Presentation

FCAI – en kraftsamling för finsk och nordisk AI-forskning

Publicerad 26 juni 2018

Samuel Kaski, ansvarig för FCAI och Jouko Lampinen, dekan på Aalto-universitetet.
Samuel Kaski, ansvarig för FCAI och Jouko Lampinen, dekan på Aalto-universitetet.
För att ytterligare stärka Finlands position på den globala AI-arenan har Aalto universitetet gått samman med Helsingfors universitet för att bilda ett forskningscentrum för artificiell intelligens, Finnish Center för Artificial Intelligence (FCAI). FCAI utvecklar nästa generations interaktiva, pålitliga och dataeffektiva AI-lösningar. Finland har en lång tradition av och står globalt i främsta ledet när det gäller just AI-utveckling.

Både Sverige och Finland har kommit långt i samhällets digitala transformation. Båda länderna har också den infrastruktur som krävs. Dessutom har industriföretagen förmåga att ta till sig den digitala tekniken på ett mer effektivt sätt än i många andra länder. I Finland har Aalto-universitetet länge varit drivande på forskning kring samhällets digitala transformation, IoT, cybersäkerhet och mjukvaruutveckling.

Sammanför universitet, industri och offentlig sektor inom AI
– Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på en ökad forskningssamverkan med fokus på AI mellan de nordiska länderna inom såväl akademin som näringslivet. De nordiska länderna har likartade samhällsvärderingar och har även kommit långt i sin tekniska utveckling. En nordisk forskningsallians inom AI stärker Nordens position på den globala AI-arenan. Det är nödvändigt, inte minst eftersom konkurrensen från bland annat de asiatiska länderna blir allt tuffare, säger Samuel Kaski, ansvarig för FCAI.
FCAI stöttar och stärker AI-forskningen genom att sammanföra universitet, industriella aktörer och offentlig sektor. FCAI bedriver sin forskning i partnerskap med ett femtontal finska företag, däribland Tieto och Nordea. De är intresserade av att bredda sin samverkan till att även inkludera svenska företag, forskningsfinansiärer och akademin, inte minst för att tillsammans kunna påverka den europeiska AI-agendan.

Tacklar AI-utvecklingens tre största utmaningar
FCAI:s forskning fokuserar på tre utmaningar som i dagsläget utgör flaskhalsar för en bredare implementering av AI-system. En av dessa utmaningar är en bristande tillgång på data. Merparten av värdet med Big Data ligger i det enorma antalet små frågor som datamängderna kan besvara, men data blir ofta en knapphändig resurs. GDPR och andra datasäkerhetsförordningar gör att datamängderna är utspridda i ett stort ekosystem, vilket ofta leder till en konkret brist på data för företag som vill genomföra Big Data-analyser.
– Vår forskning gör AI tillämpbar på betydligt fler områden. Det gör vi genom att använda vår samlade kompetens i form av modeller och genom att möjliggöra integritetsskydd för att dela data, säger Jouko Lampinen, dekan på Aalto-universitetet.
Den andra utmaningen som FCAI:s forskning tacklar är AI-systemens pålitlighet. Många AI-system är känsliga för manipulation och datastölder. FCAI:s forskare utvecklar system som har integritetsbevarande och säker AI och metoder som kan beakta osäkerheter i data och beslutsfattande. Målsättningen är att utveckla AI-applikationer som lever upp till kraven på datasäkerhet och utveckla nya användningsområden för AI. Målsättningen är också att forskningen ska öka samhällets förtroende för säkra AI-applikationer, vilket gör att AI kan appliceras på bredare front i hela samhället.

Utvecklar AI-applikationer som förstår mänskligt beteende
– Vi forskar exempelvis om hur AI-applikationer kan användas för känslig patientdata i sjukvården. Området kallas privacy preserving machine learning. AI-system kan i framtiden prognostisera behandling och behandlingsresultat för enskilda patienter, men då krävs AI-lösningar som även tar hänsyn till alla känsliga sekretessfrågor kring just patientdata, säger Samuel Kaski.
FCAI:s tredje fokusområde är att utveckla AI-applikationer som förstår användarens drivkrafter och beteende. Resultatet är AI-applikationer som kan förstärka mänskliga förmågor i en mängd uppgifter. Framtidens AI-lösningar behöver vara tillräckligt intelligenta för att förstå hur människor skulle agera i olika situationer och därefter utföra handlingen på ett effektivt vis. En virtuell assistent på datorn som har en inbyggd förståelse för mänskligt beteende har exempelvis en förmåga att dyka upp precis när den efterfrågas och inte när användaren ägnar sig åt något helt annat.

Aalto University – FCAI
Aalto universitet och universitetet i Helsingfors har tillsammans bildat Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI). FCAI utvecklar nästa generations AI-lösningar som är interaktiva, pålitliga och dataeffektiva. FCAI sammanför akademin med näringslivet och offentliga aktörer.
fcai.fi