjlighet för ledningen vid lärosätet att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategier för att utveckla kompletta miljöer där forskning och utbildning på avancerad nivå samspelar.
– Eftersom näringslivet samverkar i samtliga av våra program och projekt finns alltid en avnämare med konkreta behov. Det är aldrig forskning för forskningens egen skull, utan allt vi gör är tydligt behovsmotiverat och relevant, säger Eva Schelin.

Skev fördelning
Nya universitet och högskolor tar emot 40 procent av alla studenter i Sverige men får endast elva procent av statliga forskningsmedel. 2018 beviljade KK-stiftelsen 500 miljoner kronor i nya projekt, vilket i realiteten betyder en miljard kronor inräknat näringslivets samfinansiering. Det är ett rejält tillskott, och Eva Schelin menar att KK-stiftelsen fyller ett viktigt behov som inte tillgodoses på annat håll.
– Enligt högskolelagen ska högre utbildning i Sverige grundas på forskning och vetenskap och då är det inte rimligt att fördelningen av de statliga medlen är så skev. Vi gör stor skillnad genom att bidra till att högskolorna och de nya lärosätena kan uppfylla kraven. Det stärker hela systemet, säger hon.
Eva Schelin tillträdde som vd för KK-stiftelsen i mars i år. Hon är civilingenjör i maskinteknik med examen från Chalmers och en licentiatexamen från Linköpings universitet. Genom sin karriär har hon arbetat med samhällsbyggnad på ett eller annat sätt. Närmast kommer Eva Schelin från tjänsten som vd på IQ Samhällsbyggnad.
– Det är väldigt spännande att få fortsätta att verka för ett gott samhälle i mitt nya uppdrag. Högskolorna och de nya universiteten är enormt viktiga för näringslivet och den offentliga sektorn i våra olika regioner. Vi bygger starka forsknings- och utbildningsmiljöer som gör stor nytta för Sveriges konkurrenskraft och samhället i stort.

Fakta KK-Stiftelsen
KK-stiftelsen bidrar till forskning och utbildning vid Sveriges nya universitet och högskolor för att bygga internationellt konkurrenskraftiga, kompletta miljöer. Alla projekt bedrivs i nära samarbete med näringslivet, som också står för hälften av finansieringen. KK-stiftelsens kapital uppgår till cirka 9 miljarder kronor, och varje år delas cirka en halv miljard kronor ut till olika projekt.