Immaterialrättslig kompetens avgörande för forskares framgång

Publicerad 28 juni 2017
Text: Annika Wihlborg

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.
Grundläggande kännedom om och kompetens kring immaterialrättsliga frågor är en nödvändig baskunskap för alla forskare, oavsett inriktning. Kunskap och förståelse för immaterialrätt är viktigt, både för att skydda enskilda forskares tillgångar och för att värna om den svenska forskningens värde, nationellt och internationellt.

– Forskningsresultat är en immateriell tillgång som bör förvaltas på ett strategiskt och affärsmässigt sätt. Forskare som vill tillgängliggöra sina forskningsresultat, lägga grunden till nya innovationer eller kanske starta eget företag har mycket goda skäl att skaffa sig en grundläggande immaterialrättslig förståelse och kompetens. Varje enskild forskare behöver inte ha djupgående kunskaper, utan för mer avancerade immaterial­rättsliga frågeställningar bör man självklart anlita expertis, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV.
PRV har sedan 2016 ett utökat fyra år långt regeringsuppdrag där universitet och högskolor är en av flera prioriterade målgrupper. Uppdraget går ut på att PRV ska sprida kunskap om immaterialrättens betydelse för svensk innovation och tillväxt. Sedan 2016 har PRV därför genomfört ett antal seminarier och utbildningstillfällen för forskare runtom i Sverige. De erbjuder dessutom en konceptutbildning i immaterialrätt för doktorander på samtliga svenska lärosäten.

Samverkar med innovationskontor
– Många forskare verkar idag i en global miljö, vilket gör det ännu mer angeläget att veta hur man kan tillvarata sina immateriella rättigheter på den internationella arenan. I den svenska forskarutbildningen ingår ännu inte immaterialrätt som ett obligatoriskt inslag, vilket det gör i många andra länder. Det är därför viktigt att svenska forskare tillgodogör sig den kompetensen på annat sätt, exempelvis via våra seminarier, säger Susanne Ås Sivborg.
PRV samarbetar även med innovationskontor runtom på landets högskolor och universitet. Planen är att ytterligare utöka samarbetet för att på olika sätt kunna öka forskares kompetens kring immaterialrättsliga frågor.
– Grundläggande immaterialrättslig kompetens placerar forskaren själv i förarsätet, vilket innebär att de själva styr hur och i vilka sammanhang deras forskningsresultat ska användas. Mitt budskap till forskare är att fundera kring hur de vill hantera den immateriella tillgång som deras forskningsresultat utgör, säger Susanne Ås Sivborg.