När samverkan lyckas och blir ett redskap för utveckling

Publicerad 7 juni 2016

Genom flera projekt i samverkan med näringslivet gör Jönköping University och Region Jönköpings län en långsiktig satsning på utbildning och forskning inom kunskapsintensiv produktframtagning. Foto: Patrik Svedberg
Genom flera projekt i samverkan med näringslivet gör Jönköping University och Region Jönköpings län en långsiktig satsning på utbildning och forskning inom kunskapsintensiv produktframtagning. Foto: Patrik Svedberg
Forskning och utbildning i nära samverkan, för läro­sätets, näringslivets och samhällsutvecklingens bästa. Nya kunskaper som kan tas tillvara direkt i läro­sätets och företagens vardag, i forskningsprojekt som stärker Jönköping som forskningsregion. På Jönköping University satsas det på samverkan, på riktigt.

– På Jönköping University finns framåt­anda, kreativa människor och nya idéer och vi behöver samverka med privata och offentliga aktörer runt omkring oss för utveckling, innovation och tillväxt. Förutsättningen för att nå nya insikter och utveckla ny kunskap är inspel från och samspel med omvärlden, säger Lars Niklasson, prorektor vid Jönköping University med fokus mot forskning, extern samverkan och innovation.
Jönköping University har många nära samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Dessa sker på flera olika nivåer i verksamheten, allt från studenters examensarbeten och praktik i Sverige och utomlands, till långsiktiga forskningssamarbeten, projekt och nätverk både internationellt och nationellt.

Satsning inom kunskapsintensiv produktframtagning
Region Jönköpings län och Jönköping University bedriver ett långsiktigt samarbete i syfte att stärka den behovsstyrda forskningen i regionen.
Ett exempel är det näringslivsinriktade forskningsprogram som drivs gemensamt av Jönköping University och Region Jönköpings län och där företag i regionen deltar aktivt i varje projekt. Målet med forskningsprogrammet är att utveckla omfattningen av och kvaliteten i samverkan mellan högskolan och näringslivet, samt att öka de små och medelstora företagens deltagande i forskning.
Kopplat till detta arbetar Jönköping University även för att etablera en så kallad KK-miljö, vilket skulle innebära ett tioårigt avtal mellan Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och Jönköping University med målet att skapa en stark forskningsmiljö på temat kunskapsintensiv produktframtagning.
– En KK-miljö skulle ge oss goda förutsättningar att ytterligare stärka samverkansklimatet, bland annat genom att inkludera fler företag i våra forskningsprojekt. Genom att ett flertal forskningsområden inom Jönköping University deltar så bidrar den till en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som kan bidra till att utveckla regionens tjänstesektor och öka näringslivsstrukturens bredd, säger Magnus Granström, projektledare för KK-miljön på Jönköping University.

Stärker regionens tillverkningsindustri
– Detta är satsningar som är av strategisk betydelse för vår region. De för akademin och näringslivet närmare varandra och gör det möjligt för länets företag att delta aktivt i forskningsprogram som är relevanta för dem. För att regionens näringsliv ska bibehålla sin konkurrenskraft även framöver krävs ett forskningsbaserat produktutvecklingsarbete. I det sammanhanget fungerar en KK-miljö som en viktig resurs, säger Ulrika Geeraedts, utvecklings­direktör för Region Jönköpings län.
Hon betonar värdet av levande forsknings- och utvecklingsmiljöer för en regions innovationsförmåga och tillägger att även om flera företag i Jönköpings län har egna FoU-center så krävs en större bredd som innebär att fler företag involveras i forskningsbaserade utvecklingsprojekt.
Husqvarna Group är ett av företagen som samverkar med Jönköping University.
– Jönköping University fyller en viktig funktion för oss, inte minst utifrån ett rekryteringsperspektiv, och förser oss kontinuerligt med nya medarbetare, doktorander och exjobbare. KK-satsningen kan utöka universitetets internationella och akademiska nätverk av samarbetspartners, vilket vi också kan dra nytta av i vårt FoU-arbete. KK-satsningen bidrar till att profilera Jönköping University som ett framtidsinriktat lärosäte och kan även göra det lättare att attrahera internationell spetskompetens till regionen, säger Andreas Rangert.

Nya arenor för samverkan
– En intressant synergieffekt av den här typen av satsningar är att det öppnar upp nya kontaktytor och mötesplatser för samverkan mellan regionens företag, men också nationellt och internationellt. Många av våra partners verkar ju på den internationella arenan på olika sätt. Satsningen tydliggör Jönköping Universitys spetskompetens och stärker vår attraktionskraft gentemot svenska och internationella akademiska samarbetspartners, säger Magnus Granström.

Magnus Granström, projektledare för KK-miljön på Jönköping University (Foto: Anders Arvidsson), Ulrika Geeraedts, utvecklings­direktör för Region Jönköpings län (Foto: Johan Werner Avby) och Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group.
Magnus Granström, projektledare för KK-miljön på Jönköping University (Foto: Anders Arvidsson), Ulrika Geeraedts, utvecklings­direktör för Region Jönköpings län (Foto: Johan Werner Avby) och Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group.
Jönköping University
Kontakt:
Magnus Granström, Jönköping Universitys projektledare för satsningen Kunskapsintensiv Produktframtagning samt forskningschef på Tekniska Högskolan i Jönköping.
Tel: 036-10 15 82
E-post: magnus.granstrom@ju.se
www.ju.se

www.ju.se