SSF agil aktör för strategisk forskning

Publicerad 7 juni 2016
Text: Cristina Leifland, Foto: SSF

Lars Hultman, vd för SSF.
Lars Hultman, vd för SSF.
Samverkan mellan akademi och näringsliv för relevans och hög vetenskaplig kvalitet utmärker forskning som stöds av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.
– Vi bidrar till såväl strategisk grundforskning som nyttiggörande av forskningsresultat, säger vd Lars Hultman.

SSF är Sveriges största oberoende offentliga forskningsstiftelse, med utbetalningar på närmare 600 miljoner kronor om året. Fokus är på forskning som är av särskild strategisk betydelse för Sverige och det svenska näringslivet och som bidrar till att lösa olika samhällsproblem. Exempel på prioriterade områden för SSF är IKT (Informations- och kommunikationsteknik), material- och produktionsteknisk forskning samt livsvetenskaperna med ökat fokus på teknologier som bioteknik. Forskningen är typiskt tvärvetenskaplig och spänner från grundforskning till den tillämpade. I nästa forskningsstrategi 2017–2021 avser SSF att i det närmaste fördubbla bidragen till 1 miljard kronor om året.
– Vi menar att en allt för liten del av Sveriges totala anslag går till den strategiska forskningen, som i mycket är avgörande för den framtida svenska konkurrenskraften. Vi ser hur industrin minskar avsättningen till FoU i Sverige. Forskning är helt globaliserad. Svenska och utländska företag konkurrerar om de starkaste forskningsmiljöerna över hela världen, säger Lars Hultman.

Joakim Amorim, programchef på SSF.
Joakim Amorim, programchef på SSF.
Rörlighet mellan sektorer
Stor tonvikt läggs på att skapa rörlighet mellan akademi och industri och här finns tre program: Forskningsinstitutsdoktorand, som är nytt för i år, Industridoktorand och Strategisk mobilitet, som nu är inne på sitt tionde år. I mobilitetsprogrammet får forskare byta arbetsplats under cirka två år, från akademin till industrin eller vice versa.
– Det är viktigt att sänka trösklarna mellan sektorerna och på så sätt öka förståelsen och sprida kunskap. Redan från start har programmet fokus på nyttiggörande. Den här typen av rörlighet är mycket vanligare i många andra länder och vi menar att den är oerhört viktig för att svensk forskning och industri ska stärka sin konkurrenskraft, säger stiftelsens programchef Joakim Amorim.
Ett annat program med tydligt industrifokus är det nya Industrial Research Centres, IRC, där industrin och forskargrupper tillsammans formulerar det problem som ska lösas. Med sina 400 miljoner kronor i anslag är det SSF:s största enskilda program. Varje centrum, som är strategiskt definierat utifrån en affärsmöjlighet, finansieras med 50-100 miljoner kronor i sex till åtta år.
– Forskningen sker i en akademisk miljö och styrs av industrins behov och affärsmöjligheter. Varje projekt har en styrelse med representanter för både industrin och akademin. Det ska handla om forskning som är systemförändrande, snarare än något som utvecklar redan existerande teknik, berättar Joakim Amorim.

Snabba förändringar
Samhällsomvandlingen går idag mycket snabbt samtidigt som det finns bättre förutsättningar än någonsin att möta utmaningarna med vetenskapliga och tekniska lösningar. För SSF är det avgörande att gå i takt med de stora samhällsförändringarna och att anpassa sina program till en snabbt föränderlig omvärld. Exempelvis finns omfattande finansiering av forskning inom IKT, där digitalisering, automatisering och Big Data är växande områden.
– Det finns många områden där svensk forskning och industri är, eller har goda förutsättningar att vara, globalt konkurrenskraftiga, framhåller Lars Hultman. Vår ambition är att vara en agil aktör som skapar nya bidragsformer för strategisk forskning som möter de utmaningar som kommer. Eftersom stiftelsen är oberoende och har korta beslutsvägar kan vi skapa djärva forskningsprogram som premierar nytänkande och länkar industrin till projekten redan i problemformuleringen samt verkar för att nyttiggöra resultaten.

Om Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, bildades 1994, i samband med att löntagarfonderna avvecklades, och tilldelades då sex miljarder kronor. Vid årsskiftet 2015/16 uppgick kapitalet till c:a 10 miljarder kronor samtidigt som SSF genom åren har utdelat cirka 12 miljarder kronor i forskningsstöd. SSF stödjer högkvalitativ forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin som har potential att nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.
Aktuella utlysningar:
• Ingvar Carlsson Award
Sista ansökningsdag 2016-09-22
• Strategisk mobilitet 2016
Sista ansökningsdag 2016-09-14
• Industridoktorand 2016
Sista ansökningsdag 2016-08-23