Framgångsrik forskning lyfter med immaterialrätt

Publicerad 7 juni 2016
Text: Stina Lilja

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
All forskning ger upphov till immateriella tillgångar. För att forskningen och forsknings­resultaten ska kunna generera maximal nytta i samhället behövs kunskap om immaterialrätt.

Susanne Ås Sivborg,  generaldirektör på PRV.
Susanne Ås Sivborg,
generaldirektör på PRV.
Regeringen har tilldelat PRV (Patent- och registreringsverket) medel för att genomföra kunskapshöjande insatser om immaterialrätt då det är en nyckel för innovation och ekonomisk tillväxt. Förståelse för hur forskningsresultat nyttiggörs är en betydelsefull del i det arbetet.
– Genom ett starkare samarbete mellan universitet, högskolor, innovationskontor och PRV kan myndighetens expertis användas bättre för att stärka de akademiska miljöerna, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.
Ett forskningsresultat omsätts till värde genom att lösa problem för användaren. Det är därför väsentligt att ha en strategi för hur resultatet ska tillgängliggöras.
– Det finns flera vägar att gå, immaterialrätten ger förutsättningar och möjligheter oavsett vilken väg forskaren än väljer. Det handlar om att ha så pass stor kunskap att ett aktivt och informerat beslut kan tas, förklarar Susanne Ås Sivborg.
PRV arbetar för att möjliggöra detta och för att bredda forskningspolitiken genom att höja kunskapsnivån om immaterialrätt och immateriella tillgångar. Strategier för nyttiggörande av forskning behövs liksom utökat användande av patentinformation som informationskälla.
– Kurser om immaterialrätt bör på sikt ingå i alla utbildningar på masternivå, liksom att kurser om strategisk hantering av immateriella tillgångar ska ingå i forskarutbildningar och vara kända bland doktorander, säger Susanne Ås Sivborg.

Innovation, en genusfråga
Kvinnliga forskare och innovatörer är en målgrupp som behöver extra stöd för att växa sig större. Av de patentansökningar som lämnades in till PRV under 2015 kom endast 6 procent från kvinnliga uppfinnare. Siffran är inte överraskande, procentuellt har det sett liknande ut under flera år.
– Den låga andelen kvinnor som söker patent är en varningsflagga som visar på en snedfördelning i hela systemet när det gäller kvinnors tillgång till olika former av innovationsstöd. Detta systemfel behöver vi åtgärda, säger Susanne. Innovation är en förutsättning för tillväxt, och den innovationspotential kvinnor står för måste tillvaratas.
Under Almedalsveckan (förmiddagen 5/7) bjuder PRV in till en paneldebatt för att lyfta frågan om hur andelen kvinnliga innovatörer och forskare kan bli större.
– Immaterialrätt är ett verktyg för att skapa framgång, oavsett om man är man eller kvinna. På PRV arbetar vi aktivt med att sprida information om vad immaterialrätt är och hur den kan användas som verktyg för framgång, avslutar Susanne Ås Sivborg.

Susanne Ås Sivborg tipsar – så går du vidare:
• Identifiera dina immateriella tillgångar
Har du kommit fram till ett forskningsresultat som är unikt? Väg in immaterialrättsliga alternativ innan du publicerar resultatet.

• Ta hjälp
Immaterialrätt är komplicerat, ta hjälpa av professionella rådgivare. Hör dig för hos exempelvis Almi, en inkubator eller ditt universitets innovationskontor om du forskar i den akademiska världen.

• Vänta inte
Hör dig för och sätt dig in i hur immaterialrätt kan hjälpa dig tidigt i din forskning eller innovationsprocess. Ju förr desto bättre. I slutskedet kan möjligheter ha gått förlorade eller orsaka onödigt krångel.

• Motivera dina beslut
Även om det inte är aktuellt för dig att söka skydd för ditt forskningsresultat – ha god grund för ditt beslut. Att ha grundläggande kunskap om immaterialrätt gynnar dig även om du kommer fram till att det inte är aktuellt för dig just nu.