Kraftfull svensk satsning på nanosäkerhet

Publicerad 7 juni 2016

Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och chef för Swetox och Bengt Fadeel, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och suppleant i Swetox styrelse. Foto: Gonzalo Irigoyen
Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och chef för Swetox och Bengt Fadeel, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och suppleant i Swetox styrelse. Foto: Gonzalo Irigoyen
Användning av nanomaterial ökar mycket snabbt. Men hur säkra är de och vilka är riskerna för hälsa och miljö?
Nu får Swetox i uppdrag bygga upp en nationell plattform om nanosäkerhet för att samla och sprida aktuell kunskap och forskning.

Nanomaterial blir allt vanligare, både inom industrin och i konsumentprodukter. Eftersom dessa material är extremt små (en nanometer är en miljarddels meter) finns en rad spännande användningsområden och möjlighet till innovation. Men kunskapen om de eventuella riskerna för hälsa och miljö har inte hållit jämna steg med utvecklingen. Idag finns stora kunskapsluckor i forskningen och brister i lagstiftningen kring dessa material. Vilka nanomaterial, eller nedbrytningsprodukter från dessa, som kan resultera i oönskade effekter och på vilket sätt de kan skada hälsa och miljö är till stora delar okänt.
Regeringen har därför beslutat att en nationell plattform för nanosäkerhet ska upprättas i Sverige. Uppdraget har gått till Swetox, som är ett centrum för tvärvetenskaplig forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet inom toxikologiska vetenskaper. Centrumet bildades 2014 och består av elva av Sveriges universitet. Här samlas expertis inom skilda discipliner, från naturvetenskapliga forskare till jurister, ekonomer och samhällsvetare.
– Swetox har under den här tiden etablerat sig som ett nationellt centrum inom området kemikalier, hälsa och miljö och är väl lämpat för att bygga upp den här typen av plattform. Swetox är neutralt och arbetar utan egenintresse mot en rad olika aktörer, samtidigt som det har en stark akademisk förankring. Nanosäkerhet är dessutom redan ett av Swetox prioriterade områden, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och chef för Swetox.

Kunskapsforum
Mer ingående forskning om nanosäkerhet har pågått i ett tiotal år och bygger på partikel- och fiberforskning. Den här forskningen är emellertid fragmenterad och svåröverskådlig, samtidigt som ansvaret för relevanta lagar, riskhantering och prioritering av forskning om nanosäkerhet är splittrat mellan en lång rad statliga myndigheter.
– Det är ett systemproblem när forskningsresultat inte sammanställs och tillgängliggörs. Vi kan inte vänta på att skador eller sjukdomar kopplade till nanomaterial inträffar, utan måste se till att säkerhetstänkandet går hand i hand med den snabba utvecklingen, säger Bengt Fadeel, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och suppleant i Swetox styrelse.
– Forskningen måste föras ut till andra forskare, myndigheter, organisationer och allmänhet. En viktig poäng med plattformen för nanosäkerhet på Swetox är att det inte handlar om forskning, utan ett forum för att hämta in och sprida kunskap på ett heltäckande sätt. Med denna nya satsning så tar man ett helhetsgrepp om nanosäkerhetsfrågan och det är väldigt viktigt.

Samverkan och dialog
Uppbyggnaden av nanosäkerhetsplattformen startar under 2016 i samverkan med myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer. Under det närmaste året ska kunskapsbehoven inventeras genom dialog med olika aktörer. Relevant information och kunskap ska sedan sammanställas och göras tillgänglig. Eftersom nanosäkerhet är ett komplext område krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och en expertpanel med personer från olika discipliner ska byggas upp för att värdera och tillföra kunskap baserad på aktuell forskning. En viktig del av arbetet är att utnyttja digitala möjligheter för kommunikation, kunskapsöverföring och interaktion. Bland annat ska en webportal byggas upp, med en funktion för frågor och svar.
– En annan viktig roll för plattformen är att medverka till att initiera och utveckla utbildning och undervisning inom nanosäkerhet, ägnade för alla medverkande aktörer. Idag är utbudet på våra lärosäten väldigt magert och detta måste stärkas, inte minst för att skapa förutsättningar för den framtida forskningen inom detta område, säger Åke Bergman.
Under senare år har Sveriges betydelse som forskningsnation minskat inom flera områden. Åke Bergman och Bengt Fadeel menar att den kraftfulla satsningen på en nationell plattform för nanosäkerhet kan skapa nya möjligheter för Sverige.
– Den nationella plattformen innebär en kraftsamling inom området nanosäkerhet. Sverige har nu chansen att ta tillbaka sin position i framkant inom kemikalier, hälsa och miljö och öka sin konkurrenskraft inom det här viktiga området.

Swetox
Swetox, Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper, består av Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet, samt Karolinska Institutet, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet. Swetox arbetar tvärvetenskapligt och har utsetts som hemvist för den nya nationella plattformen för nanosäkerhet. Denna ska verka för kunskapsöverföring, kommunikation och samverkan mellan forskare, myndigheter, näringsliv och organisationer kring nanosäkerhet.
www.swetox.se

www.swetox.se